Habarlar / Seslenmeler
Seslenmeler
SAGDYNLYKDYR ÝÖRELGÄMIZ, ÝOLUMYZ

​​​​​​​Ösüşli menzillere tarap barýan ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynda hormatly  Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda il-ýurt bähbitli işler durmuşa geçirilýär. Raýatlarymyzyň ýokanç keselleriň zyýanly täsirlerinden goranmaklary üçin ýurdumyzyň saglyk ulgamynda uly işler amala aşyrylýar.


AwtouLag hyzmaty artýar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda uly öňegidişlikler we ösüşler gazanylýar. Ýurdumyzyň ykdysady ösüşine ulaglar pudagynyň goşýan goşandy hem aýratyn bellärliklidir.


hemişelik BITARAPLYK — TÜRKMENIŇ ASYL MILLILIGI

Halk arasynda nesilbaşymyz Oguz han bilen baglanyşykly şeýle ajaýyp rowaýat bar: Duşman oguz illerine çozuş etmek isleýär. Ol gelip, eger Oguz han uruşmak islemese, ondan saýlama bedewini bermegini soraýar. Ol gelip, eger Oguz han uruşmak islemese, ondan saýlama bedewini bermegini soraýar.


hemişelik bitaraplyk DÖWLETIŇ STRATEGIK ÝÖRELGESIDIR

Bitaraplyk syýasaty Berkarar döwletimiziň üçünji müňýyllygynyň möhüm maksatlaryna deňhukuklylyk, birek-birege hormat goýmak esasynda ählumumy parahatçylyga, durnukly ösüşe, syýasy, ykdysady we medeni hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga gönükdirilen ýörelgesidir.


OBA HOJALYGYNDA SANLY TEHNOLOGIÝALARYŇ ORNAŞDYRYLYŞY

Milli ykdysadyýetimiziň kuwwatlanmagynyň netijesinde ýurdumyzyň taryhynda ilkinji gezek diňe bir umumymilli we sebitleýin ähmiýetli däl-de, eýsem, halkara ähmiýetli iri taslamalara badalga berlip, olar üstünlikli durmuşa geçirilýär.


SAGDYN IÝMITLENMEK SAGLYGYŇ SAKASYDYR

Ata-babalarymyzyň paýhasyndan döräp, nesilden-nesle geçip, her birimiz üçin durmuş ýörelgesine öwrülen “Saglyk — baýlyk” diýen parasatly pähimden hem görnüşi ýaly, saglyk her bir ynsanyň bahasyny hiç zat bilen ölçäp bolmajak iň gymmatly baýlygydyr.


ULAGLAR ULGAMYNDA HALKARA GATNAŞYKLAR BARHA PUGTALANÝAR

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Türkmenistan Watanymyz oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine daýanýan syýasy strategiýa esasynda daşary ykdysady gatnaşyklary alyp barýar.


aragatnaşyk ulgamy ösüşiniň täze tapgyryna gadam basýar

Günsaýyn özgerýän döwletimiziň aragatnaşyk ulgamynyň tehniki binýadyny halkara ülňülerine laýyk getirmek, innowasion tehnologiýalary üstünlikli ornaşdyrmak meselesi hormatly Prezidentimiziň öňe sürýän esasy strategik ugurlarynyň biri bolmak bilen, bu babatda giň gerimli taslamalar yzygiderli durmuşa geçirilýär.


Halkyň ruhy baýlygy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň saýasynda eşretli durmuşyň hözirini görüp ýaşaýan merdana halkymyzyň her bir güni, sözüň doly manysynda, toýlara ulaşýar. Şu şatlykly günlerde 22 — 27-nji iýuny aralygynda Daşoguz welaýatynda Medeniýet hepdeligi uly dabara bilen şatlyk-şowhuna beslenip toýlanar.


SAGDYN DURMUŞY ÜPJÜN ETMEK UGRUNDA

Golaýda «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Aşgabat şäher telefon ulgamy» ÝGPJ-niň mejlisler zalynda «Neşe serişdesine, seri dumanladyjy maddalaryna garşy jenaýatçylykly hereketleriň öňüni almak we ýol hereketiniň howpsuzlygyny berjaý etmek» maksady bilen wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.