Rubrikalar / Haýwanat we ösümlik dünýäsiniň täsinlikleri
Haýwanat we ösümlik dünýäsiniň täsinlikleri
2 gün ozal
Malina miwesi baradaky maglumatlar

Malina A, B, demir, kaliý, magniý, sink, kalsiý, ýaly peýdaly birleşmeleri öz içine alýar. Malina lukmançylykda işjeň ulanylýar esasanda, zyýanly maddalary ýok etmek üçin ulanylýar. Onuň miweleri  hoşboý ysly bolup ondan taýýarlanylýan içgi dermanlaryň tagamyny ýokarlandyrýar.  Lukmançylykda dümewden we sowuklamalardan we gyzzyrmadan ejir çekýän näsaglara malina iýmeklik  maslahat berýärler.

2 gün ozal
Meduzalar barada

Direliş we ölüm ähli janly-jandarlara mahsusdyr. Emma zoologlar ýer ýüzünde hiç haçan ölmeýän we hemişe täzeden döreýän jandaryň bardygyny tötänleýin tapdylar. “Turitopsis Nutricula” atly meduza, bu görnüş indi planetamyzda ýeke-täk ölmez jandar hasaplanýar. Meduza adamlar üçin düýbünden keseki jandar däl.

4 gün ozal
Tokaý fenegi

Tokaý fenegi-fenekler urugyna degişli bolan bu kiçi ýyrtyjynyň boýunyň uzynlygy 20 sm, guýrugy bilen hasap ediňde 65 sm barabar. Agramy 1,5 kg golaý bolýar. Onuň daşky keşbi örän gelşikli bolup, tumşugy we burny uzalan görnüşde bolýar.

1 hepde ozal
Gara reňkli sarymsak­­­­­­­­

Gara reňkli sarymsak adaty  ak sarymsakdan bäş esse köp peýdalydyr. Bu adam saglygyna peýdaly hem-de  üýtgeşik tagamlydyr. Sarymsagyň sowuklamany bejermekde ulanylýan iň ýönekeý we ähmiýetli serişdedigini ählimiz bilýäris. Immunitet ulgamyny kämilleşdirýän, mikroplary ýok etýän we zerur bolsa wiruslardan goraýan güýçli tebigy antibiotikdir.

1 hepde ozal
PAPAÝA AGAJY

Papaýanyň watany Merkezi we Demirgazyk Amerika hasaplanýar. Papaýanyň miwesi “mämişi gün” diýip we ösýän agajy “çörek miwesi” agajy diýip atlandyrylýar. Papaýa agajy atanak güllüler maşgalasyna degişlidir. Papaýanyň agajy şahasy bolmadyk, inçe baldakly bolup baldagynyň uzynlygy 10 metre çenli ýetip bilýär.

1 hepde ozal
IŇ MEŞHUR OTAG AGAÇLARY

Kofe agajy owadan ýaprakly özboluşly ösümlik bolup, gök öwsüp oturýar. Bu agaç ýyl boýy gülleýänligi bilen tapawutlanýar. Ýapraklary dykyz, ýalpyldawuk we nagyşly bolýar.Onuň beýikligi gowy ideg edilende 1 metre ýetip bilýär. Gurakçylyga çydamly ösümlik hasaplanylýar. Ýagtylygy söýýän ösümlik bolan soň oňa gyş aýlarynda goşmaça yşyklandyryş gerek bolýar.

2 hepde ozal
22-nji sentýabr — Pilleri goramagyň halkara güni

22-nji sentýabrda köp sanly ýurtlar daşky gurşaw baýramçylygynyň biri bolan Halkara pilleri gününi belleýär, bu sene haýwanlaryň sanynyň azalmagy bilen gyzyklanýan daşky gurşaw guramalarynyň, ekologlaryň başlangyjy bilen döredildi. Käbir adamlar üçin bu hakykat haýran galdyryp biler, ýöne gynansak-da, häzirki wagtda, hatda uly göwrümi bolan piller hem goraga mätäç.

2 hepde ozal
Phalaenopsis orkide

Phalaenopsis urugynyň orkide maşgalasyna degişlidir.  Bu ösümlik dünýäde iň köp satylýan bezeg ösümlikleriniň hataryna girýär.  Ol örän uzyn gülleýän wagty we täsin reňkleri bilen düýbünden üýtgeşik gül hasaplanýar.

2 hepde ozal
Peýdaly Aloe

Aloe – hemişelik ýaşyl öwsýän, sukkulent häsiýetli ösümlikdir. Öz watanynda onuň boýy 4 metre çenli ýetýän ösümlikdir.  Ol meýdan hem öý şertlerinde ösdürilip ýetişdirilýär. Ýabany tebigatda onuň agaç formalaryna hem duş gelmek bolýar. Häzirki wagtda onuň birnäçe peýdaly häsiýetleri öwrenildi.

2 hepde ozal
Hoýa

Hoýa (lat. Hóya), Asclepiadoideae maşgalasynyň, Apocynaceae maşgalasynyň wekili bolup ol hemişe gök öwüsýän tropiki ösümlikleriň (liana ýa-da gyrymsy) görnüşidir, tebigatda ýaýran ýerleri Günorta we Günorta-Gündogar Aziýa, Awstraliýanyň günbatar kenary, Polineziýa.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.