Giňdir dünýä, geňdir dünýä

19-11-22

Şanly sene

Leonardo da Winçi, Albert Eýnşteýn... ýaly adamlar dünýäniň ösüşine öz mynasyp goşantlaryny goşup, taryhda atlaryny goýup gitdiler. Şeýle ajaýyp zehinleriň biri-de saz sungatynyň ösüşini ilerletmegi başaran ajaýyp sazanda Lýudwig wan Bethowendir.

Ol özüniň ajaýyp eserleri bilen adam duýgularyny — gynanjy, şatlygy täzeçe beýan etmegi başardy. Onuň döreden 5-nji simfoniýasyny bolsa eşitmedik adam ýok bolsa gerek. Bethoweniň zehinini ajaýyp kompozitor Mosart hem ykrar edip, ilkinji gezek diňlän dessine onuň sazlarynyň muşdagyna öwrülipdir. 1801-nji ýyldan kerligiň alamatlarynyň dörändigine seretmezden, Bethowen ajaýyp saz eserlerini döretmegini dowam edipdir. Bu ýyl bolsa adamzat beýik sazandanyň 252 ýaş toýuny belleýär. Bu şanly sene mynasybetli sazandanyň eserleriniň esasynda konsertleriň birnäçesini gurnamak meýilleşdirilýär. 

Syýahatçylygyň sanawy

Dünýäde geňligi, täsinligi bilen tapawutlanýan ýerler köp. Dünýäniň iň beýik suratkeşleridir ýazyjylary döredijiliginde, ilki bilen, tebigatdan ruhlanypdyrlar. Bu babatda syýahatçylyk boýunça iri saýt hasaplanylýan “Trip Advisoryň” berýän maglumatlary bellenilmäge mynasypdyr.

Saýt gözlegleriň we seslenmeleriň esasynda iň meşhur ýerleriniň sanawyny düzdi. Birinji orna gadymy Rimiň binagärlik ýadygärligi — Kolizeý eýe boldy. Bu gözel ýer eýýäm iki ýyl bäri yzly-yzyna sanawyň başyny çekip gelýär. Ikinji orny Parižiň Luwr muzeýi eýeledi. Üçlüge Watikan muzeýleri goşulyp, syýahatçylar ol ýerlerdäki mukaddes hasaplanýan ýerlere baryp görýärler hem-de hepdede bir gezek Rim Papasynyň resmi kabul edişligine gatnaşmaga mümkinçilik alýarlar.   

Taýýarlan Batyr NURYÝEW,
Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.