Bir ýylda iki aý akýan derýa

16-11-22

Bu derýanyň hakykatdan-da bardygyny köpçülik bilmeýär.Bu derýa Antarktidada ýerleşýär. Onuň ady Oniks derýasy  bolup, ol Antarktidadaky iň uzyn derýa hasaplanýar.Uzynlygy 30 kilometre deň bolup hakykatdan hem Oniks derýasy ýylda iki aý akýar, ýylyň galan bölegini  diňe buz halynda geçirýär.Oniks Wiktoriýa sebitlerinde ýerleşip öz gözbaşyny Braýnort kölünden alyp gaýdyp,Wanda kölüne guýýar. 

Antarktida-da derýanyň akmaklygy gaty geň we täsindir.Derýa hakynda berilýän maglumatlara görä 1974-nji ýylyň 5-nji ýanwarynda derýanyň ýerleşýän sebitinde 150C çenli howanyň gyzmagyna syn edilýär.Oniks derýasynda balyk bolmaýar.Käwagt balyklar howa gyzan  mahaly buzluklar erände peýda bolýar, doňan wagty olar ýene-de ýok bolýar.

Antarktidada ýerleşýän täsin ýerleriň biri Mak-Merdo diýlip atlandyrylýar.Bu ýerde “Ganly şaglawuk “ýerleşýär.Şaglawuk Teýlor buzluklaryndan aşak akýar.Şaglawugyň reňki hakykatda-da gan reňkinde bolanlygy üçin oňa şeýle at berilýär.Onuň suwunyň şeýle reňkde bolmagy, düzüminde gereginden artyk demir elementiniň bolmagy bilen baglanyşyklydyr.Bu şaglawuk 1911-nji ýylda geolog Griffit Teýlor tarapyndan öwrenilipdir.

Taýýarlan Selim BAÝATOW,
Türkmen oba hojalyk institutynyň Maglumat howpsuzlygynyň menejimenti hünariniň 2-nji ýyl talyby .

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.