Habarlar / Seslenmeler
Seslenmeler
1 sagat ozal
BEDEW BADY BILEN ÖŇE BARÝAR ARKADAGLY ZAMANA

Bu günki gün ata-babalarymyzdan miras galan döwletlilik ýörelgelerine ygrarly agzybir halkymyz — Gahryman Arkadagynyň daşyna mäkäm jebisleşip, beýik geljegini gurýar. Ösüşleriň aýdyň ýolundan ýöräp, belent maksatlar bilen öňe barýar. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň barha belende galýan halkara abraýyny, gazanýan uly üstünliklerini bu gün tutuş dünýä jemgyýetçiligi ykrar edýär.

161aa827e8d295.jpeg
59 minut ozal
BITARAPLYK — ABADAN DURMUŞYŇ KEPILI

Parahatçylygy pugtalandyrmak bilen halkara gatnaşyklaryna giň gerim berýän Türkmenistan hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna doly laýyklykda,şeýle hem sebitde we bütin dünýäde emele gelen ýagdaýy nazara almak bilen giň göwrümli we aýdyň maksatly beýik işleri maksada laýyk durmuşa geçirýär. Bu bolsa, Türkmenistana goňşy we beýleki döwletler bilen ynanyşmak esasynda syýasy, ykdysady, gumanitar ugurlar boýunça alyp barýan gatnaşyklaryny has-da pugtalandyrmaga giň mümkinçilik berýär.

4 gün ozal
«ÝOLA GERIM GEREK, ÝIGIDE – DOST»

Hormatly Prezidentimiz «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynda: «Dostluk asylly häsiýetleriň jemidir» diýip jaýdar belleýär. (sah-167). Eziz Arkadagymyzyň dostluk hakdaky taglymatyndan ugur alnyp, gürrüň açjak şu wakalarymyz hem ata-babalarymyza mahsus bolan dost-doganlyk hakynda, mähriban okyjy.

1 hepde ozal
HEMIŞELIK BITARAPLYK — MIZEMEZ GYMMATLYGYMYZ

Garaşsyz Türkmenistan 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda BMG-niň agzasy bolan 185 döwletiň goldamagynda hemişelik Bitarap döwlet hökmünde ykrar edildi. 2007-nji ýylyň dekabrynda Aşgabatda BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit Merkezi açyldy. Şeýle hem 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 69-njy mejlisinde 193 döwletiň goldamagy bilen Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy ikinji gezek ykrar edildi.

1 hepde ozal
Beýik Ýüpek ýolunyň ugry bilen

Halkymyzyň geçmiş edebiýatynda görnükli yz goýan şahsyýetleriniň hatarynda Mäne Baba ady bilen tanalan Abu Sagyt Abulhaýyryň ady hormat bilen ýatlanýar. Abu Sagyt Abulhaýyr 967-nji ý ylda Kaka etrabynyň Mäne obasynda her dürli müşk-anbarlary, atyrlary, däri-dermanlary ýasaýan Abul Haýyr Muhammet ibn Ahmediň maşgalasynda dogulýar. Kakasy myhmansöýer, sahawatly adam bolansoň Abu Sagyt ýaşlygyndan kakasynyň gaşynda terbiýelenip, ýagşyzadalaryň, ylym-bilimden sowatly kişileriň söhbetlerini diňleýär.

161a29cb83b0ec.jpeg
6 gün ozal
BITARAPLYK — MILLI BUÝSANJYMYZ

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk halkara hukuk ýagdaýy — diňe bir giň möçberli milli maksatnamalaryň hem-de durmuş-ykdysady özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi üçin däl, eýsem, ählumumy parahatçylygyň we howpsuzlygyň pugtalandyrylmagy, ähli döwletler we abraýly halkara guramalary bilen özara gatnaşyklary giňeltmek üçin ileri tutulýan ugur bolup durýar.

1619e85a463a0f.jpeg
1 hepde ozal
Nusgalyk işler amala aşyrylýar

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda ylym we bilim ulgamlarynyň ýokary depginler bilen ösdürilmeginde, ýaşlarymyzyň döwrebap bilim almaklarynda, ýurdumyzda alnyp barylýan ylmy-barlag işleriniň hiliniň has-da ýokarlanmagynda, mümkinçilikleriniň artdyrylmagynda asylly başlangyçlar durmuşa geçirilýär.

1 hepde ozal
Bitaraplyk ösüşleriň özenidir

Ynsanperwerligiň, hoşniýetliligiň we döredijiligiň egsilmez güýjüni özünde birleşdirýän hemişelik Bitaraplyk güni her ýyl uly dabara bilen bellenilýär. Mundan 26 ýyl ozal Birleşen Milletler  Guramasy tarapyndan berlen Bitaraplyk derejesi Türkmenistanyň halkara hukuk ýagdaýynyň bütin dünýäde ykrar edilmesidir. Oňyn Bitaraplyk ýörelgeleri döwletimiziň daşary syýasatynyň esasy ugurlaryny kesgitlemek bilen, Watanymyzyň hoşniýetli goňşyçylyk gatnaşyklarynyň rowaçlanmagyna giň ýol açdy.

2 hepde ozal
TÜRKMEN BITARAPLYGYNYŇ RUHY KÖKLERI

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň çuňňur filosofik, dünýägaraýyş jähti bar, ol türkmen halkynyň asyrlarboýy dowam edýän milli däpleri, pikir ýörediş aýratynlyklary bilen sazlaşykly baglanyşyklydyr. Açyklyk, myhmansöýerlik, parahat söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk, ynsanperwerlik, özara düşünişmäge çalyşmak, oňşuklylyk türkmen halkyna mahsus bolan sypatlardyr. 

3 hepde ozal
KERWENSARAÝLY ÝOLLAR

Uç-gyraksyz sähra ýollary... Goja zeminiň damary deýin ol ýollarda gör näçe geň-enaýy wakalar bar. Ynsan ol ýollara rowana bolup, tapanyny berýär, gazananyny äkelýär. Heňňamlardyr gerdişler dönse-de, uzak-uzak ýollarda ynsan hereketi togtamaýar. Şonuň üçin-de «Ýol – herekete dahyl» diýilýär. Biziň kyssamyz şol uç-gyraksyz ýollardaky kerwensaraýlar, söwda, dost-doganlyk gatnaşyklary hakynda.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.