Bildirişler
Bildirişler
1 ýyl ozal
Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy Size şulary habar berýär

1 ýyl ozal
Gurban baýramyny maşgalamyzyň arasynda bellemegiň saglygymyzy goramagyň esasy şertidigini unutmalyň!

1 ýyl ozal
Infokommunikasiýa başlangyç hünär okuw mekdebi 2020 — 2021-nji okuw ýyly üçin talyplyga kabul edýändigini yglan edýär

1 ýyl ozal
“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky awtoulag kärhanasy ýük awtoulaglaryny dolandyrmak üçin sürüjileri işe çagyrýar

1 ýyl ozal
«Türkmentehnogurluşyk» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti özüniň hyzmatlaryny hödürleýär

1 ýyl ozal
«Sanly çözgüt – 2020» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigi

1 ýyl ozal
«Sanly çözgüt IT meýdançasy» hojalyk jemgyýeti elektron resminamalar dolanyşygy ulgamyny hem-de internet web-saýtlary döretmekde öz hyzmatlaryny hödürleýär

1 ýyl ozal
«Türkmenawtoulaglary» agentligi «Nowruz ýaýlasyna» goşmaça awtobus gatnawlarynyň ýola goýulýandygy hem-de ýeňil taksi hyzmatlarynyň ýerine ýetirilýändigi barada habar berýär

1 ýyl ozal
“Türkmendemirýollary” agentligi düzümindäki Aşgabat, Büzmeýin hem-de Ýerbent ýol we desgalary hem-de edaralary birikdirilýändigi barada habar berýär

1 ýyl ozal
“Türkmendemirýollary” agentliginiň “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti KÄBIR ULAGLARYŇ RESMINAMALARYNYŇ ÝITENLIGI BARADA HABAR BERÝÄR

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.