Habarlar / Seslenmeler
Seslenmeler
2 hepde ozal
YLYM ULGAMY ÖSÜŞLERIŇ ÝOLUNDA

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda ylym ulgamyny ösdürmeklige aýratyn ähmiýet berilýär. Ylmy-barlaglary alyp barmak üçin zerur şertler döredilýär. Gadymy Änew, Nusaý, Şähryslam, Şahrihaýbar, Paryzdepe, Dehistan, Amul, Köneürgenç, Merw ýaly gadymy medeni ojaklarda türkmen we daşary ýurtly alymlary, hünärmenleri tarapyndan arheologik gazuw-agtaryşlar, ylmy barlaglar, dikeldiş işleri yzygiderli geçirilýär.

3 hepde ozal
Ýeňişli ýollaryň şöhraty

Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlamagynda, Arkadagly Serdarymyzyň mynasyp dowam etdirmeginde, ýurdumyzda Watan goran merdana atalarymyzyň, tylda halal zähmet çeken enelerimiziň sarpalary belent tutulýar. «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylymyzda hem hormatly Prezidentimiziň ýörite resminama gol çekmegi bilen, olara gymmat bahaly sowgatlar, gül desseleri gowşurdyldy.

2 aý ozal
Täze eýýamyň keşbi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri şanly wakalara beslenýär. Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlanan, Arkadagly Serdarymyz tarapyndan mynasyp dowam etdirilýän täze gurluşyk desgalarynyň, şäherçeleriň hatary gözümiziň alnynda  artyp barýar. Ahal welaýatynyň çäginde häzirki zaman «Akylly şäher» ýörelgesine eýerilp bina edilen Arkadag şäheri dünýäniň ünsüni özüne çekýär. Şäheriň  köçeleri we şaýollary häzirki zaman ösen bezeg we yşyklandyryş ulgamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.

2 aý ozal
Döwrümiziň aýnasy

Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlamagy, hormatly Prezidentimiziň mynasyp dowam etdirmegi esasynda, ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesillere uly ynam bilen garalýar. Ýaşlar ajaýyp döwrümiziň aýnasydyr. 2023-nji ýylyň şygarynyň «Arkadag Serdarly bagtyýarn ýaşlar» diýlip yglan edilmegi munuň aýdyň şaýadydyr. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaşlaryň zamanabap bilimleri özleşdirmekde, ylmy gözleglere ugrukmakda, sanly ulgamy özleşdirmekde görkezýän netijeleri guwandyryjydyr.

2 hepde ozal
Energetika ulgamynda halkara hyzmatdaşlyk ösdürilýär

2015-nji ýylda badalga alan TOPH taslamasy häzirki wagtda üstünlikli durmuşa geçirilýär. Türkmen wekiliýetiniň Päkistanda saparda bolýan günlerinde, has takygy, 15-16-njy maýda Yslamabatda Türkmenistan bilen Pakistanyň arasynda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan (TOPH) gaz geçiriji taslamasy barada gepleşikler geçiriler.

1 aý ozal
“TürkmenÄlem52.0E” 8 ýyl älem giňişliginde

Gahryman Arkadagymyzyň peder ýoluny belent mertebe bilen ýöredýän hormatly Prezidentimiz aragatnaşyk we telekommunikasiýa ulgamyny ýokary depginler bilen ösdürmeklige uly ähmiýet berýär. Döwlet baştutanymyz ykdysadyýete sanly tehnologiýalary we enjamlary giňden ornaşdyrmak, edara-kärhanalary döwrebaplaşdyrmak, ilata täze we kämil sanly hyzmatlary hödürlemek, şeýle hem bu ugurda özara bähbitli halkara hyzmatdaşlyklary ýola goýmak meselelerine diýseň uly üns berýär.

3 aý ozal
DÜNÝÄ NUSGALYK ŞÄHER

Il arasynda aýdylýan “Gurýan döwlet gurplydyr” diýen aýtgy ýöne ýerden dörän däl. Muňa gurluşyk meýdançasyna öwrülen güneşli  Diýarymyzyň mysalynda hem göz ýetirmek bolýar. Halkymyzy guwandyran Arkadag şäheri – türkmen halkynyň Beýik Ogly, Gahryman Arkadagymyz hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary, irginsiz aladalary, bimöçber goldaw-hemaýatlary netijesinde bina bolan ajaýyp şäherdir.

2 aý ozal
Türkmen–katar gatnaşyklarynyň täze sahypasy

Türkmenistan bilen dostlukly döwlet bolan Kataryň uzak ýyllara daýanýan hoşniýetli, dostlykly gatnaşyklary Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hem barha rowaçlanýar. Ýurdumyz Katar döwleti bilen syýasy diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlarda alyp barýan hyzmatdaşlyklaryny ilerletmäge uly ähmiýet berýär. Bilşimiz ýaly, 1996-njy ýylyň 22-nji noýabrynda Türkmenistan bilen Kataryň arasynda diplomatik gatnaşyklar ýola goýuldy.

3 aý ozal
Magtymguly Pyragynyň şygyrlarynda agzybirlik

Halkymyz öz asyrlaryň, müňýyllyklaryň dowamynda milletiň ruhy-ahlak çelgilerini döreden, milli medeniýeti wagyz-eden şahyrlarynyň, danalarynyň sarpasyny belentden tutup gelýär. Şol sebäpli Nurmuammet Andalyp, Abdylla Şabende, Döwletmämmet Azady, Mahmyt Gaýyby, Şeýdaýy, Magrupy ýaly dana söz ussatlarynyň sarpasy asyrlardan-asyrlara aşyp, şu günki nesillerimiziň aňynda saklanyp gelýär.

1640721525886c.jpeg
2 aý ozal
Saýlawlara görülýän taýýarlyk

“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylymyzda hormatly Prezidentimiziň alyp barýan asylly ýörelgeleri netijesinde ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda işler sazlaşykly guralýar. Bilşimiz ýaly, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Karary esasynda şu ýylyň 26-njy martynda Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň bäşinji çagyrylyşynyň agzalarynyň, Geňeşiň 9-njy çagyrylyşynyň agzalarynyň saýlawlary geçirilýär.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.