Habarlar / Seslenmeler
Seslenmeler
HAZARDAN UZAÝAN ÖSÜŞ ÝOLLary

Gülleýän Türkmenistan döwletimiz dünýäniň köpsanly ýurtlary bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary alyp barýar. Aziýa hem-de Ýewropa yklymlarynyň çatrygynda ýerleşmek bilen sebitiň ulag gatnawlarynda möhüm orun degişli bolan ulag ulgamymyz günsaýyn özgerýär.


demokratik özgertmeleriň ýurdy

“Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk toýunyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň geçirilmegi we onda möhüm başlangyçlaryň, teklipleriň öňe sürülmegi taryhy waka öwrüler.


parahatçylygyň we ösüşiň özeni

Her bir ynsanyň durmuşynda bolup geçişi ýaly, halkyň, döwletiň ykbalynda ýatdan çykmajak pursatlar, wakalar bolup geçýär. Şeýle wakalaryň biri hem gün-günden ösýän, özgerýän ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýe bolmagydyr.


taryhy umumymilli forum

Bagtyýar halkymyzyň bähbitlerine wekilçilik edýän syýasy-jemgyýetçilik guramasy bolan Halk Maslahaty demokratiýa, aýanlyk, adamyň hukuklaryna we azatlyklaryna hormat goýmak, çözgütleri erkin ara alyp maslahatlaşyp kabul etmek ýaly ýörelgelere esaslanýar.


GARAŞSYZLYK — GUWANJYMYZ

Ata Watanymyzda bagtyýar halkymyz özüniň asyrlarboýy ýüregindäki arzuw-umytlarynyň, erk-islegleriniň amala aşmagyna, milli ruhunyň dabaralanmagyna öwrülen mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 29 ýyllyk toýuna uly ruhubelentlik bilen barýar.


Ykdysady ösüşlere tarap

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda halk hojalygynyň ähli ulgamlarynyň diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilmegine, halkymyzyň abadançylygynyň yzygiderli ýokarlanmagyna gönükdirilen maksatnamalaýyn işler oňyn netijelerini berýär.


HOWPSUZ HEREKET — ASUDALYGYň GÖZBAŞY

Dünýä ýüzünde düzgünleşdirilen ýol hereketiniň edep kadalaryny Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe döwrebap düzgünler we talaplar bilen utgaşdyryp ulanmak, berjaý etmek zerurlygy artýar.


Dostana milletiň asylly däpleri

Gahryman Arkadagymyzyň ýiti zehininden syzylyp çykýan ajaýyp eserleri geçmiş taryhymyza ser salyp, dana pederlerimiziň ýol-ýörelgelerine eýerip, milliligimize ygrarly bolmaklykda egsilmez çeşme, ýörelge mekdebi bolup hyzmat edýär.


milli ÝÖRELGELERImiziŇ BEÝANY

Umumadamzat bähbidini gozgap bilýän eserler hiç wagt gymmatyny gaçyrmaýan eserler hasap edilipdir. Bu babatda mähriban Arkadagymyzyň türkmen halkyna sowgat beren bahasyna ýetip bolmajak gymmatly eserleri aýratyn bellenilmäge mynasypdyr.


kämilLEŞÝÄN AwtoULAG ulgamy

Ýurdumyzyň üstünlikli ösüşiniň aýrylmaz we möhüm bölegi bolup durýan döwrebap ulaglar düzüminiň hem-de ulag ýollarynyň kemala getirilmegi hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän oňyn içerki hem-de daşarky syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.