Habarlar / Dünýä habarlary
Dünýä habarlary
160649ecf0d052.jpeg
1 hepde ozal
Domodedowo gümrükhanasy we howa menzili sanlylaşdyrylýar

Domodedowo gümrükhanasy Moskwanyň Domodedowo howa menzilinde  kabul edilýän maglumatlary kabul etmegiň we işlemekligiň ýeke-täk ulgamyny taýýarlady. Howa menzili bu tehniki meýilnamany ýerine ýetirmeklik üçin ähli zerur serişdeleri üpjün etdi.

160649e0bb2ca3.jpeg
1 hepde ozal
«Azerbaýjan demir ýollary» Gruziýa we Türkiýe bilen bilelikde täze logistik ugurlary işläp düzdi

«Azerbaýjan demir ýollary» kompaniýasy Gruziýadaky we Türkiýe döwletindäki işewürleri bilen bilelikde täze logistik ugry işläp düzdi. Bu taslama dogrusynda TREND habarlar gullugy kompaniýanyň ýolbaşçysy Balahan Nazarowyň beren maglumatlaryny ýetirýär.

160649d7535c5a.jpeg
1 hepde ozal
«Lufthansa» Azerbaýjana we gruziýa gatnawlarYNY aÇar

Germaniýanyň «Lufthansa» kompaniýasy şu ýylyň iýun aýyndan Gruziýa we Azerbaýjan döwletlerine howa gatnawlaryny ýola goýar. Bu barada TREND habarlar gullugy sahypalarynda beýan edýär. Şeýle-de onda Gruziýanyň howa ýollary kompaniýasynyň berýän maglumatlaryna salgylanyp, çarşenbe güni bu gatnawlaryň Frankfrut — Tbilisi — Baku aralygynda amala aşyryljakdygy habar berilýär.

1606329be9b44c.jpeg
1 hepde ozal
«Red Wings» kompaniýasy Azerbaýjana gatnawlary ýola goýmagy meýilleşdirýär

«Red Wings» kompaniýasy COVID-19 ýokanjynyň epidemiologik ýagdaýy kadalaşanda Azerbaýjana, Gazagystana we Özbegistana howa ýollary arkaly gatnawlary ýola goýmaklygy meýilleşdirýär.

16063292bd96c6.jpeg
1 hepde ozal
Eýran obalarynyň internet şertlerini giňeldýär

Eýran Yslam Respublikasynyň hökümeti ýokary tizlikli we elýeterli internedi peýdalanýan obalarynyň sanyny has-da köpeltdi. Bu döwletde 2013-nji ýyldan geçen ýyla çenli 35 519 sany ýerlerde işler alnyp baryldy. Bu barada iran.ru salgylanyp, TREND habar berýär.

1606328b2cd33c.jpeg
1 hepde ozal
Özbegistan — Pakistan howa ýollary ulgamynyň yzygiderli gatnawlary baradaky meseleler maslahatlaşyldy

Özbegistanyň ulag we aragatnaşyk ministrliginiň wekilleri Pakistanyň howa ýollary ministri Gul Sarwar-Han bilen bolan resmi duşuşykda iki ýurduň arasynda yzygiderli gatnawlary ýola goýmak baradaky meselelere seredip geçdiler. Bu baradaky habarlary degişli KHBS-lere esaslanyp, TREND habarlar gullugy ýetirýär.

160616a3739978.jpeg
1 hepde ozal
ÖZBEK-GYZRGYZ DEMIR ÝOL HYZMATDAŞLYGY

Gyrgyzystanda “Kyrgyz temir žolu” kompaniýasynyň başlygy Wasiliý Daşkow bilen “Uzbekiston temir ýullary” paýdarlar jemgyýeti dolandyrmasynyň ýolbaşçysy Husnitdin Hasilowyň arasynda duşuşyk geçirildi.

1606169c46d6e3.jpeg
1 hepde ozal
TÜRKMENISTANLYLAR WATANYNA DOLANDY

Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy nobat boýunça 9-njy çarter gatnawyny gurady. Bu gatnaw bilen Russiýanyň “S7” awiakompaniýasyna degişli uçaryň göwresinde 176 rus raýaty öz Watanyna gitdi.

1605de4a69f1dd.jpeg
2 hepde ozal
Dünýä ykdysadyýetine uly täsirini ýetirýän dykyn

23-nji martda Sues kanalynda bolan güýçli ýel zerarly «Ever Given» konteýner daşaýjy ýük gämisiniň dykylyp galmagy bilen uly dykyn emele geldi. Maglumat berlişine görä, şol wagt gäminiň bortunda müsürli uçarmanlar we gäminiň 25 adamdan ybarat bolan ekipažy bardy. Häzir dykyn sebäpli 150-ä golaý tanker we beýleki ulaglar saklanyp durlar.

1605dcc2741984.jpeg
2 hepde ozal
Russiýanyň Ulaglar ministrligi sürüjisiz awtoulaglary synagdan geçirjekdigini mälim etdi

Russiýa Federasiýasynyň Wise-premýeriniň birinji orunbasary Andreý Belousow Russiýanyň Ulaglar ministrligi tarapyndan işlenip düzülen toplumy tassyklady. Synag we tapgyrlaýyn işe girizmek çäreleri köpçülikleýin ýollarda ýokary awtomatlaşdyrylan awtoulaglaryň sürüjisiz ýola goýulmagy bilen baglanyşykly bolup durýar. Şeýle resminamany taýýarlamak barada buýruk Russiýanyň Prezidenti tarapyndan berildi.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.