Rubrikalar / Giňdir dünýä - geňdir dünýä
Giňdir dünýä - geňdir dünýä
2 gün ozal
Dünýädäki iň ajaýyp bazarlaryň nirededigini bilýärsiňizmi?

Ýüzýän, gijeki, balyk, gül bazarlary barada gyzykly maglumatlar

2 hepde ozal
Geňdir dünýä, giňdir dünýä ...

Älem hakynda gyzykly maglumatlar

3 aý ozal
Täsin tebigatly ada

Atlantik ummanynyň günortasynda dünýäniň iň çetki adalarynyň biri bolan Buwe adasy ýerleşýär. Bu ada ilkiler jahankeşdelerdir syýahatçylar tarapyndan uly aýsberg hasaplanylypdyr.

4 aý ozal
Italiýa barada

Italiýa döwleti özüniň baý ýädigärlikler toplumy bilen tanymaldyr. Olardan 50 sanysy ÝUNESKO-nyň sanawyna girizilen

4 aý ozal
Poçta markalarynyň merkezi

​​​​​​​Ýewropada tutýan meýdany boýunça iň kiçi döwletleriň biri bolan Lihtenşteýn knýazlygy ajaýyp dag-düzlügi, tokaýlary, gadymy köşkleridir galalary bilen meşhurlyk gazanandyr. Bu döwletiň çägini bir günde awtomobil bilen aýlanyp bolýandygyna seretmezden, jahankeşdeler Lihtenşteýne gaýta-gaýta gelýärler.

4 aý ozal
Ýagtylygyň täsin syrlary.

Ýagtylyk – bu ajaýyp hadysadyr. Ýagtylyk  diňe bir şöhle saçman ol durmuşymyzy köp tarapdan ýagtylandyrýar.Birleşen Milletler Guramasy 2015-nji ýyly “Halkara ýagtylyk ýyly” diýip yglan etdi.

4 aý ozal
Aždar agajy

Hindi rowaýatlaryna görä gadym döwürlerde Arap deňziniň Sokotra adasynda pillere topulyp, olara gün bermeýän, ganhor aždar bolupdyr. Bir gün garry we äpet pil, aždardan  ýeňilýär we şol bada äpet göwrümi bilen aždaryň üstüne ýykylýar. Iki haýwan şol ýerde jan beripdir, olaryň gany akan şol meýdanda bolsa agaçlar ösüp çykypdyr. Bu agaja “dratsena” diýip at berýäler.Ol türkmençä terjime edilende ”aždaryň urkaçysy“ diýen manyny aňladýar.

5 aý ozal
IŇ DOWAMLY BÖKÜŞ

Ginnesiň rekordlar kitabynda sport bilen meşgullanýan adamlaryň netijeleri yzygiderli duş gelýär. Olara bagyşlanan bölümlerde kitabyň gahrymanlarynyň ýeten sepgitleri, görkezijileri uly orun eýeleýär. Şeýle hem sportyň özüneçekiji görnüşi hökmünde paraşýutly bökmek aýratyn tapawutlanýar.

5 aý ozal
Täsin ymaratlar

Ynsan eliniň we paýhasynyň güýji bilen döredilýän gözellikler, oňaýlyklar özleriniň dürli babatlarda aýratynlyklary, artykmaçlyklary bilen haýrana goýýar. Iň ilkinji zerurlyk bolan ýaşaýyş jaýlary barada aýdanyňda hem olar beýikligi, köp meýdany eýeleýänligi, köp gatlylygy, uzynlygy, köp öýlüligi ýaly taraplardan tapawutlanýarlar.

5 aý ozal
Dökünleriň oýlanyp tapylyşy

Adamlar ýeri ekip, ondan bol hasyl almak üçin mineral dökünleri XIX asyryň birinji ýarymynda oýlap tapypdyrlar. Şondan öň ýerler hemişe tebigy (organiki) dökünler bilen baýlaşdyrylypdyr. Ýerleriň hasylly bolmagy üçin diňe suw bol gerekdir diýen pikire uýupdyrlar.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.