Reňkleriň manylary we psihologik täsiri

31-10-22

Reňkler we olaryň manylary durmuşymyzda olar hemme ýerde irden gözümizi açýan wagtymyz bilen ýapanymyzda köp reňklere sezewar bolýarys. Agaçlar, jaýlar we hatda köçdäki adamlar hem reňklidir. Durmuşymyzda gaty köp bolan reňkler bize köp tarapdan täsir edýär.

Bu täsirleriň iň möhüm we agdyklyk etmegi psihologik täsirdir. Reňkiň  köp manysy bar we bu manyda esasy psihologik sebäpler bar. Bu ýagdaýa köplenç üns bermeýäris, ýöne reňkler bize köp täsir edýär. Köp ýagdaýda reňkleriň täsiri astynda  ömrümiziň dowamynda edýän hereketlerimiz, bir mesele boyunça kararlarymyz degişli. Käbir reňkler beýlekilerden has göze tiz ilýär, ünsi özüne  çekýär we psihologiýamyza has täsirli täsir edýär. Käbir reňkler bize has fiziologiki ýa-da psihologiki taýdan  täsir edýär. Mysal üçin okuwymyzda ulanylýan reňklerimiz öndürijiligimizi artdyryp ýa-da peseldip  biler.

Gara reňk - köp adamlar gündelik durmuşynda gara reňkleri gaty köp ulanýarlar. Mebel önümlerinde, eşiklerde we esbaplarda gara reňkleri görmek bolýar. Bu reňk asylly adamlary, zatlary ýa-da gurşawy aňladýar. Şeýle bolsa-da gara reňkiň manysy barada jedeller köp. Käbir adamlar gara reňkli güýçleri, jenaýatlary we erbetligi aňladýar diýip pikir edýärler. Başga bir bölegi tersine, çydamlylygy, paýhaslylygy we ygtybarlylygy alamatlandurýar

Goňur reňk - içgysgynlygy aňladýar, hyýaly güýçlendirýär we adamlarda rahatlyk duýgularyny oýarýarýar.

Mämişi reňk - bagtyň, gaýduwsyzlygyň, janlylygyň we ynamyň nyşany hasaplanylýar.

Gülgüne reňk - bu reňk janlylyk, rehimdarlyk we söýginiň nyşanydyr. Mysal üçin adamyň köplenç gülgüne äheňleri halaýandygy we söýgi zerurlygy hökmünde düşünilýär.

Reňkleriň manylary adamlaryň kararlaryna we psihologiýasyna gönüden – göni täsir edýär. Guramalar we kompaniýalar köplenç müşderileri işjeňleşdirmek ýa-da baha bermek  üçin reňkleri ulanýarlar. Durmuşyňyzyñ manysyny gowy reňklerden gözlemegiňizi dileýäris.

Internet maglumatlary esasynda taýýarlan Bagtiýar SALIÝEW,
Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.