Habarlar / Seslenmeler
Seslenmeler
«Altyn köl» dynç alyş zolagy myhmanlaryny kabul edýär

Gahryman Arkadagymyzyň paýtagtymyzyň Aşgabadyň demirgazyk künjeginde ýerleşýän kölüň ekologiýa taýdan arassa kenarynda dynç alyş toplumyny döretmek baradaky başlangyjy bu gün durmuşa geçirildi. Döwlet Baştutanymyzyň gatnaşmagynda «Altyn köl» dynç alyş zolagynyň açylyş dabarasy boldy.


hemişelik BITARAPLYK — ÖSÜŞLERIŇ YGTYBARLY BINÝADY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda dünýä döwletleri bilen hoşniýetli, dostlukly gatnaşyklaryň gerimi barha giňeldilýär. Ýurdumyz BMG-niň birnäçe konwensiýalaryna goşulyşyp, Ýer ýüzünde parahatçylygy, durnuklylygy we howpsuzlygy üpjün etmek boýunça amala aşyrylýan işlere işjeň gatnaşýar.


SANLY BILIM özgertmeleri durmuşa geçirilýär

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli ugurlaryny sanlylaşdyrmak boýunça durmuşa geçirilýän ägirt uly işleriň netijesinde innowasiýalara esaslanýan ykdysadyýeti kemala getirmekde uly üstünlikler gazanylýar.


Çäjiňize bereket, edermen babadaýhanlar!

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň oba hojalygyny, şol sanda däneçilik ulgamyny ösdürmek işleri ylmy esasda alnyp barylýar. Bu ugurda geçirilýän işler dürli däneli ekinleriň tohumlarynyň ýokary hilli bolmagyna oňyn täsirini ýetirýär.


Ykdysadyýetiň innowasion ösüşi

Globallaşmak häzirki zaman dünýä syýasatynyň aýrylmaz bölegi bolmak bilen, ol özünde ykdysady gatnaşyklaryň ýygjamlaşmagyny, döwletara gatnaşyklarynda açyklyk, dostluk, ynsanperwerlik ýörelgeleriniň ykrar edilmegini göz öňünde tutýar.


Goňşy halklary ýakynlaşdyran desga

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan beýik işleriň ählisi özüniň miwesini berýär. Döwlet Baştutanymyzyň ýol-ulag ulgamynyň işini döwrebaplaşdyrmak, ulag hyzmatlarynyň hil derejesini ýokarlandyrmak baradaky tabşyryklary üstünlikli durmuşa geçirilýär.


PARAHATÇYLYK söýüjilik we HOŞNIÝETLILIK ÝÖRELGELERI

1995-nji ýylyň 12-nji dekabry Türkmenistanyň ynsanperwer syýasatymyzyň dünýä derejesinde ykrar edilendigini aýdyň görkezýän taryhy senedir. Eziz Watanymyzyň dünýä giňişligindäki abraýyny has-da pugtalandyrýan, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarymyzy dabaralandyrýan baýram giňden bellenilýär.


Nusgalyk işler amala aşyrylýar

Garaşsyz Türkmenistanda ylym we bilim ulgamlarynyň ýokary depginler bilen ösdürilmeginde, ýaşlarymyzyň döwrebap bilim almaklarynda, ýurdumyzda alnyp barylýan ylmy-barlag işleriniň hiliniň has-da ýokarlanmagynda, mümkinçilikleriniň artdyrylmagynda asylly başlangyçlar durmuşa geçirilýär.


YLYM DÜNÝÄSINIŇ AK ÝOLUNDA

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ösüşlere beslenýän bagtyýarlyk döwründe ylmy ösdürmäge, milli ykdysadyýetimizi ylmy esasda alyp barmaga uly üns berilýär. Muňa hormatly Prezidentimiziň birnäçe Kararlara gol çekmegi  hem-de olaryň üstünlikli amala aşyrylmagy doly şaýatlyk edýär.


YLYM KÄMILLIGIŇ GÖZBAŞYDYR

Ylym kämilligiň gözbaşy, ýaşaýşyň bolsa şuglasydyr. Ylymlar dünýäsine aralaşmak bilen ynsan öz durmuş köprüsiniň sütünlerini berkden gurýar. Ylym ynsan ömrüni ajaýyplyklara besleýär. Ylym almak ukyby bilen ähli barlyga göz ýetirilýär.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.