Habarlar / Seslenmeler
Seslenmeler
haly — TÖRÜMIZIň BEZEGI

Türkmen halysy milli gymmatlyklarymyzyň buýsançly dünýäsini bezeýän baýlygymyzdyr. Ençeme asyrlaryň dowamynda türkmen halky haly-palas dokamagyň, keçe etmegiň inçe syrlaryny, olaryň özboluşly tilsimlerini örän aýawly saklap, biziň şu günlerimize ýetirdi.


Zenan kalbyndan dörän sungat

Adamzadyň köp asyrlyk taryhynyň köklerini, edebi-ruhy gymmatlyklaryny, asyrlaryň jümmüşinden sünnälenip çykan iň nepis sungat eserlerini özünde jemleýän baý milli mirasymyz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň esasy ruhy binýatlarynyň biri bolup durýar.


Dünýä ähmiýetli desgalar

Ata Watanymyzyň şähergurluşygynda eziz Arkadagymyzyň bitirýän ajaýyp işleri deňsiz-taýsyzdyr. Ine, ýurdumyzda aklyňy haýran edýän başlangyçlaryň we amala aşyrylýan uly tutumlaryň arasynda halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen taslamalar uly orun eýeleýär.


dosty dogan edýän ýollar

Eziz Diýarymyzda häzirki wagtda hormatly Prezidentimiziň asylly başlangyçlarynyň netijesinde şöhratly taryhymyzdan ruhlanyp, täze abadan eýýama gadam basyldy. Milli Liderimiziň halkara derejesinde ykrar edilen parahatçylyk söýüjilikli, öňdengörüjilikli hem-de ýokary ynsanperwer syýasaty yzygiderli durmuşa geçirilýär.


ÇAGA — DURMUŞYŇ GÜLI

Türkmen halky irki döwürlerden bäri çaga terbiýesine uly üns berip gelipdir. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň geljekki eýeleri bolan ýaş neslimiziň edep-terbiýesi babatda uly işler amala aşyrylýar.


Abadançylygyň WE HOŞNIÝETLILIGIŇ DABARALANMAGY

Hemişelik Bitarap Türkmenistan beýleki döwletler bilen dostluk, birek-birege ynam etmek, ýardam bermek ýörelgelerine esaslanyp, özara gatnaşyklaryny ösdürýär we köp ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk, söwda-ykdysady gatnaşyklary saklaýar.


aziýanyň merjen şäheri

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda “Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” ýylymyz hem uly üstünliklere, rowaçlyklara beslenýär. Milli Liderimiziň ýurdumyzyň şäher gurluşygyny dünýä ülňülerine laýyk derejede ösdürmekde alyp barýan döwlet syýasatynyň netijeleri görenleri haýran edýär.


halkymyzyň milli buýsanjy

Türkmeniň halyçylyk sungaty özüniň gözbaşyny gadymdan alyp gaýdýar. «El hünäri il gezer» diýlişi ýaly, asyrlardan-asyrlara aşyp, mizemez owadan öwüşginliligi bilen tapawutlanyp, onda ata-babalarymyzyň taryhy we medeniýeti barada syrly, gymmatly maglumatlar jemlenýär.


bilimiň binýady — ýurduň kuwwaty

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli ugurlarynyň has-da kämilleşmegine, rowaçlanmagyna giň ýol açyldy. Milli Liderimiziň başlangyjy bilen amala aşyrylýan innowasion özgertmeleriň esasynda ylym-bilim ulgamynyň öňünde durýan maksatlara üstünlikli ýetilýär.


Ruhy tämizligiň baýramy

On iki aýyň soltany hasaplanylýan mukaddes Remezan aýy haýyr-sahawatlylygy, ruhy tämizligi, ýokary ynsanperwerligi hem-de agzybirligi alamatlandyrýan aýdyr. Bu aýda pederlerimiziň bize wesýet eden rehimdarlyk we ynsanperwerlik ýörelgelerine eýerip, haýyr-sogap işler, ýagşy dilegler edilýär, alkyşlar aýdylýar.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.