Seslenmeler
Seslenmeler
3 hepde ozal
GARAŞSYZLYK — GANATYM, hemiŞelik BITARAPLYK — PÄK BAGTYM

Şanly Garaşsyzlygymyzyň nurana baýdagynyň astynda, Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda halkymyz özüniň bagtyýar geljegini gurýar. Çekilýän döredijilikli zähmetiň netijesinde ata Watanymyz jenneti mekana öwrülip, mähriban topragymyz gülläp ösýän künjege öwrülýär. Agzybir halkymyz hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda ýetilen sepgitlere buýsanyp, täze ösüşlere sary ynamly gadam goýýar.

3 hepde ozal
Saglyk – ýurduň abatlygy

Garaşsyz, baky Bitarap Diýarymyzda sagdyn durmuş ýörelgesiniň yzygiderli wagyz edilmegi, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketiniň we sportuň ösdürilmegi beden hem ruhy taýdan sagdyn nesli kemala getirmäge ýardam edýär. Ýurt Baştutanymyz «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde saglygy goraýşy ylmy esasda guramaga uly ähmiýet berýär.

3 hepde ozal
Iri taslamalaryň metbugat brifingI

Ýakynda möhüm düzümleýin desgalaryň üçüsiniň — Kerki (Türkmenistan) – Şibirgan (Owganystan) ugry boýunça elektrik geçirijisiniň, «Akina — Andhoý» beketleriniň aralygynda 30 kilometrlik demir ýoluň, şeýle hem iki ugur — Ymamnazar (Türkmenistan) — Akina (Owganystan) we Serhetabat (Türkmenistan) — Turgundy (Owganystan) ugurlary boýunça halkara optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamynyň we üstaşyr geçelgeleriniň işe girizilmegine bagyşlanyp, giň göwrümli metbugat brifingi geçirildi.

3 hepde ozal
SANLY BILIM — TÄZE YLYM

Soňky ýyllarda türkmen jemgyýetinde ylym, bilim, hünär, terbiýe meselelerine bolan talaplar milli Liderimiziň döwlet Baştutanlygynda täze mazmuna eýe boldy. Hormatly Prezidentimiz bu barada: «Häzirki zaman jemgyýetinde hakyky gymmatlyklarynyň baýlyklarda däl-de, eýsem, adamlardadygyny, olaryň bilimindedigini, hünär derejesindedigini we zähmetiniň netijesindedigini görkezýär» diýip belleýär.

1 aý ozal
Parahatçylyk we ynanyşmak ýörelgesi

Gülläp ösýän eziz Diýarymyzda Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýerip, Ýer ýüzünde parahatçylygy gorap saklamak, ählumumy howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekde möhüm orny eýeleýär. Munuň şeýledigini hormatly Prezidentimiziň belent başlangyçlary bilen 2021-nji ýylyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilmegi aýdyňlygy bilen tassyklaýar.

1 aý ozal
TÄZE TEHNOLOGIÝALY ULGAM — öňegidişligiň GIREWI

Hormatly Prezidentimiziň tagallalary netijesinde Türkmenistanyň bilim ulgamy düýpgöter täze derejelere göterilýär. Bu özgertmeleriň hereketlendiriji güýji bolsa häzirki zaman kompýuter tehnologiýasynyň, ýagny sanly bilim ulgamynyň ösmegidir. Şonuň bilen baglylykda bolsa täze tehnologiýalar ýurdumyzyň ähli pudaklaryna giňişleýin ornaşdyrylýar.

1 aý ozal
TARYHY WAKALARYŇ ÝALKYMY

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda amala aşyrylýan ykdysady özgertmeleriň durmuş ugurly bolmagy türkmenistanlylaryň parahatçylykly zähmetini, abadançylygyny, eşretli durmuşyny üpjün edýär we şol bir wagtyň özünde goňşy ýurtlaryň ykdysadyýetlerini hem-de durmuş düzümini ösdürmäge işjeň ýardam edýär. 

1 aý ozal
SEBITIŇ ENERGIÝA KÖPRÜSI

«Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyny» amala aşyrmagyň çäklerinde Lebap welaýatynyň çäginde ýerleşýän «Malaý» gaz käninde gurlan kuwwaty ýylda 30 milliard kubmetr bolan Gaz gysyjy desganyň ulanmaga berilmegi türkmen Bitaraplygynyň ýurdumyzyň we dünýäniň öňünde duran iň wajyp meseleleri çözmäge döredýän esaslaryny görkezýär.

1 aý ozal
Parahatçylyk we ynanyşmak ýörelgesi

Gülläp ösýän eziz Diýarymyzda Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýerip, Ýer ýüzünde parahatçylygy gorap saklamak, ählumumy howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekde möhüm orny eýeleýär. Munuň şeýledigini hormatly Prezidentimiziň belent başlangyçlary bilen 2021-nji ýylyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilmegi aýdyňlygy bilen tassyklaýar.

1 aý ozal
SANLY BILIM — DÖWREBAP BILIMIŇ NUSGASY

Watanymyzyň  bedew batly gadamlary milli Liderimiziň parasatly başlangyçlary esasynda döwrüň täze gazananlary bilen depginli dowam edýär. Muny häzirki wagtda ýurduň ösüşi üçin wajyp bolan ugurlaryň esasy orunda goýulýanlygy hem subut edýär. Çünki şu günüň gözi bilen dünýäniň häzirki ösüş derejesine nazar aýlanyňda, tehnologiýanyň döredýän mümkinçiliklerini amatlyklar üçin peýdalanmak zerury ýagdaý bolup ör-boýuna galýar.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.