Habarlar / Seslenmeler
Seslenmeler
2 hepde ozal
SAÝ­LAW­LA­RA IŞ­JEŇ GAT­NA­ŞA­LYŇ!

Milli parlamentiň hil taýdan täze iki palataly düzüminiň döredilmeginiň Garaşsyz Türkmenistanyň syýasy ösüşiniň hukuk esaslaryny pugtalandyrmak, döwlet häkimiýet edaralarynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin amatly şertleri döreder. Ýurdumyzda saýlawlary Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine laýyklykda, aýanlykda we halkara derejesinde, milli demokratik ýolumyz esasynda guramaçylykly geçirmek saýlaw toparlarynyň öňünde durýan iň bir wajyp wezipedir.

2 hepde ozal
Ga­raş­syz­lyk — bag­ty­my­zyň göz­ba­şy

Islendik halkyň, milletiň özboluşly, bahasyna ýetip bolmajak milli gymmatlyklary bolýar. Garaşsyzlyk hem türkmen halkynyň, türkmen döwletiniň bahasyny hiç zat bilen ölçäp bolmajak gymmatlygydyr. Garaşsyzlyk Watanymyzyň mizemezliginiň, halkymyzyň agzybirliginiň we jebisliginiň müdimi binýadydyr. Garaşsyz döwlet özygtyýarlylygyň we öz ykbalyňy özüň kesgitlemegiň aňlatmalary bolmak bilen bir hatarda dünýä bilen aýakdaşlygy, milli mirasyň köklerine daýanmagy hem alamatlandyrýan düşünjedir.

2 hepde ozal
BEÝIK AKYLDAR WE BAG­TY­ÝAR­LYK DÖW­RI

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde gözel Diýarymyzda ähli ugurlar bilen bir hatarda milli medeniýetimiz, sungatymyz, mirasymyz hem uly ösüşlere beslenýär. Milli medeniýetimiziň, sungatymyzyň Hak Howandary eziz Arkadagymyz «Medeniýet halkyň kalbydyr» atly kitabynda: «Türkmen halky adamzadyň gadymy döwürden bäri dünýäniň medeni-ruhy, ykdysady ösüşine goşant goşan halkdyr» diýip belläp geçýär. 

2 hepde ozal
ak bag­tyň şä­he­ri

Ta­ryh­da «Aşyk­la­ryň şä­he­ri» diý­lip ta­na­lan Aş­ga­bat şä­he­ri gö­zel­li­giň, asu­da­ly­gyň, bag­ty­ýar­ly­gyň nus­ga­sydyr. Paý­tag­ty­my­zyň bu gün­ki aja­ýyp keş­bi bol­sa pa­ra­hat­çy­ly­gyň, ak­ly­gyň, ösüş­le­re ta­rap gal­kyn­ma­gyň ny­şa­ny­na öw­rül­di. Aş­ga­bat mil­li Li­de­ri­mi­ziň sa­ýa­syn­da bi­rek-bi­re­ge dost­luk gol­la­ry­ny uza­dan ýurt­la­ryň pa­ra­hat­çy­lyk ha­kyn­da söh­bet­leş­ýän, pa­ra­hat­çy­lyk hem yna­nyş­mak ýaly be­ýik ýö­rel­ge­le­riň merkezine öwrüldi.

3 hepde ozal
Joşgunyň we täzelenişiň baýramy

Töwerege elwan güllerini ýaýradyp bahar geldi. Bu günki gün halkymyz mukaddes Garaşsyzlygynyň otuzynjy baharyny şatlyk-şowhun bilen garşylaýar.  Baharyň şadyýanlygy, täzelenişi bütin töweregi gurşap aldy. Bahar geldi. Bahar bilen hiňňildikler guralyp, semeni gaýnadylyp, ala-ýaza öwrülýän Milli Bahar baýramymyz — Halkara Nowruz baýramy hem ýetip geldi.  Berkarar döwletimiziň ýazlary soňky ýyllarda has hem uly tutumlara beslenýär.

3 hepde ozal
gözelligiň hem janlanyşyň nyşany

Pasyllaryň arasynda bahar pasly gözellik meýillerini oýarýan owadan görki bilen aýratyn tapawutlanýar. Baharda bellenilýän Nowruz baýramynyň düýp mazmunynda hem ata-babalarymyzyň ahlakly-pelsepewi garaýyşlary ýatandyr.  Taryhçy alym W. Sarianidi gadymy Marguşda Nowruz baýramy bellenilende berjaý edilýän däp-dessurlary irginsizlik bilen yzarlap öwrenipdir. Şonda alym Marguşyň ilatynyň bu baýramda oda, topraga, suwa, howa mukaddeslik hökmünde tagzym edýändiklerini anyklapdyr.

1 aý ozal
Zenan – zeminiň zynaty

Türkmen jemgyýetinde ata-babadan gelýän milli ýolumyzda zenanlaryň aýratyn ornunyň bolandygyna biziň beýik hem şöhratly taryhymyz güwä geçýär. Geçmişde ata çykyp, ýurt goramaga gatnaşan, halkyň taryhynda öçmejek yz goýan meşhur zenan şahsyýetlerimiziň atlarynyň hatarynda edep-ekramy, taýsyz gözelligi,nusgawy şahyrlarymyzyň ylham güzerine öwrülen gelin-gyzlarymyzyň nesillere ebedilik nusgadygy hem milletimiziň buýsanjydyr.

1 aý ozal
ene mertebesiniň waspy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe enelere hormat goýmakda, gelin-gyzlarymyzy mertebelemekde döwletimiz tarapyndan alnyp barylýan uly ähmiýetli işler ýurtda zenanlarymyzyň derejesini belende göterdi. Mähriban enelerimiziň ýaza meňzeş ýüregi, nirede bolsak hem biziň bilendir. Dünýäde iň mukaddes, iň näzik zatlary bahara, bahary bolsa enelere deňeýärler. Maşgala daragtynyň söýegi, geregi, diregi bolan eneler öýlerimize ajaýyp nuruny çaýýar. Çünki bu sözde gudrat, kerem bar.

2 aý ozal
GARAŞSYZLYK — GANATYM, hemiŞelik BITARAPLYK — PÄK BAGTYM

Şanly Garaşsyzlygymyzyň nurana baýdagynyň astynda, Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda halkymyz özüniň bagtyýar geljegini gurýar. Çekilýän döredijilikli zähmetiň netijesinde ata Watanymyz jenneti mekana öwrülip, mähriban topragymyz gülläp ösýän künjege öwrülýär. Agzybir halkymyz hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda ýetilen sepgitlere buýsanyp, täze ösüşlere sary ynamly gadam goýýar.

2 aý ozal
Saglyk – ýurduň abatlygy

Garaşsyz, baky Bitarap Diýarymyzda sagdyn durmuş ýörelgesiniň yzygiderli wagyz edilmegi, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketiniň we sportuň ösdürilmegi beden hem ruhy taýdan sagdyn nesli kemala getirmäge ýardam edýär. Ýurt Baştutanymyz «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde saglygy goraýşy ylmy esasda guramaga uly ähmiýet berýär.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.