Habarlar / Seslenmeler
Seslenmeler
1 gün ozal
Ak şäherimiziň güni

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzda her ýylyň 25-nji maýy Aşgababat şäheriniň güni hökmünde giňden bellenilip geçilýär. Bu şanly günüň şatlygy ýurdumyzyň orta mekdeplerinde okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli geçirilýän «Soňky jaň» dabaralary bilen utgaşýar.

1 gün ozal
Ekologiýa terbiýesi

Dünýäde global häsiýete eýe bolup durýan ekologiýany we daşky gurşawy gorap saklamak meselesi köpugurly we çözülmegini talap edýän işleri özünde jemleýär. Şol işleriň möhüm ugurlarynyň biri hem ösüp gelýän ýaş nesillere orta mekdep partasyndan başlap ekologiýa terbiýesini bermekdir.

162903b428e386.jpeg
21 sagat ozal
YLMY ÖSÜŞ DÖWLETIŇ YKDYSADYÝETINIŇ KUWWATLANMAGYNA TÄSIRI

Ylmy-tehniki ösüşiň täze belentlige galýan döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ylma daýanmak, ýokary tehnologiýaly önümçilikleri döretmek we milletiň aň-bilim derejesini has-da ýokarlandyrmak arkaly, Türkmenistan durnukly ösüşiň ýoly bilen öňe barýar. Ylym biziň düşünjämizde, ýönekeýleşdirilip aýdylanda, döredijilikli işiň netijesidir. Täze başlangyçlar we açyşlar ylmyň ruhy esaslaryny döredýär.

1629155049e23f.jpeg
1 sagat ozal
TÜRKMEN HALYSY - NEPISLIGIŇ WE AGZYBIRLIGIŇ SUNGATY

Halkymyzda «Öý haly ýazylan ýerden başlanýar» diýen pähim bar. Türkmeniň mukaddes öý-ojagyny halysyz göz öňüne getirmek mümkin däl. Haly gölleri döwlet nyşanlarymyzda hem öz beýanyny tapýar. Döwlet baýdagymyzy we tugramyzy bezeýän bäş sany haly göli halkymyzyň agzybirliginiň, abadançylygynyň, asuda we parahat durmuşynyň nyşanydyr.

1 gün ozal
Ýurdumyzyň binagärlik keşbi

Gurluşyk we senagat toplumlary Garaşsyz döwletimiziň ykdysadyýetini emele getirýän esasy pudaklaryň biridir. Çünki mukaddes Garaşsyzlygymyz ýurdumyzy diňe bir çig mal öndürýän binýat bolanlygyndan güýli gaýtadan işleýän senagat ýurduna öwürdi.

1 gün ozal
Ilimiň gözellik häsiýetnamasy

Mukaddes Garaşsyzlygymyzy gazanmagymyz halkymyzyň ata-babalardan, ene-mamalardan dowam edip gelýän milli gymmatlyklaryny gaýtadan dikeltmäge, olary dünýä ýaýmaga giň mümkinçilikleri açyp goýdy. Şol gymmatlyklaryň köpüsi Ginnesiň rekordlar kitabyna ýa-da ÝUNESKO-nyň adamzadyň maddy we maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi.

1 hepde ozal
YKDYSADY ÖZGERTMELER

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzyň nebitgaz toplumy yzygiderli ösüşleri başdan geçirýär. Bu toplumda alnyp barylýan döwrebaplaşdyryş işleriniň aýrylmaz bölegi hem sanly ulgamy ornaşdyrmakdyr.

162852869c6f97.jpeg
1 hepde ozal
Konstitusiýa - döwletimiziň hukuk binýady

Güneşli Diýarymyzda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününi baýram hökmünde belläp geçmek däbe öwrüldi. Bu beýik sene her ýylyň 18-nji maýynda bagtyýar zamanamyzyň döredijikli ösüşlerini, döwletimiziň halkara abraýyny, Watanymyzyň barha ilerleýän ädimlerini şertlendirip, ýurdumyzyň her bir künjeginde  uly joşgun, belent buýsanç bilen bellenilip geçilýär.

16289edb60ad11.jpeg
5 gün ozal
Sungatda paýtagtymyz Aşgabadyň waspy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň alyp barýan öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde, bu günki gün ata Watanymyz dünýäde tanalýar. Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň mermer paýtagty Aşgabady dünýäniň iň gözel paýtagtlarynyň birine öwürmek maksady bilen  durmuşa geçirýän syýasaty netijesinde Aşgabadyň binagärlik keşbi düýpgöter özgerdi.

162828dc49c38c.jpeg
1 hepde ozal
Ylym öwrenmek sungaty

Gahryman Arkadagymyzyň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly nusgalyk kitabynda: “Ylymly adam bolmak il-ulsuň öňündäki borçlulykdyr” diýen dürdäne setirlere gabat gelýäris. Ylym öwrenmek hem özboluşly ajaýyp bir sungatdyr. Häzirki döwrümizde türkmen halkynyň “Sallançakdan başlap ömrüň ahyryna çenli ylym öwrenmeklik” ýörelgesi global derejede öňe sürülýär. Öwrenmegiň şahsy aýratynlyklara laýyklykda dürli görnüşleri bar. Olary umumylykda aşakdaky ýaly toparlara bölmek mümkin:

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.