Döwrebap bilim bermek baş maksadymyz

14-09-20

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ata Watanymyz ykdysady taýdan barha ösýär we halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi yzygiderli ýokarlandyrylýar. Döwlet Baştutanymyzyň ylmy taýdan esaslandyrylan öňdengörüjilikli syýasatynyň we başlangyçlarynyň netijesinde ykdysadyýetimizde, jemgyýetçilik durmuşy .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.