Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

03-07-20

1-nji iýulda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.

Döwlet Baştutanymyz, ilki bilen, goranmak ministri B.Gündogdyýewiň, soňra içeri işler ministri M.Çakyýewiň hasabatlaryny diňledi. Ministrler ýanwar — iýun aýlarynda garamagyndaky düzümleriň ýerine ýetiren işleri, hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdiler.

Döwlet Baştutanymyz hasabatlary diňläp, degişli ministrlikleriň düzüm bölekleriniň häzirki zaman tehnikalary bilen üpjün etmegiň möhüm şert bolup durýandygyny nygtady we öňde durýan wezipeleriň ýerine ýetirilmegi ugrunda birnäçe degişli tabşyryklary berdi.

Soňra göni aragatnaşykda Döwlet serhet gullugynyň başlygy Ş.Durdyýew, Ýokary kazyýetiň başlygy G.Hallyýew, Baş prokuror B.Atdaýew ýolbaşçylyk edýän düzümlerinde şu ýylyň alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdiler.

Ýaragly Güýçlerimiziň Belent Serkerdebaşysy hasabatlary diňläp, bu düzümleriň işgärlerine örän jogapkärçilikli wezipeleriň degişlidigini belledi hem-dedegişli tabşyryklary berdi.

Milli howpsuzlyk ministri G.Annaýew, adalat ministri B.Muhammedow, Döwlet gümrük gullugynyň başlygy M.Hudaýkulyýew, Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy M.Gurdow milli Liderimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi hem-de 2020-nji ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda amala aşyrylan çäreler barada habar berdiler.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow Milli goşunymyzyň kuwwatyny we goranyş ukybyny pugtalandyrmaga gönükdirilen giň gerimli harby özgertmeleriň durmuşa geçirilişi barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjilik we goranyş häsiýetine eýe bolan harby-syýasy strategiýasynyň Watanymyzyň diňe bir tutuş dünýäde howpsuzlyga hem-de parahatçylyga pugta ygrarlydygyny äşgär etmän, eýsem, öz bähbitlerini goramaga we saklamaga gyzyklanmasyny alamatlandyrýandygyny belledi we wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz mejlisi jemläp, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisine gatnaşanlara jan saglyk we berkarar Watanymyzyň gülläp ösmeginiň, mähriban halkymyzyň abadançylygynyň bähbidine gönükdirilen jogapkärli gulluklarynda üstünlikleri arzuw etdi.


«Sanly çözgüt – 2020» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigi

Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda, fiziki we ýuridiki şahslary ýüze çykarmak hem-de höweslendirmek maksady bilen «Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan bäsleşik yglan edilýär.


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Pälwan atly alabaý bilen gezelenç etdi

21-nji iýulda hormatly Prezidentimiz dynç alyş möwsüminiň dowam edýän pursatlarynda säher bilen Köpetdagyň etegine gezelenje çykdy. Bu pursatda, milli Liderimiziň ýanynda Pälwan atly edermen alabaý boldy.


hormatly Prezidentimiz zähmet rugsady wagtynda balyk tutmak bilen meşgullandy

15-nji iýulda dynç alyşda bolýan hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň çäginde ýerleşýän ajaýyp kölleriň birinde balyk tutmak bilen meşgul boldy. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, dynç alyş döwri wagtyňy peýdaly geçirmek, saglygy berkitmek üçin iň amatly pursatdyr.


Türkmenistanyň Prezidentiniň nobatdaky zähmet rugsady başlandy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow zähmet rugsadyna çykdy hem-de Watanymyzyň şypahana merkezleriniň birinde dynç alýar, hemişe bolşy ýaly, milli Liderimiz işden boş wagtyny işjeň we peýdaly geçirýär.


Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

3-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa Mejlisiň wekilleri, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleri çagyryldy.

PREZ_00.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.