ALOE WERA

16-06-22

     Aloe wera häzirki wagtda diňe bir bezeg hökmünde däl, eýsem, bejergi babatda hem giňden peýdalanylýan ösümlikleriň biridir. Gadymy döwürlerde hem müsür we grek lukmanlary bu ösümligi dürli keselleri bejermekde giňden peýdalanypdyrlar. Ösümligiň bejergi häsiýeti onda saklanýan witaminleriň, mine .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.