Habarlar / Seslenmeler
Seslenmeler
2 gün ozal
Tebygy derman serişdesi

Ary baly azyk önümi we  tebygy derman serişdesidir. Ary balynyň düziminde adam saglygyna peýdaly birnäçe witaminler bar. Şonuň üçin adamlar balçylyk bilen gadymy döwürlerden bäri meşgurlanýar. Ilatymyzyň  hem  ary balyna bolan islegleri juda uly. Çünki ary baly ýokumly we siňňitli iýmit hasaplanýar. Halk lukmançylygynda hem ynsan saglygyny berkitmekde öziniň täsin tebygy häsiýetleri bilen tapawutlanýan ary balyna  aýratyn ähmiýet berilýär.

160b7ccd62b609.jpeg
1 hepde ozal
Ýüpekçileriň üstünligi

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň "Mizemez ynam", "Ajaýyp sowgat" daýhan hojalyklarynda ýüpekçileri her ýyl ýüpek gurçugyny idedip, piläniň bereketli hasylyny öndürýärler. Bu daýhan birleşigiň ýüpekçileri geçen ýyl hem döwlete pile tabşyrmak baradaky meýilnamalaýyn tabşyrygy ep-esli artygy bilen ýerine ýetirmegiň hötdesinden gelipdiler.

1 hepde ozal
Türkmeniň göz guwanjy türkmen halylary

Hormatly Prezidentimiz “Türkmen halysy ynsan kalbyny joşa getirýän gudratdyr, türkmeniň öz milletine, diline, dinine, sungatyna, asylly däp-dessurlaryna bolan egsilmez söýgüsiniň nyşanydyr. Türkmen halysy halkymyzyň ruhy ahwalydyr” diýip belleýşi ýaly halkymyzyň milli gymmatlyklarynyň biri bolan halylarymyz türkmen halkynyň göz guwanjy.

160b3adf71a81d.jpeg
1 hepde ozal
HALKYMYZYŇ MILLI BUÝSANJY

Ata Watanymyzyň gülläp ösmegi, ýurdumyzyň asuda, halkymyzyň agzybir durmuşda ýaşamagy üçin hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän ykdysady, syýasy we medeni özgertmeleri, türkmeniň milli buýsanjy bolan ajaýyp halylarymyzyň taryhy köklerini öwrenmek barasyndaky alyp barýan taýsyz tagallalary bizi diýseň buýsandyrýar.

2 hepde ozal
Beýik ýüpek ýolunyň ugry bilen

Beýik ýüpek ýolunyň ugrundaky iň iri şäherleriň biri-de Ürgenç - häzirki Köneürgenjiň ýerinde ýerleşen gadymy şäher hasaplanýar. Bu gadymy toprak türkmen halkynyň  we bütün  dünýäniň deňsiz-taýsyz medeni mirasynyň ajaýyp nusgalaryny özünde jemleýär.  Köneürgenjiň dünýä ähmiýetli medeni merkezi, owadan şäher bolandygy hakynda dürli döwrüň taryhy ýazuw çeşmeleri we dürli maglumatlary habar berýär.

2 hepde ozal
Hoş habarly duşuşyk

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň her pursaty şatlyklara waka ajaýyp hoş habarlara beslenip geçýär. Şeýle ajaýyp habarlaryň biri hem durmuşymyzyň bezegi zenanlarymyzyň el hünäri bilen baglanşykly Gahryman Arkadagymyzyň mähriban käbesi Ogulabat ejäniň 1971-nji ýylda öz baldyzy üçin ýürek buýsanjyny siňdirip keşdelän kürtesiniň milli muzeýimize goýulanlygy hakdaky habar zenanlarymyzy diýseň begendirdi.

160a82a82d28a0.jpeg
3 hepde ozal
AJAÝYP TOÝ SOWGADY.

Hormatly Prezidentimiz öz halkyna gyzyldan gymmatly, baý many-mazmuna eýe kitaplaryny yzygider peşgeş berýär. Gahryman Arkadagymyzyň her bir eseri bu günki gün biziň her birimiziň iň söýgüli kitabymyz bolup durýar. Şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk ýubileý toýnyň toýlanjak Türkmenistan parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynda hormatly Prezidentimiziň ýene-de bir kitaby elmize gelip gowuşdy.

160a82b670520c.jpeg
3 hepde ozal
SANLY ULGAM - ÇÄKSIZ MÜMKINÇILIKLER!

Häzirki wagtda sanly ulgam ösüşiň hereketlendiriji güýji hökmünde doly ykrar edilýär. Ykdysadyýetiň ähli pudaklarynyň sanlylaşdyrylmagy ýurduň ykdysady güýjüniň artmagyna mümkinçilik berýär. Olar döwletiň önümçilik, gaýtadan işleýän senagat, hyzmatlar we eksport kuwwatlyklarynyň ýokarlanmagynda öz beýanyny tapýar. Bu bolsa halk hojalygynyň döwrebap innowasiýalar bilen üpjün edilmegini we milli ykdysadyýetiň pudaklaryna sanly ulgamyň ornaşdyrylmagyny zerurlyga öwürýär.

160a76b8a38fcb.jpeg
3 hepde ozal
AŞGABADYM WASPYN ETSEM ŞYGRYMDA

Aşgabadym waspyn etsem şygrymda, Ony söýdügimçe söýesim geler. Öçmez duýgy ýaşaýar bu kalbymda, Sen deý gözel şäher ýok bolsa meger. Aşgabadym waspyn etsem şygrymda, Ýazdygymça joşýar ýene ylhamym. Aziýanyň ak merjeni bolandyr, Buýsanýandyr bagta dolup gursagym.

3 hepde ozal
IKI MUKADDESLIK

Mukaddeslikler birleşende ýurduň binýady pugtalanýar, beýik maksatly işler has-da dabaralanýar. Türkmenistanyň Döwlet baýdagy – ýurduň özbaşdaklygyny, özygtyýarlygyny, asudalygyny, halkyň agzybirligini, jebisligini, binýadynyň berkligini, mizemezligini aňladýan mukaddes resmi nyşandyr. Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň Konstitusiýasy bolsa, halkyň agzybirliginiň, erkinliginiň, milli garaýşynyň we ruhy gymmatlygynyň mizemez girewidir. Garaz, bu goşa mukaddeslik bir bitewi jandyr, göwredir.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.