Türkmenistanyň Prezidentiniň BMG-niň öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň baştutany bilen duşuşygy

09-08-21

6-njy awgustda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogynyň hem-de Hazar deňziniň kenarynda guralýan beýleki halkara çärelere gatnaşýan BMG-niň Baş sekretarynyň ýörite wekili, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Türkmenistandaky sebit merkeziniň ýolbaşçysy Natalýa German bilen duşuşdy.

Milli Liderimiz BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Türkmenistandaky sebit merkeziniň ýolbaşçysyna ýurdumyzda geçirilýän halkara forumlara hem-de taryhy ähmiýetli şanly wakalara işjeň gatnaşýandygy üçin minnetdarlyk bildirip, Milletler Bileleşiginiň ýöriteleşdirilen düzümleri bilen netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge gyzyklanma bildirýändigini beýan etdi.

Bellenilişi ýaly, türkmen tarapy sebitiň döwletleri bilen ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşde, şol sanda iri halkara guramalaryň çäklerinde gatnaşyklary mundan beýläk-de sazlaşykly ösdürmek üçin ähli çäreleri görer.

BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Türkmenistandaky sebit merkeziniň ýolbaşçysy sebitiň ösüşi üçin uly ähmiýete eýe bolan halkara çärelere gatnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, munuň özi üçin uly mertebedigini aýtdy.

Nygtalyşy ýaly, dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýy hasaba almak bilen, Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň şu gezekki konsultatiw duşuşygy örän möhüm wakadyr, ol parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmekde, sebitiň durnukly ösüşi üçin täze mümkinçilikleri açar.

Hanym Natalýa German sebitiň ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogyna gatnaşyjylaryň adyndan döwlet Baştutanymyza parahatçylygy pugtalandyrmak, gender deňligini hem-de zenanlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny üpjün etmek işlerinde öňe sürýän oňyn başlangyçlary üçin hoşallyk bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hoşniýetli sözleri üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň geljekde hem sebitde parahatçylygy, howpsuzlygy hem-de durmuş abadançylygyny üpjün etmek üçin ähli tagallalary etjekdigini nygtady.

161a97d0859003.jpeg
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

2-nji dekbrda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi.


161a6d670a607e.jpeg
Milli Liderimiziň parahatçylyk döredijilikli syýasaty — sebitiň we tutuş adamzadyň bähbidine

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasat strategiýasyny durmuşa geçirip, ähli gyzyklanma bildirýän ýurtlar bilen döwletara derejede hem, abraýly halkara guramalaryňdyr düzümleriň çäklerinde hem gatnaşyklary giň gerimde ösdürmek boýunça yzygiderli we täzeçil işleri alyp barýar.


161a587b64df4e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

29-njy noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi.


161a586f262a35.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti “Lukoýl” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysyny kabul etdi

29-njy noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Lukoýl” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi.


161a438f1ac950.jpeg
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammiti: Hereketleriň Aşgabat Ylalaşygy

(28-nji noýabr, 2021-nji ýyl)

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.