Hormatly Prezidentimiz täze saglygy goraýyş desgalarynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy

16-10-20

11-nji oktýabrda Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli ýurdumyzda köpugurly saglyk düzüminiň üstüni ýetiren lukmançylyk ulgamynyň iri desgalarynyň açylyş dabaralary boldy. Irden döwlet Baştutanymyz Bekrewe köçesiniň ugrunda gurlan Halkara ýanyk şikeslerini .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

Türkmenistanyň Prezidenti şanly seneler mynasybetli açyljak desgalar boýunça iş maslahatyny geçirdi

22-nji oktýabrda döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewiň hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň we Ministrler Kabinetiniň iş dolandyryjysy H.Hajymyradowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.


Türkmenistanyň Prezidenti azyk bolçulygyny artdyrmak boýunça iş maslahatyny geçirdi

22-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň birnäçesiniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.


Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­zi ös­dür­mek bo­ýun­ça iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di

21-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ykdysady topluma gözegçilik edýän orunbasarynyň we beýleki ýolbaşçylaryň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.


Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti ýo­kanç ke­sel­le­riň öňü­ni al­mak bo­ýun­ça iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di

20-nji oktýabrda hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Türk­me­nis­ta­nyň Ke­sel­le­riň ýaý­ra­ma­gy­na gar­şy gö­reş­ýän adat­dan da­şa­ry to­pa­ryň baş­ly­gy, sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty mi­nist­ri N.Aman­ne­pe­sow bi­len iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di.


Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti san­ly wi­deoa­ra­gat­na­şyk ar­ka­ly iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di

19-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň we beýleki ýolbaşçylaryň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi.

20-10-profile - 00.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.