Habarlar / Seslenmeler
Seslenmeler
aragatnaşyk ulgamy ösüşiniň täze tapgyryna gadam basýar

Günsaýyn özgerýän döwletimiziň aragatnaşyk ulgamynyň tehniki binýadyny halkara ülňülerine laýyk getirmek, innowasion tehnologiýalary üstünlikli ornaşdyrmak meselesi hormatly Prezidentimiziň öňe sürýän esasy strategik ugurlarynyň biri bolmak bilen, bu babatda giň gerimli taslamalar yzygiderli durmuşa geçirilýär.


Halkyň ruhy baýlygy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň saýasynda eşretli durmuşyň hözirini görüp ýaşaýan merdana halkymyzyň her bir güni, sözüň doly manysynda, toýlara ulaşýar. Şu şatlykly günlerde 22 — 27-nji iýuny aralygynda Daşoguz welaýatynda Medeniýet hepdeligi uly dabara bilen şatlyk-şowhuna beslenip toýlanar.


SAGDYN DURMUŞY ÜPJÜN ETMEK UGRUNDA

Golaýda «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Aşgabat şäher telefon ulgamy» ÝGPJ-niň mejlisler zalynda «Neşe serişdesine, seri dumanladyjy maddalaryna garşy jenaýatçylykly hereketleriň öňüni almak we ýol hereketiniň howpsuzlygyny berjaý etmek» maksady bilen wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.


«Altyn köl» dynç alyş zolagy myhmanlaryny kabul edýär

Gahryman Arkadagymyzyň paýtagtymyzyň Aşgabadyň demirgazyk künjeginde ýerleşýän kölüň ekologiýa taýdan arassa kenarynda dynç alyş toplumyny döretmek baradaky başlangyjy bu gün durmuşa geçirildi. Döwlet Baştutanymyzyň gatnaşmagynda «Altyn köl» dynç alyş zolagynyň açylyş dabarasy boldy.


hemişelik BITARAPLYK — ÖSÜŞLERIŇ YGTYBARLY BINÝADY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda dünýä döwletleri bilen hoşniýetli, dostlukly gatnaşyklaryň gerimi barha giňeldilýär. Ýurdumyz BMG-niň birnäçe konwensiýalaryna goşulyşyp, Ýer ýüzünde parahatçylygy, durnuklylygy we howpsuzlygy üpjün etmek boýunça amala aşyrylýan işlere işjeň gatnaşýar.


SANLY BILIM özgertmeleri durmuşa geçirilýär

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli ugurlaryny sanlylaşdyrmak boýunça durmuşa geçirilýän ägirt uly işleriň netijesinde innowasiýalara esaslanýan ykdysadyýeti kemala getirmekde uly üstünlikler gazanylýar.


Çäjiňize bereket, edermen babadaýhanlar!

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň oba hojalygyny, şol sanda däneçilik ulgamyny ösdürmek işleri ylmy esasda alnyp barylýar. Bu ugurda geçirilýän işler dürli däneli ekinleriň tohumlarynyň ýokary hilli bolmagyna oňyn täsirini ýetirýär.


Ykdysadyýetiň innowasion ösüşi

Globallaşmak häzirki zaman dünýä syýasatynyň aýrylmaz bölegi bolmak bilen, ol özünde ykdysady gatnaşyklaryň ýygjamlaşmagyny, döwletara gatnaşyklarynda açyklyk, dostluk, ynsanperwerlik ýörelgeleriniň ykrar edilmegini göz öňünde tutýar.


Goňşy halklary ýakynlaşdyran desga

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan beýik işleriň ählisi özüniň miwesini berýär. Döwlet Baştutanymyzyň ýol-ulag ulgamynyň işini döwrebaplaşdyrmak, ulag hyzmatlarynyň hil derejesini ýokarlandyrmak baradaky tabşyryklary üstünlikli durmuşa geçirilýär.


PARAHATÇYLYK söýüjilik we HOŞNIÝETLILIK ÝÖRELGELERI

1995-nji ýylyň 12-nji dekabry Türkmenistanyň ynsanperwer syýasatymyzyň dünýä derejesinde ykrar edilendigini aýdyň görkezýän taryhy senedir. Eziz Watanymyzyň dünýä giňişligindäki abraýyny has-da pugtalandyrýan, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarymyzy dabaralandyrýan baýram giňden bellenilýär.

2.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.