Habarlar / Seslenmeler
Seslenmeler
16143a4b62d98c.jpeg
1 gün ozal
GARAŞŞYZLYK - GANATYMYZ

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde ýurdumyzyň her bir güni toýdur baýramlara beslenýär. Ine şu günler Türkmenistanda baş döwlet baýramy – Garaşsyzlyk baýramy uly we köp öwüşgünli dabaralar bilen belleniýär. Bu baýramçylyk ildeşlerimiziň ählisi üçin eziz Watanymyzyň ykbalynda täze taryhy eýýamyň başlanýandygyny alamatlandyrýar.

16143a74b195d9.jpeg
1 gün ozal
Düşündiriş işleri geçirilýär

Hormatly Prezidentimiziň bimöçber aladasy bilen “Saglyk” döwlet maksatnamasy üstünlikli amala aşyrylýar. Ýurdymyzda her bir raýatyň saglygy barada alada edilip, ilatymyzyň saglygyny gorap saklamak, dikeltmek, bejermek, ömür dowamlylygyny artdyrmak boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. Ýurdymyzyň çar künjinde saglyk maksatly binalar gurlup ulanmaga berilýär.

1613e47eaae918.jpeg
5 gün ozal
Garaşsyzlygyň aýdyň ýoly bilen

Ýurdumyzyň bedew batly ösüşleriniň ajaýyp menziline öwrülýän «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy giňden bellenilýär. Şanly toýuň üstünlikleriň hem ýeňişleriň, dünýä giňişligine ýaň salan umumadamzat bähbitli tutumlara beslenýän pursatlarynyň täze taryhymyzdan mynasyp orun alýandygyny indi dünýä jemgyýetçiligi doly ykrar edýär.

1613e32d0803f8.jpeg
5 gün ozal
GARAŞSYZ WATANYMYZYŇ HALKARA HYZMATDAŞLYGY GIŇEÝÄR

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda şanly 30 ýyllyk toýuny toýlaýan Garaşsyz Diýarymyzda hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda ýurt hem-de dünýä derejesinde durmuşa geçirilýän ägirt uly işler halkymyzyň ýaşaýyş-durmuşyny has-da gowulandyrmaga, şeýle hem dünýäde parahatçylygy, asudalygy, dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmaga gönükdirilýär.

1 hepde ozal
«BU ÝOLLARDAN DOGRY BARGAN DÜZ AŞDY... »

Ynsan ömrüniň bütin dowamy ýollar bilen baglanyşykly. Adam ogly şol ýollarda kemala gelýär, gadam urýar, ýortýar, maksadyna ýetýär. Ýol temasy Gündogaryň beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň köpgyraňly döredijilginiň içinden eriş-argaç bolup geçýär. Beýik akyldar ak ýola gadam goýan ynsany ýolaryň maksat-myradyna ýetýändigini sazlaşykly setirlerinde öwran-öwran nygtapdyr.  

1 hepde ozal
Bilim – ýollarymyza şamçyrag

Baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk taryhy ýyllarynda ähli pudaklar bilen bir hatarda bilim ulgamy hem dünýä ülňülerine laýyk ösdürildi. Göräýmäge, sanlyja ýyllar ýaly bolsa-da, bu ýyllarda milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek boýunça asyrlara barabar işler durmuşa geçirildi. Ýurt eýeleri bolan ýaş nesillerimiziň ata Watanymyza, halkymyza wepaly, sagdyn bedenli we sagdyn ruhly,  ruhubelent bolup ýetişmekleri üçin okuw-terbiýeçilik işleri döwrebap alnyp barylýar.

1 hepde ozal
Mülkdar bilen duşuşyk

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Köneürgenç etrap komiteti we etrabyň beýleki jemgyýetçilik guramalary häzirki wagtda etrabymyzyň daýhan birleşiklerinde bolup kärendeçi ýer eýeleri bilen iş üstünde duşuşýarlar, olaryň armasynyny ýetirip, meýdan işleriniň alnyp barylşy barada pikir alyşýarlar. Golaýda Köneürgenç etrabynyň Akgala daýhan birleşiginiň kärendeçileri bilen iş üstünde duşuşylyp, olaryň oba hojalyk ekinleriniň ideg işleriniň ýerine ýetirişi barada piki alşyldy.

1 hepde ozal
Garaşsyzlyk — belent maksatlaryň, üstünlikleriň aýdyň ýoly

2021 ýyl – mundan otuz ýyl ozal özbaşdaklygyny jar eden we dünýä bileleşiginiň doly hukukly agzasy bolan Türkmenistan häzirki günlerde şan-şöhrata beslenýär. Bu gün Türkmenistan ýurduň ykdysady ösüş derejesini kesgitleýän häsiýet boýunça dünýä ýurtlarynyň sanawynda mynasyp orny eýeleýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz ägirt uly ösüşleriň ýoly bilen öňe sary barýar.

161311e28333b8.jpeg
2 hepde ozal
GARAŞSYZLYK - ÖSÜŞLERIŇ BINÝADY

Mähriban Halkymyzyň asuda ýaşamagynyň, döretmeginiň we gurmagynyň, ösüşleriň ýolunda has belent sepgitlere ýetmeginiň baş şerti bolan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň toýy golaýlap gelýär. Özygtyýarlyk, erkinlik, asudalyk, parahatlyk, şu jümleleriň ählisi “Garaşsyz” diýen nurana sözden gözbaş alýar. Ýurt Garaşsyz bolanda, öz ygtyýarlyklaryny özi kesgitläp bilýär. Garaşsyz döwletiň raýatlary erkin, asuda durmuşda erkana ýaşaýar.

2 hepde ozal
Saglygym - baş baýlygym

Türkmen halkynyň akyldar söz ussady Magtymguly Pyragynyň “Saglygyň gadryn bilgil – hassa bolmazdan burun” diýen setirlerini özine esas eden hormatly Prezidentimiz halkymyzyň saglygy barada uly işleri amala aşyrýar. Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy bilen indi ençeme ýyllardan bäri her ýylyň sentýabyr aýynda “Ýol hereketiniň howpsyzlygy-ömrümiziň rahatlygy” ady bilen biraýlygyň geçirilmegi hem halkyň saglygyny hemme zatdan ileri goýýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.