Rubrikalar / Haýwanat we ösümlik dünýäsiniň täsinlikleri
Haýwanat we ösümlik dünýäsiniň täsinlikleri
1 gün ozal
GARA POMIDORYŇ PEÝDASY

Gara pomidor köpden bäri belli bolan görnüşleriň biridir. Olar geçen asyryň ortalarynda sowet alymlary tarapyndan döredilipdir. Bular ýabany we gyzyl miweli pomidorlary birnäçe ýyllap çaknyşdyrmak esasynda saýlap döredilen adaty görnüşleriň biridir.

1 gün ozal
Ekologiýa abadançylygy – sagdyn durmuşyň kepili

Ekologiýa abadançylygy-durnukly ösüş konsepsiýasynyň möhüm ugurlarynyň biridir.Bu ugurda amala aşyrylýan giň gerimli işler  häzirki günde özüniň oňyn netijelerini berýär.Çünki ynsanyň ömri, örki, ykbaly tebigat bilen sazlaşykda bolýar. Ýurdumyzda adamlaryň arasynda ekologik bilimleri giňden ýaýratmak, ekologiýa howpsyzlygy babatyndaky maglumatlar bilen ilaty habarly etmek, tebigaty goramakgy wagyz-nesihat etmek meseleleri bilen baglanyşykly işler yzygiderli amala aşyrylýar.

4 gün ozal
Süýt agajy

Süýt agajy latynça (Galaktodendron utile ) –  tutlar maşgalasyna degişli täsin agaçlaryň biridir. Oňa başgaça ,,sygyr’’ agajy  hem diýilýär. ,,Süýt” agaçlaryny Merkezi we Günorta Amerikanyň ýurtlarynda görmek bolar. Ýöne ol yssy ýurtlarda  we  tropiki sebitlerde hem ösýändir.

6 gün ozal
Piller hakynda

Piller dünýädäki iň uly süýdemdirijilerden biridir. Bu haýwanlaryň ortaça agramy , edil birnäçe awtoulag ýaly 5 tonna barabar.

162870481dd972.jpeg
1 hepde ozal
Ornuňyza ötünç soraýan güller

Ähli pasyllarda göreniňde göwnüňi göterýän sadadan salykatly, näzik  çigildemler ynsanlaryň kalbynda söýgüni artdyrýar. Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna giren, dünýä meşhur çigildemleriň taryhyň gatynda özboluşly orny bar. Çigildemleriň watany orta Aziýa hasaplansa hem olar Gollandiýada has meşhurlyk gazanypdyrlar.

1 hepde ozal
Äpet karri agaçlary

Awstraliýa yklymy dünýäniň ähli gury ýer bölegini özünde jemlän Pangeýa “superkontinentinden” 50 million ýyl mundan öň bölünip aýrylypdyr. Şondan bäri hem dünýäniň galan böleginden üzňelikde ýaşan Awstraliýanyň ösümlik we haýwanat dünýäsi yklymdaky tebigy şertlere görä özgermeli bolupdyrlar. Netijede, häzirki wagtda Awstraliýada duş gelýän janly-jandarlaryň aglaba bölegi dünýäniň galan böleginde gabat gelmeýär

1 hepde ozal
WOLFIÝA

Ösümlikler ösüşi, reňki, ysy, iýmitlenişi, ösýän ýeri boýunça dürli toparlara bölünýärler. Olaryň arasynda has geňleri barada biz gazetimiziň dürli sanlarynda yzygiderli habar berýäris. Bu gezek bolsa köksüz, emma adama örän peýdaly wolfiýa barada maglumat bermegi makul bildik.

2 hepde ozal
GERENUKLAR

Gerenuk ady bilen meşhurlyk gazanan keýikler uzyn aýaklary we bokurdagy, inçe gözleri bilen meşhurlyk gazanandyr. Owadan ýöreýşi, bilen gözelligiň nyşany hasaplanylýan gerenuklaryň agramy 35-52 kilograma barabardyr. Bu jandarlaryň boýunyň uzynlygy 95 santimetre ýetýändir.

2 hepde ozal
TOSKANA SERWILERI

Her şäheriň, sebitiň öz nyşany bolýar. Italiýanyň gözel mekanlarynyň biri bolan Toskanada bolsa şeýle nyşan hökmünde özboluşly görnüşi bilen tapawutlanýan serwi agajy saýlanylypdyr. Baryp XIV asyrda hem beýik suratkeşler Toskananyň ýaşyl tebigatyny suratlandyranlarynda bu ajaýyp baglara ýüzlenipdirler.

2 hepde ozal
TÄSIN AGAÇ

Watany Täze Gwineýa hasaplanylýan, tebigatyň täsin agaçlarynyň biri hem çörek agajydyr. Bu agajyň miweleri uzak wagtyň dowamynda Täze Gwineýanyň ýerli halkyna çöregiň ornuny tutupdyr. Olar agajyň özboluşly miwelerinden dürli görnüşli tagamlarydyr işdäaçarlary hem taýýarlapdyrlar. Täze Gwineýanyň halky bu agajy sebitiň beýleki adalaryna hem ýaýradypdyrlar.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.