Habarlar / Seslenmeler
Seslenmeler
163d5690a75fd2.jpeg
6 gün ozal
TÜRKMENIŇ DÖWLETLI ÝOLY ARKADAGLY SERDARLY BAGTYÝAR ÝAŞLAR BILEN DOWAMAT-DOWAMDYR

Bu günki gün gözbaşyny gadymyýetiň köklerinden alyp gaýdýan eziz ata-Watanymyz asudalygyň, abadanlygyň, baky bagtyýarlygyň, synmaz erkinligiň, bolelin hem-de eşretli durmuşyň mekanyna öwrüldi. Diýarymyzda gazanylýan uly üstünlikler, ýetilýän belent sepgitler gönüden-göni il-halkymyzyň bagtly durmuşda ýaşamagyna gönükdirilýär. Diýarymyzda gazanylýan ähli üstünliklerde ýaşlarymyzyň saldamly goşantlarynyň bardygy has-da buýsançlydyr.

163c0f70754d9f.jpeg
3 hepde ozal
Arkadag paýhasyndan bina bolan akylly şäher

Ýurdumyzda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylymyz özüniň belent üstünlikleri bilen taryhyň altyn sahypalaryna girdi. Şunda ýylyň iň bir buýsançly wakasy hökmünde Ahal welaýatynyň Arkadag şäheriniň birinji tapgyrynyň gurlup ulanylmaga taýýar edilmegi boldy. Ýurdumyzda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylymyz özüniň belent üstünlikleri bilen taryhyň altyn sahypalaryna girdi.

163dc9c5350966.jpeg
20 sagat ozal
Türkmen şaý sepleri

Türmenen halkynyň ӧzboluşly däp-dessurlary, milli mirasy ӧz kӧklerini gadymýetiň irki dӧwürlerinden alyp gaydýar. Biziň asylly däp-dessurlarymyz urp adatlarymyz adamlary birek-biregi bilen has ysnyşdyrýar we jebisleşdiýär.  Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galknyşy döwrüne gadam basan «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylynda hormatly Prezidentimiz halkymyzyň taryhynyň däp-dessurlarynyň milli mirasynyň giňişleýin wagyz edilmegine uly üns berýär.

163c0f6d629f19.jpeg
3 hepde ozal
Arkadag şäheri ― sebitiň gözellik dessany

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylymyz özüniň ähli ulgamlar babatda ýetilen üstünlikleri bilen birlikde Ahal welaýatynyň Arkadag şäheriniň birinji tapgyrynyň gurlup ulanylmaga taýýar edilmegi bilen dünýäde şöhratlandy. Şäheriň gurluşyk işleri tutuşlygyna «Akylly şäher» ýörelgesine eýerilip ýerine ýetirildi. Onda ýaşaýyş, gulluk we beýleki maksatly desgalarda häzirki zaman sanly dolandyryş ulgamy ornaşdyrylandyr.

163c8cf90e46e5.jpeg
2 hepde ozal
Ýaşlarda gujuram bar, gaýratam

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ulag-ýol ulgamynda Arkadagly Serdarymyzyň tagallalary netijesinde uly ösüşler gazanylýar. Güneşli Diýarymyzyň şäherlerinde we obalarynda halkara ülňülerine laýyk gelýän ýokary amatlylykly awtobuslar, taksiler ýolagçylara hyzmat etseler, kuwwatly ulaglar halk hojalygy üçin ähmiýetli bolan ýükleri daşaýarlar.

163bd5efbc3be6.jpeg
3 hepde ozal
Sanly ulgam mümkinçilikleri

Sanly ulgam ýurdumyzyň bilim ulgamyna üstünlikli ornaşdyrylýar. Bu babatda alnyp barylýan işler 2017-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda gol çekilen «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdrmek hakynda» Karara laýyklykda alnyp barylýar. Sanly bilim ulgamy ylmyň gazananlaryna esaslanýan, bilim ulgamynda dünýäniň öňdebaryjy tejribelerini ornaşdyrmaga daýanýan ulgamdyr. Ol ýaş nesle döwrebap bilim bermegi, hünärmenleriň hünär derejelerini yzygiderli ýokarlandyrmagy göz öňünde tutýar.

1 aý ozal
​Arassacylyk - saglygyň sakasy

Dürli ýokanç kesellerden goranmak üçin hem-de sagdyn we berk bedenli bolmak üçin arassaçylyk düzgünlerini berjaý edip, fiziki maşklary bilen hem meşgullanmalydyr. Arassaçylyk — bu adam saglygyny berkitmek we saklamak baradaky ylymdyr. Arassaçylygy egin-eşik, aýakgap gigiýenasy, iýmit gigiýenasy, zähmet gigiýenasy, jemgyýet gigiýenasy ýaly toparlara bölmek bolýar.

163ade4633795b.jpeg
1 aý ozal
«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýyly ýaşlaryň eşretli durmuşyň güwäsi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň karary bilen, ýetip gelýän täze, 2023-nji ýyl «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýyly diýlip yglan edildi. Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 29-njy dekabrda geçirilen bilelikdäki mejlisinde habar berildi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe eziz ýurdumyz ösüşiň kämil derejesi bagta barýan ak ýollarda batly ynam bilen öňe barýar.

163ac3963f1b4b.png
1 aý ozal
Arkadag adyndan ylhamly şäher

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen, ýurdumyzda soňky ýyllarda ägirt uly ösüşler gazanyldy. Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda mynasyp dowam etdirilýän şol döwletli başlangyçlaryň aýdyň hem-de buýsançly netijeli bolan Ahal welaýatynyň Arkadag şäheri sebitde ilkinji «akylly şäher» ýörelgesine eýerip gurlan täze häzirki zaman şäheri bolup ykbalymyza girdi.

163aa59e92d432.jpeg
1 aý ozal
Beýik maksatlaryňyz bedew bady bilen dowamat-dowam bolsun!

24-nji dekabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, täze, döwrebap edara ediş merkeziniň — Arkadag şäheriniň gurluşygynda alnyp barylýan işler bilen gyzyklandy hem-de şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda bina edilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň taslamalary bilen tanyşdy we degişli ýolbaşçylaryň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.