Älemgoşar – reňkleriň sazlaşygy

16-10-22

Älemgoşar eýýäm biziň üçin ýyly pikirleri özünde jemleýän täsin waka. Hakykatdan hem asmanyň ýüzüni gara bulut tutup ýagyş ýagandan soň bulutlar derrew dargaýar we asmanyň ýüzini köp reňkli zolak tutýar. Ol zolak adama umyt we bagt berýär. Adamlar älemgoşaryň reňkini elmydama gowy zat bilen baglanyşdyrýarlar.

Älemgoşar günortanyna seýrek ýüze çykýar. Älemgoşaryň emele gelmegi üçin gün şöhlesi, ýagyş damjasyna takmynan 420С burçda degmeli. Käbir ýagdaýlarda garaňky düşende hem älemgoşary görmek bolýar. Bu hadysa “Aý älemgoşary”diýilýär.Bu ýagdaýda Gün şöhle saçanda däl-de, Aý şöhle saçanda ýüze çykýar. Alymlaryň pikirine görä iki adamyň şol bir älemgoşary görüp bilmejekdigini belleýärler. Käbir ýagyş damjalaryna düşen ýagtylyk, her bir adam üçin dürli-dürlidir. Munuň netijesinde  bolsa gözelligiň başga bir keşbini görýäris.

Älemgoşaryň reňkleri barada aýdylanda bolsa,  älemgoşaryň 7 sany reňki bolup adamlar onuň diňe takmynan 3 ýa-da 4 reňkini görüp bilýär.

Internet maglumatlary esasynda taýýarlan Reýimbaý TÄJIMOW,
Türkmen oba hojalyk institutynyň Ykdysadyýet we dolandyryş (oba hojalygynda) taýýarlyk ugrunyñ 2-nji ýyl talyby.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.