Rubrikalar / Giňdir dünýä - geňdir dünýä
Giňdir dünýä - geňdir dünýä
4 gün ozal
Ýagtylygyň täsin syrlary.

Ýagtylyk – bu ajaýyp hadysadyr. Ýagtylyk  diňe bir şöhle saçman ol durmuşymyzy köp tarapdan ýagtylandyrýar.Birleşen Milletler Guramasy 2015-nji ýyly “Halkara ýagtylyk ýyly” diýip yglan etdi.

1 hepde ozal
Poçta markalarynyň merkezi

​​​​​​​Ýewropada tutýan meýdany boýunça iň kiçi döwletleriň biri bolan Lihtenşteýn knýazlygy ajaýyp dag-düzlügi, tokaýlary, gadymy köşkleridir galalary bilen meşhurlyk gazanandyr. Bu döwletiň çägini bir günde awtomobil bilen aýlanyp bolýandygyna seretmezden, jahankeşdeler Lihtenşteýne gaýta-gaýta gelýärler.

1 hepde ozal
taryhyň syrly sahypalary

​​​​​​​Taryhyň syrly mowzuklarynyň arasynda Peruda ýerleşen Ink döwletiniň Paçakamaka şäheriniň taryhy aýratyn orunda durýar. Şeýle-de bu ýadygärlik dünýäniň iň gelim-gidimli ýerleriniň biri hasaplanylýar. Paçakamakada alymlarda uly sorag döreden taryhy ýadygärligiň biri bolan paçakamakanyň monumenti hem ýüze çykaryldy.

2 hepde ozal
Aždar agajy

Hindi rowaýatlaryna görä gadym döwürlerde Arap deňziniň Sokotra adasynda pillere topulyp, olara gün bermeýän, ganhor aždar bolupdyr. Bir gün garry we äpet pil, aždardan  ýeňilýär we şol bada äpet göwrümi bilen aždaryň üstüne ýykylýar. Iki haýwan şol ýerde jan beripdir, olaryň gany akan şol meýdanda bolsa agaçlar ösüp çykypdyr. Bu agaja “dratsena” diýip at berýäler.Ol türkmençä terjime edilende ”aždaryň urkaçysy“ diýen manyny aňladýar.

3 hepde ozal
IŇ DOWAMLY BÖKÜŞ

Ginnesiň rekordlar kitabynda sport bilen meşgullanýan adamlaryň netijeleri yzygiderli duş gelýär. Olara bagyşlanan bölümlerde kitabyň gahrymanlarynyň ýeten sepgitleri, görkezijileri uly orun eýeleýär. Şeýle hem sportyň özüneçekiji görnüşi hökmünde paraşýutly bökmek aýratyn tapawutlanýar.

1 aý ozal
Täsin ymaratlar

Ynsan eliniň we paýhasynyň güýji bilen döredilýän gözellikler, oňaýlyklar özleriniň dürli babatlarda aýratynlyklary, artykmaçlyklary bilen haýrana goýýar. Iň ilkinji zerurlyk bolan ýaşaýyş jaýlary barada aýdanyňda hem olar beýikligi, köp meýdany eýeleýänligi, köp gatlylygy, uzynlygy, köp öýlüligi ýaly taraplardan tapawutlanýarlar.

1 aý ozal
Dökünleriň oýlanyp tapylyşy

Adamlar ýeri ekip, ondan bol hasyl almak üçin mineral dökünleri XIX asyryň birinji ýarymynda oýlap tapypdyrlar. Şondan öň ýerler hemişe tebigy (organiki) dökünler bilen baýlaşdyrylypdyr. Ýerleriň hasylly bolmagy üçin diňe suw bol gerekdir diýen pikire uýupdyrlar.

2 aý ozal
Ak gijeli şäherler

Umumy öýümiz bolan Ýer togalagynyň dürli guşaklary köpdürli täsinliklere baýdyr. Muňa dünýäniň dürli ýurtlarynda ýylyň belli döwürlerinde bolýan süýt ýaly ak gijeler hem aýdyň mysaldyr.

2 aý ozal
IŇ ULY EMELI TOKAÝLAR

Emeli tokaý näme? Ol tebigy tokaýlardan tapawutlylykda, adamlaryň öz elleri bilen ekip, ýetişdirip idedýän uly ýa-da gyrymsy agaçlar toparydyr. Ol dürli maksatlar, howanyň düzümini arassalamak, gözellik döretmek, çölüň süýşmegini saklamak ýaly sebäpler bilen döredilýär.

2 aý ozal
Iň uzyn asma ýollar

  Dünýä tejribesinde barmasy, geçmesi kyn daglyk zolaklara çykmak üçin alpinistler diýen hünär döräpdir. Bu hünär bilen meşgullanmaýan adamlar üçin bolsa asma ýollar iň oňaýly ulag serişdesi bolup hyzmat edýär.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.