Rubrikalar / Haýwanat we ösümlik dünýäsiniň täsinlikleri
Haýwanat we ösümlik dünýäsiniň täsinlikleri
2 ýyl ozal
Çigildem hakynda gyzykly maglumatlar

Çigildem – düýbi sogan görnüşli, owadan gyzyl gülli meýdan oty. Çigildemler ideg etmegi talap etmeýär we daglyk, sähraly we çöllük ýerlerde ösüp bilýär. Çigildemleriň watany orta Aziýa hasaplansa, hem olar Niderlandlarda has meşhurlyk gazanypdyrlar. Häzirki wagtda dünýäniň ähli künjünde çigildemleriň dürli reňkli görnüşleri ösdürilip ýetişdirilýär. 

2 ýyl ozal
Kokos barada gyzykly maglumatlar

Ýuwaş ummanyň kenaryndaky Tonga patyşalygynda, kokosyň gaçmagy sebäpli ilatyñ köpüsi ýeňil aradan çykýar. “Kokos” sözi portugal dilinden alnan we terjime edilende “maýmyn” manysyny berýär.

2 ýyl ozal
Ananasyň peýdasy barada

Ananasyň watany Günorta Amerika hasaplanylýar. Olary uly göwrümde ösdürip ýetişdirmek XIX  asyryň başlarynda ýüze çykypdyr. 1950-njy ýyllardan başlap ananasy ösdürip ýetişdirmek ýokary derejelere eýe bolupdyr.

2 ýyl ozal
GERENUKLAR

Gerenuk ady bilen meşhurlyk gazanan keýikler uzyn aýaklary we bokurdagy, inçe gözleri bilen meşhurlyk gazanandyr. Owadan ýöreýşi, bilen gözelligiň nyşany hasaplanylýan gerenuklaryň agramy 35-52 kilograma barabardyr. Bu jandarlaryň boýunyň uzynlygy 95 santimetre ýetýändir.

2 ýyl ozal
KOLUMBIÝA AKWILEGIÝASY

Dünýäniň iň täsin ösümlikleriniň biri hem kolumbina akwilegiýasy bolmak bilen, tebigatyň iň ajaýyp wekilleriniň biri hasaplanylýar. Çünki bu güller dürli reňklere beslenip, ýakymly ysy we seýrekligi bilen meşhurlyk gazanypdyr.

2 ýyl ozal
Žiraflaryň garyndaşy

Okapiler žiraflaryň ýakyn garyndaşlary hasaplanylýar. Olaryň kellelerindäki deri bilen örtülen şahjagazlary we kellesiniň gurluşy žiraflary ýatladýar. Okapileriň boýunlary beýleki toýnaklylara görä uzyn bolup, kellesiniň käbir ýerleri akdyr.

2 ýyl ozal
Žakaranda agaçlary

Latyn Amerikasynda dürli görnüşli ösümlikler, bir-birlerinden tapawutlanýan jandarlar gabat gelýärler. Tebigatyň şeýle gözellikleriniň biri hem hemişe ýaşyl öwüsýän žakaranda baglarydyr. Häzir bu baglaryň 50-den gowrak görnüşi mälimdir.

2 ýyl ozal
GEŇ PYŞDYLLAR

Alymlaryň bellemegine görä häzirki wagtda ýer ýüzündäki ýaşaýan jandarlaryň görnüşleriniň sany 9 milliona ýetip biler. Olaryň arasynda daşky keşbi, häsiýeti boýunça göreni haýrana goýýan wekillerine hem duş gelinýär. Mysal üçin, ýumşak tenli Kantoryň pyşbagasy hem adatdan daşary keşbi bilen meşhurlyk gazanandyr.

2 ýyl ozal
Guşlar bilen iýmitlenýän haýwanlar

Guşlary awlaýan haýwanlaryň arasynda  tilkileriň, ýalmanlaryň, samyrlaryň we beýleki ýyrtyjy haýwanlaryň adyny ilki bilen ýatlamak bolar. Ýöne agaçdan-agaja towsup, sosna gozasy bilen iýmitlenýän belkanyň guşlar bilen iýmitlenip biljegini göz öňüne getirýäňizmi?

2 ýyl ozal
ÝABANY MIWELI AGAÇLAR

Miweli baglar, esasan, adam eli bilen ýörite ekilip ýetişdirilýär. Ýöne miwesi iýmek, dürli içgileri taýýarlamak üçin ýaramly we kähalatlarda aýratyn peýdaly bolan ýabany agaçlar hem örän köpdür.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.