Habarlar / Seslenmeler
Seslenmeler
1 hepde ozal
Durmuşymyzyň abadanlygy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda raýatlaryň bagtyýar ýaşaýyş-durmuşyny berkarar etmek bilen bagly dünýä nusgalyk işler amal edilýär. Şol işleriň bir ugry hem ilatly ýerlerde, şäherlerde, obalarda häzirki zaman dünýä talaplaryna laýyk gelýän köçeleriň, geçelgeleriň, ilatly ýerleriň daşynda gurulýan ýollaryň, awtobanlaryň we beýlekileriň sanynyň barha artýanlygydyr.

1 hepde ozal
MILLI BILIM ÖZGERTMELERI

Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow baştutanlygynda durmuşa geçirilýän ylym-bilim özgertmeleri netijesinde, täze-täze okuw mekdepleri gurup ulanylmaga berilýär. Okuw meýilnamalaryna we maksatnamalaryna döwrüň talaplaryna laýyklykda üýtgetmeler girizilýär.

1633edad3b2ed5.jpeg
12 sagat ozal
GARAŞSYZ WATANYM, BAGTYÝAR HALKYM

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz gysga döwrüň içinde ösen döwletleriň hataryna deňleşdi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmeniň göwün islegi sözüň doly manysynda hasyl boldy. Bu gün Garaşsyz Türkmenistany görmäge göz gerek.

1 hepde ozal
GURLUŞYK ULGAMY TÄZE TAPGYRLARDA

Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda, ýurdumyzda Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlan gurluşyk ulgamyndaky özgertmeler täze tapgyrlaraçykarylýar. Ýurdumyzda «Türkmenistany 2020 — 2025-nji ýyllarda durmuşykdysady taýda ösdürmegiň Maksatnamasynda» gelip çykýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmegiň barşynda, dürli ulgamlara degişli binalardyr desgalar yzygiderli gurlup ulanylmaga berilýär.

163352da4152e8.jpeg
1 hepde ozal
BAÝRAMÇYLYK SOWGADY

Baýramlarymyzyň naýbaşysy bolan şanly Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygynyň giňden we dabaraly bellenilip geçilýän günlerde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedowyň özüniň jöwher paýhasyndan syzylyp çykan «Türkmenistanyň elektroenergetika kuwwaty» atly atly ajaýyp kitaby bagtyýar Watandaşlarymyzyň şatlygyna şatlyk goşdy.

16332aba6efce1.jpeg
1 hepde ozal
YNSAN SAGLYGY – DÖWLETIŇ BAŞ BAÝLYGY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly we öňdengörüjilikli ýolbaşçylygynda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy bolan adam, onuň saglygy, ömri barasyndaky edilýän aladalar döwlet syýasatynyň ileri tutylýan ugurlarynyň birine öwrüldi. Il-ýurt bähbitli döwlet syýasatynda halkymyzyň saglygyny we ömrüni ýol-ulag hadysalaryndan goramak maksadyna, olaryň ýaşaýyş-durmuşynyň abadanlaşmagyna gönükdirilen işler örän uly ähmiýete eýedir.

163333b26f0f38.jpeg
1 hepde ozal
MUKADDES GARAŞSYZLYGA GUWANMAK, ONY GORAMAK BAGTDYR

Diýarymyza Baş baýramymyz – Garaşsyzlygyň 31 ýyllyk baýramy ýetip geldi. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly toýuny bellejek ýylymyzyň her bir güni toýdur baýrama, şatlyk-şowhuna beslenýär. 2022-nji “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýyla gadam goýanymyz bäri yurdumyzda bellenilen şanly seneleriň, tutulýan toý baýramlaryň sanasaň sogaby bar. 1991-nji ýylyň altyn güýzünde ata-babalarymyzyň arzuwlan erkinligi wysal boldy.

1 hepde ozal
DÖWLETIMIZIŇ SPORT ÜSTÜNLIKLERI

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda, ýurdumyzda ähli ulgamlar bilen bir hatarda bedenterbiýe we sport ulgamy ýokary derejede ösdürilýär. Sport Türkmenistanyň halkara gatnaşyklarynyň aýrylmaz ugry bolmak bilen, Türkmenistanyň sport diplomatiýasyny emele getirýär.

16331e49c7eec2.jpeg
1 hepde ozal
Garaşsyzlyk, Bitaraplyk - ösüşiň goşa ganaty

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe mähriban halkymyzyň asuda ýaşamagynyň, döretmeginiň we gurmagynyň, ösüşleriň ýolunda has belent sepgitlere ýetmeginiň baş şerti bolan 31  ýyllyk toýy golaýlap gelýär.

1 hepde ozal
SANLY ULGAM

Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ornaşdyrmak Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmek Konsepsiýasyny durmuşa geçirmek meýilnamasyna laýyklykda alynyp barylýar. Konsepsiýa bilim edaralarynyň işini has-da kämilleşdirmek, bilim bermegiň ähli başlangyçlaryny ýokary hilli elektron bilim maglumatlary bilen üpjün etmek, hiliniň dünýä derejesine laýyk bolmagyny üpjün etmek ýaly maksatlary göz öňünde tutýar.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.