Habarlar / Seslenmeler
Seslenmeler
Döwrebap kanunçylyk — milli ýörelgeler

Geçen ýylyň 25-nji sentýabrynda paýtagtymyz Aşgabat şäherinde geçen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň II mejlisinde Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň kanun çykaryjylyk ulgamynyň mundan beýläk-de ösdürilmegine gönükdirilen taryhy başlangyçlary öňe sürdi.


AK ÝOLLARDA ARKADAGA ALKYŞ BAR

Ýakynda «Türkmendemirýollary» döwlet kärhanasynyň Aşgabat habardar etmek we aragatnaşyk şahamçasynyň mejlisler jaýynda «Türkmendemirýollary» agentliginiň Magtymguly adyndaky ilkinji Ýaşlar guramasynyň gurnamagynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli «Ak ýollarda Arkadaga alkyş bar» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi.


INNOWASION SENAGAT

Bitarap Türkmenistanda sanly ykdysadyýetiň ösdürilmegi ýurdumyzda uzakmöhletleýin ykdysady ösüşi we ýokary öndürijiligi gazanmaga, önümçilik-ykdysady işleriň ähli görnüşlerini awtomatlaşdyrmaga we dolandyrmaga, ýokary tehnologiýaly pudaklarda täze döwrebap iş orunlaryny döretmäge giň mümkinçilikli şertleri döreder.


TÜRKMENISTAN — BITARAPLYGYň MEKANY

Parahatçylygyň, ösüşiň we ählumumy abadançylygyň, rowaçlygyň bähbitlerine gönükdirilen beýik başlangyçlary amala aşyrýan Bitarap Türkmenistan döwletimiz hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda ynamly gadamlar bilen öňe barýar.


SYRLARDAN DOLY nepisLIGIň SUNGATy

Türkmen halysy hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, halkymyzyň gadymy hem müdimi, owal-ahyr ygrarly sungatydyr. “Türkmenistan — rowaçlygyň Watany” ýylynda türkmen halysynyň şan-şöhratyny arşa galdyran hoş habar bütin türkmen halkynyň göwün guşuny göge uçurdy.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.