Habarlar / Seslenmeler
Seslenmeler
Milli ýörelgämiz

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ösüşiň täze belentlikleriniň röwşen ýoly bilen ynamly öňe barýan türkmen halky, bu günki gün eşretli-bagtyýar zamananyň hözirini görüp ýaşaýar.


Sanlaşdyrmagyň ylmy esaslary

Ata Watanymyz Türkmenistanyň syýasy, ykdysady we medeni taýdan durnukly ösüşini üpjün etmek maksady bilen, Gahryman Arkadagymyz tarapyndan tassyklanan “Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy” amala aşyrylar.


Maglumatlar ulgamynyň üstünligi

​​​​​​​Hormatly Prezidentimiz 2020-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly täze ýylyň ilkinji mejlisini geçirdi.


15e7cae7b472df.png
ŞANLY SENÄ BAGYŞLANDY

Dünýäde parahatçylygy gorap saklamakda, halklaryň arasynda ynsanperwer gatnaşyklary berkitmekde, dünýä ylmyny ösdürmekde bimöçber hyzmatlary bitirýän Gahryman Arkadagymyzyň hemişelik Bitaraplyk syýasaty bu günki gün eziz Diýarymyzda has-da dabaralanýar.


15e7caf43b4f6d.jpeg
parahatçylygyň GÖZBAŞY

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň belent üstünliklere beslenjek 2020-nji ýylyň “Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” diýlip atlandyrylmagy bolsa her bir türkmen raýatynyň hemişelik Bitaraplygymyza bolan buýsanjyny, guwanjyny has-da beýgeltdi.


15e7cb15055e2c.jpeg
Bitaraplyk — baky bagtymYZ

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe “Açyk gapylar” syýasatyny alyp barýan Türkmenistan beýleki ýurtlar bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy barha artdyrýar. Ýurdumyz BMG-niň birnäçe konwensiýalaryna goşulyşyp, Ýer ýüzünde parahatçylygy, durnuklylygy we howpsuzlygy üpjün etmek boýunça amala aşyrylýan işlere işjeň gatnaşýar.


15e7cafdfb85aa.jpeg
ROWAÇLYKLARA BESLENÝÄN PUDAK

Güneşli Diýarymyzda şanly Garaşsyzlygymyzy hem-de hemişelik Bitaraplygymyzy gazananymyzdan soňra, demir ýol ulaglar pudagymyz uly sepgitlere eýe boldy. Gurulýan “polat geçelgeleri” Garagum çölüniň tebigy baýlyklaryny tiz we tygşytly peýdalanmak üpjünçiligini döretmekde hem örän ähmiýetli boldy.


15e7cb0ca4c5b2.jpeg
Sanlylaşdyrmak — ösüşiň kepili

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde Türkmenistanyň bilim ulgamy düýpgöter täze sepgitlere eýe bolýar. Bu özgertmeleriň hereketlendiriji güýji häzirki zaman kompýuter tehnologiýasy, ýagny sanly bilim ulgamynyň ösmegidir.


ÖSÜŞIŇ TÄZE TAPGYRY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe dünýä jemgyýetçiliginde uly ösüşleri nazarlaýan sanly ulgam özgertmeleri barha ýaýbaňlandyrylyp, bu babatda maksatnamalaýyn işleriň gerimi has-da giňeýär. Durmuşymyzyň ähli ugurlarynda sanly ykdysadyýete esaslanýan uzakmöhletleýin maksatnamalar amala aşyrylýar.


PARAHATÇYLYGYŇ AÝDYŇ ÝOLY BILEN

Şanly hem-de şöhratly ýylymyz bolan “Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” ýyly öz ýakym-ýaraşygy bilen bagtyýarlyk paýlaýar. Hawa, hemişelik Bitaraplygymyz bu gün Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjilikli diplomatiýasy, ynsanperwerlik syýasaty, parahatçylygy döretmek sungaty hökmünde dünýäde ykrar edilýär.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.