Habarlar / Seslenmeler
Seslenmeler
TÄZE TEHNOLOGIÝALY ULGAM — öňegidişligiň GIREWI

Hormatly Prezidentimiziň tagallalary netijesinde Türkmenistanyň bilim ulgamy düýpgöter täze derejelere göterilýär. Bu özgertmeleriň hereketlendiriji güýji bolsa häzirki zaman kompýuter tehnologiýasynyň, ýagny sanly bilim ulgamynyň ösmegidir. Şonuň bilen baglylykda bolsa täze tehnologiýalar ýurdumyzyň ähli pudaklaryna giňişleýin ornaşdyrylýar.

TARYHY WAKALARYŇ ÝALKYMY

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda amala aşyrylýan ykdysady özgertmeleriň durmuş ugurly bolmagy türkmenistanlylaryň parahatçylykly zähmetini, abadançylygyny, eşretli durmuşyny üpjün edýär we şol bir wagtyň özünde goňşy ýurtlaryň ykdysadyýetlerini hem-de durmuş düzümini ösdürmäge işjeň ýardam edýär. 

SEBITIŇ ENERGIÝA KÖPRÜSI

«Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyny» amala aşyrmagyň çäklerinde Lebap welaýatynyň çäginde ýerleşýän «Malaý» gaz käninde gurlan kuwwaty ýylda 30 milliard kubmetr bolan Gaz gysyjy desganyň ulanmaga berilmegi türkmen Bitaraplygynyň ýurdumyzyň we dünýäniň öňünde duran iň wajyp meseleleri çözmäge döredýän esaslaryny görkezýär.

Parahatçylyk we ynanyşmak ýörelgesi

Gülläp ösýän eziz Diýarymyzda Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýerip, Ýer ýüzünde parahatçylygy gorap saklamak, ählumumy howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekde möhüm orny eýeleýär. Munuň şeýledigini hormatly Prezidentimiziň belent başlangyçlary bilen 2021-nji ýylyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilmegi aýdyňlygy bilen tassyklaýar.

SANLY BILIM — DÖWREBAP BILIMIŇ NUSGASY

Watanymyzyň  bedew batly gadamlary milli Liderimiziň parasatly başlangyçlary esasynda döwrüň täze gazananlary bilen depginli dowam edýär. Muny häzirki wagtda ýurduň ösüşi üçin wajyp bolan ugurlaryň esasy orunda goýulýanlygy hem subut edýär. Çünki şu günüň gözi bilen dünýäniň häzirki ösüş derejesine nazar aýlanyňda, tehnologiýanyň döredýän mümkinçiliklerini amatlyklar üçin peýdalanmak zerury ýagdaý bolup ör-boýuna galýar.

Döwrüň derwaýys işLERi

Milli ykdysadyýetimiziň häzirki ýeten sepgitleri barada söz açmak ýüreklerimizde buýsanç duýgusyny oýarýar. Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjilikli başlangyçlarynyň netijesinde, şeýle-de ýurdumyzda edilýän her bir işiň häzirki döwrüň talaplaryna kybap gelmegini gazanmak babatda öňe sürýän pikirleriniň esasynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklary günsaýyn özgerdilýär.

Garaşsyzlygyň batly gadamlary

Watan Garaşsyzlygy mukaddeslik saýylýan närseleriň hatarynda durýar. Munuň şeýledigini belent mertebeli Liderimiziň: «Adam üçin uly bagt — Watanyň Garaşsyzlygy, topragyň asudalygy, çagalaryň şadyýan gülküsidir» diýen çuňňur parasatly sözleri hem tassyklaýar.

ki­tap­lar - hal­ky­my­zyň ru­hy baý­ly­gy

Hormatly Prezidentimiziň baý many-mazmuna eýe bolan dürli mowzuklarda ýazan eserleri bu günki gün ýedi ýaşdan ýetmiş ýaşa çenli adamlaryň iň söýgüli kitaplaryna öwrüldi. Çünki hormatly Prezidentimiziň her bir kitabynda terbiýeçilik ähmiýetli, türkmen halkynyň edim-gylymlary barada giňden söhbet edilýär.

GARAŞSYZLYK — BAGTYMYZYň GÖZBAŞY

Gahryman Arkadagymyzyň pähim-paýhasy, tagallalary bilen ösüşlerden ösüşlere barýan Diýarymyzyň gujagynda bagtyýar zamanada şanly seneleriň şatlygy kalbymyzy gurşap alýar. Her bir güni guwandyryjy wakalara beslenýän ýurdumyzda gazanylýan ösüşler ajaýyp baýramçylyk duýgulary bilen birleşýär.

Sanly ulgamyň gerimi giňeýär

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli ulgamlarynyň durnukly ösüşi üpjün edilýär.  Şunda dünýä tejribesinden ugur almak bilen döwrüň talaplaryna kybap gelýän özgertmeler amala aşyrylýar.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.