Habarlar / Seslenmeler
Seslenmeler
165bca403d3099.jpeg
2 aý ozal
Bilimli nesil — kuwwatly Watan

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyz döwlet Baştutanymyzyň taýsyz tagallasy bilen ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda görlüp-eşidilmedik derejede ösüşiň täze belentliklerine tarap bedew bady bilen öňe barýar. Islendik döwletiň ylym-bilim ulgamynyň ösüş derejesiniň kämil nusgasynyň bolmagy durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy görkezijisi bolup durýar.

5 aý ozal
HALKARA ULAG ULGAMYNYŇ GATNAŞYKLARY ÖSDÜRILÝÄR

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan netijeli daşary syýasaty we abadançylygyň, howpsuzlygyň, ösüşiň bähbidine öňe sürýän başlangyçlary we anyk işleri netijesinde Türkmenistanyň halkara abraýy barha belende galýar hem-de pugtalanýar. Ykdysadyýeti döwrebaplaşdyrmaga, senagat taýdan ösen ýurda öwürmäge gönükdirilen milli maksatnamalaryň we düýpli özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi bilen häzirki wagtda halkara bileleşik tarapyndan ykrar edilen uly üstünlikler gazanyldy. 

10 aý ozal
YLYM ULGAMY ÖSÜŞLERIŇ ÝOLUNDA

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda ylym ulgamyny ösdürmeklige aýratyn ähmiýet berilýär. Ylmy-barlaglary alyp barmak üçin zerur şertler döredilýär. Gadymy Änew, Nusaý, Şähryslam, Şahrihaýbar, Paryzdepe, Dehistan, Amul, Köneürgenç, Merw ýaly gadymy medeni ojaklarda türkmen we daşary ýurtly alymlary, hünärmenleri tarapyndan arheologik gazuw-agtaryşlar, ylmy barlaglar, dikeldiş işleri yzygiderli geçirilýär.

1618040d2e7eb5.jpeg
4 aý ozal
PARAHATÇYLYGA ESASLANÝAN HEMIŞELIK BITARAPLYK

Dünýäde BMG tarapyndan ykrar edilen ilkinji hemişelik Bitarap döwlet — bu biziň ata Watanymyz eziz Türkmenistandyr. Bu türkmen döwletiniň, agzybir türkmen halkynyň dünýäniň ýüzünde ýeten belent derejesidir. Hemişelik Bitarap ýurtda ýaşamak, işlemek, döretmek, gurmak uly bagt hem belent mertebedir. Hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýy adamzadyň gymmatly ynsanperwerlik, parahatçylyk, özara düşünişmek, dost-doganlyk ýörelgelerini beýan edýär.

11 aý ozal
Ýeňişli ýollaryň şöhraty

Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlamagynda, Arkadagly Serdarymyzyň mynasyp dowam etdirmeginde, ýurdumyzda Watan goran merdana atalarymyzyň, tylda halal zähmet çeken enelerimiziň sarpalary belent tutulýar. «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylymyzda hem hormatly Prezidentimiziň ýörite resminama gol çekmegi bilen, olara gymmat bahaly sowgatlar, gül desseleri gowşurdyldy.

1617c3173965a0.jpeg
4 aý ozal
HEMIŞELIK BITARAPLYK TAGLYMATY — DURNUKLY ÖSÜŞIŇ GIREWI

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýy halkymyzyň gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan milli urp-adatlaryndan kemala getirilen aýdyň ýörelge bolmak bilen, gündelik durmuşymyza mäkäm ornaşan taglymatymyzdyr, türkmen halkynyň döwletara gatnaşyklarynda esasy ýörelgesidir.

1 ýyl ozal
Täze eýýamyň keşbi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri şanly wakalara beslenýär. Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlanan, Arkadagly Serdarymyz tarapyndan mynasyp dowam etdirilýän täze gurluşyk desgalarynyň, şäherçeleriň hatary gözümiziň alnynda  artyp barýar. Ahal welaýatynyň çäginde häzirki zaman «Akylly şäher» ýörelgesine eýerilp bina edilen Arkadag şäheri dünýäniň ünsüni özüne çekýär. Şäheriň  köçeleri we şaýollary häzirki zaman ösen bezeg we yşyklandyryş ulgamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.

10 aý ozal
Energetika ulgamynda halkara hyzmatdaşlyk ösdürilýär

2015-nji ýylda badalga alan TOPH taslamasy häzirki wagtda üstünlikli durmuşa geçirilýär. Türkmen wekiliýetiniň Päkistanda saparda bolýan günlerinde, has takygy, 15-16-njy maýda Yslamabatda Türkmenistan bilen Pakistanyň arasynda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan (TOPH) gaz geçiriji taslamasy barada gepleşikler geçiriler.

1656631fb32efc.jpeg
4 aý ozal
Mugallymçylyk kärine sarpa

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaş nesiller hakyndaky aladalar bilim işgärleri üçin döredilýän mümkinçilikler bilen sazlaşýar. Türkmen ýaşlarynyň sowatlylygyny, edep-terbiýeliligini, hünär başarnyklylygyny, şahsyýet hökmünde kemala gelşini üpjün etmekde bilim-terbiýeçilik işgärleriniň alyp barýan işleri örän uludyr. Şonuň üçin gadym döwürlerde hem nesliň ylym atasyna, halypalaryna aýratyn hormat bilen garalypdyr.

1 ýyl ozal
Döwrümiziň aýnasy

Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlamagy, hormatly Prezidentimiziň mynasyp dowam etdirmegi esasynda, ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesillere uly ynam bilen garalýar. Ýaşlar ajaýyp döwrümiziň aýnasydyr. 2023-nji ýylyň şygarynyň «Arkadag Serdarly bagtyýarn ýaşlar» diýlip yglan edilmegi munuň aýdyň şaýadydyr. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaşlaryň zamanabap bilimleri özleşdirmekde, ylmy gözleglere ugrukmakda, sanly ulgamy özleşdirmekde görkezýän netijeleri guwandyryjydyr.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.