Habarlar / Seslenmeler
Seslenmeler
Garaşsyzlygyň batly gadamlary

Watan Garaşsyzlygy mukaddeslik saýylýan närseleriň hatarynda durýar. Munuň şeýledigini belent mertebeli Liderimiziň: «Adam üçin uly bagt — Watanyň Garaşsyzlygy, topragyň asudalygy, çagalaryň şadyýan gülküsidir» diýen çuňňur parasatly sözleri hem tassyklaýar.


ki­tap­lar - hal­ky­my­zyň ru­hy baý­ly­gy

Hormatly Prezidentimiziň baý many-mazmuna eýe bolan dürli mowzuklarda ýazan eserleri bu günki gün ýedi ýaşdan ýetmiş ýaşa çenli adamlaryň iň söýgüli kitaplaryna öwrüldi. Çünki hormatly Prezidentimiziň her bir kitabynda terbiýeçilik ähmiýetli, türkmen halkynyň edim-gylymlary barada giňden söhbet edilýär.


GARAŞSYZLYK — BAGTYMYZYň GÖZBAŞY

Gahryman Arkadagymyzyň pähim-paýhasy, tagallalary bilen ösüşlerden ösüşlere barýan Diýarymyzyň gujagynda bagtyýar zamanada şanly seneleriň şatlygy kalbymyzy gurşap alýar. Her bir güni guwandyryjy wakalara beslenýän ýurdumyzda gazanylýan ösüşler ajaýyp baýramçylyk duýgulary bilen birleşýär.


Sanly ulgamyň gerimi giňeýär

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli ulgamlarynyň durnukly ösüşi üpjün edilýär.  Şunda dünýä tejribesinden ugur almak bilen döwrüň talaplaryna kybap gelýän özgertmeler amala aşyrylýar.


dünýäniň manysy kitapdan başlanýar

Milli Liderimiziň çäksiz aladalary bilen ýurdumyzda milli medeniýetimize, sungatymyza aýratyn ähmiýet berilýär. Ata-babalarymyzdan nesilden-nesle geçip gelýän milli medeniýetimizi, sungatymyzy geljekki ýaş nesillere ýetirmek ugrunda bimöçber işler durmuşa geçirilýär.


ÝOL HOWPSUZLYGY – ÖMÜR HOWPSUZLYGY

Dünýä ýüzünde düzgünleşdirilen düzgünler we talaplar bilen utgaşdyryp ulanmak, berjaý etmek zerurlygy artýar. Çünki Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda iki gyrasyna dürli baglar jäheklenen giň, owadan ýollarymyzda bu gün dürli kysymly ulaglar yzygiderli hereket edýär.


HAZARDAN UZAÝAN ÖSÜŞ ÝOLLary

Gülleýän Türkmenistan döwletimiz dünýäniň köpsanly ýurtlary bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary alyp barýar. Aziýa hem-de Ýewropa yklymlarynyň çatrygynda ýerleşmek bilen sebitiň ulag gatnawlarynda möhüm orun degişli bolan ulag ulgamymyz günsaýyn özgerýär.


demokratik özgertmeleriň ýurdy

“Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk toýunyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň geçirilmegi we onda möhüm başlangyçlaryň, teklipleriň öňe sürülmegi taryhy waka öwrüler.


parahatçylygyň we ösüşiň özeni

Her bir ynsanyň durmuşynda bolup geçişi ýaly, halkyň, döwletiň ykbalynda ýatdan çykmajak pursatlar, wakalar bolup geçýär. Şeýle wakalaryň biri hem gün-günden ösýän, özgerýän ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýe bolmagydyr.


taryhy umumymilli forum

Bagtyýar halkymyzyň bähbitlerine wekilçilik edýän syýasy-jemgyýetçilik guramasy bolan Halk Maslahaty demokratiýa, aýanlyk, adamyň hukuklaryna we azatlyklaryna hormat goýmak, çözgütleri erkin ara alyp maslahatlaşyp kabul etmek ýaly ýörelgelere esaslanýar.

20-11-profilejpg - 00.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.