Rubrikalar / Giňdir dünýä - geňdir dünýä
Giňdir dünýä - geňdir dünýä
1 hepde ozal
Adam beýnisi barada

Beýni bedenimiziň 3 göterimini tutýar.  Ýöne alýan kislorodymyzyň 20 göterimine eýeçilik edýär.

2 hepde ozal
Näme üçin pallaýarys we pallamak näme üçin ýüze çykýar?

Adamlaram, haýwanlaram - her kimem pallaýar. Aslynda bu häsiýet, çaga düwünçejik ösüşiniň 12-nji hepdesinde başlaýar. Alymlar bu hadysany  dürli sebäplere görä bolup biler we olaryň ählisinede  howply däl diýip hasaplap bolmaýar diýip belläpdirler.

3 hepde ozal
Reňkler barada

Reňkleri anyk saýgaryp bilmeýän adamlar adaty görüş ukyply adamlara garanyňda, gije has gowy görýärler.

1 aý ozal
Telewizor hakynda

1931-nji ýylda telewizor önümçiliginde öňegidişlikler peýda bolupdyr. Elektron trubka arkaly şekilleriň görkezilip başlamagy bilen has ýokary hilli telewizor öndürmäge mümkinçilik döräpdir.

1 aý ozal
Täze ýyl baýramçylygy barada

Täze ýyl — ýagşy niýetleriň ýürege beslenilýän pursatlary-da golaýlap gelýär. Eger geljek ýyla gadam basylýan ajaýyp sepgitde nähili arzuwlary kalba düwjekdigiňizi mälim etmedik bolsaňyz şunuň ýaly usullara salgylanyp bilersiňiz. Bu gezek Siziň dykgatyňyza Demirgazyk hem-de Günorta Amerikanyň ýaşaýjylary tarapyndan ulanylýan usullar ýetirilýär.

1 aý ozal
Russiýada zaýa bolanyndan soň özi dikelýän plýonka döretdiler

Moskwanyň Bauman adyndan döwlet tehniki uniwersitetiniň bazasynda russiýaly hünärmenler «öz-özünden dikelýän» plýonka işläp taýýarladylar.

1 aý ozal
Çaý barada

Çaý köp halklaryň iň esasy içgisi diýilse hakykata laýyk bolsa gerek. Her halkyň çaý içmek däbi bolsa asyrlaryň jümmüşinden gaýdýan, medeniýete ornan özboluşlylykdyr.

1 aý ozal
Gyş pasly

Gyş pasly – ýylyň iň täsin wagty. Onuň gelmegi bilen bütin tebigat ajaýyp gyş ertekisine öwrülýär. Gyş bilen baglanyşykly näçe gyzykly maglumatlaryň bardygy hakynda şu güne çenli pikir edip gördüňizmi? Bu döwürde daş töwerekde bolup geçýän wakalar hakynda biziň şu makalamyzdan öwrenip bilersiňiz, şeýle-de olary çagalaryňyz bilen paýlaşmagy ýatdan çykarmaň, sebäbi bu maglumatlar gyşy hasam jadyly we ajaýyp eder.

1 aý ozal
Poçta markalarynyň merkezi

Ýewropada tutýan meýdany boýunça iň kiçi döwletleriň biri bolan Lihtenşteýn knýazlygy ajaýyp dag-düzlügi, tokaýlary, gadymy köşkleridir galalary bilen meşhurlyk gazanandyr. Bu döwletiň çägini bir günde awtomobil bilen aýlanyp bolýandygyna seretmezden, jahankeşdeler Lihtenşteýne gaýta-gaýta gelýärler.

1 aý ozal
Kitap barada gyzykly maglumatlar

Kitap okamak biziň çalt garramagymyzyň öňüni alýar. Kitap okamak adamyň beýnisini işjeň ýagdaýa getirýär. Beýniniň işlemegi bolsa garrylygy birneme yza süýşürýär.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.