Habarlar / Seslenmeler
Seslenmeler
belent sepgitleri nazarlap

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen 2020-nj ýylda ata Watanymyzyň gülläp ösmegine, ykdysady kuwwatynyň has-da berkemegine, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň mundan beýläk-de ýokarlanmagyna gönükdirilen ägirt uly taslamalaryň durmuşa geçirilmegi üçin giň gerimli işler durmuşa geçirilýär.


Aşgabat — seýilgähleriň mekany

​​​​​​​Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe biziň buýsanjymyz bolan ak mermerli paýtagtymyz Aşgabadyň okgunly ösüşleri netijesinde onuň täze keşbi kemala gelýär. Tanalmaz derejede özgerýän paýtagtymyz milli binagärligiň hem-de öňdebaryjy halkara tejribesiniň esasynda özgerýär.


PARAHATÇYLYK ÝOLY bilen

Hemişelik Bitaraplyk — halkymyzyň parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetlilik, ynsanperwer ýörelgeleriniň gözbaşy, umumadamzat gymmatlygy, Ajaýyp eýýamda Watan, halk, Arkadag, Garaşsyzlyk, hemişelik Bitaraplyk diýen mukaddes jümleler ýüregimizde ýaşaýar, bizi belent maksatlara ruhlandyrýar.


darak sesi — ýürek sesi

Ata Watanymyzyň gülläp ösmegi, ýurdumyzyň asuda, halkymyzyň agzybir durmuşda ýaşamagy üçin hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän ykdysady, syýasy we medeni özgertmeleri, türkmeniň milli buýsanjy bolan ajaýyp halylarymyzyň taryhy köklerini öwrenmek barasyndaky alyp barýan taýsyz tagallalary bizi diýseň buýsandyrýar.


Sebitiň ulag-LOGISTIKA merkezi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata Watanymyzyň gülläp ösmegine, ykdysady kuwwatynyň has-da berkemegine, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň mundan beýläk-de ýokarlanmagyna gönükdirilen ägirt uly taslamalaryň we taryhy maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegi üçin başlangyja badalga berildi.


Arkadagyň nurana ýollary

Hormatly Prezidentimiziň Watanymyzy mundan beýläk-de ösdürmäge, türkmen halkynyň abadançylygyny hem-de bagtyýar durmuşyny üpjün etmäge, şeýle hem sebitde durnukly ulag ulgamyny döretmäge gönükdirilen düýpli strategik maksatnamalary üstünlikli amala aşyrylýar.


ÖÝJÜKLI ARAGATNAŞYGYŇ DÖREÝŞI

XX asyryň 40-njy ýyllaryndan başlap, dürli ýurtlaryň inženerleri we alymlary ýygylyk serişdeleriniň çäklendirilenlik meselesini çözmäge synanyşdylar. «AT&T» amerikan kompaniýasynyň “Bell Laboratories” barlag merkezi hyzmat edilýän çägiň ähli ýerini uly bolmadyk meýdançalara bölmek pikirini teklip etdi we olar öýjükler diýlip atlandyrylyp başlandy.


halkara ulag hyzmatdaşlygy ösýär

​​​​​​​Parahatçylyk, dostluk-doganlyk we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerinden ugur alyp, Garaşsyz Türkmenistan wajyp halkara başlangyçlaryny öňe sürýär. Milli Liderimiziň parasatly ýolbaşçylygynda gurlup ulanylmaga berilýän «polat ýollar» dünýä halklarynyň bähbitlerine, parahatçylyga we ählumumy abadançylyga hyzmat edýär.


WATANYMYZYŇ BUÝSANJY

​​​​​​​Ajaýyp zamanamyzda goşa-goşadan gelýän toý-baýramlaryň seresi bolan Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni türkmen halkynyň goşa mukaddesliginiň alamaty hökmünde döwlet derejesinde giňden bellenilip geçilýär.


SAGDYN JEMGYÝET — BERKARAR DÖWLET

Adamyň saglygy, beden we ruhy taýdan sazlaşykly ösmegi häzirki döwürde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan esasy ugurlarynyň biridir. Döwletimiz tarapyndan raýatlarymyzyň saglygy barada uly alada edilýär.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.