Rubrikalar / Haýwanat we ösümlik dünýäsiniň täsinlikleri
Haýwanat we ösümlik dünýäsiniň täsinlikleri
1 hepde ozal
GIDNORA

Dünýäde iň seýrek duş gelýän we täsin ösümlikleriň biri hem “Gidnora” maşgalasyna degişli ösümliklerdir. Bu ösümlikler ösýän ýerine görä, biri-birinden tapawutlanyp, 5 görnüşe bölünýär. Olar, esasan, Afrikanyň, Arabystanyň we Madagaskaryň tropiki çöllerinde ösýärler.

2 hepde ozal
Balyklar barada

Günorta Amerikanyň suwlarynda ýaprak balygy ýaşaýar. Ol balyk mele reňkde bolýar. Bu balyk özüne howp abananda, ýaprak ýaly bolup suwuň ýüzüne çykýar. Onuň burnunda ýapragyň baldagyna meňzeş çykyndy bar.

2 hepde ozal
AZYKLYK KÄDILERIŇ ÇÖREK ÖNÜMÇILIGINDE ÄHMIÝETI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe adamzadyň saglygyny goramakda ähmiýeti uly bolan ýokary hilli, tebigy ekologiki taýdan arassa täze azyk önümlerini taýýarlamagy meýilleşdirmek ylmy işgärleriň esasy meseleleriniň biridir. Şonuň üçin hem Gahryman Arkadagymyzyň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly köp jiltli ylmy-ensklopediki eserler ýygyndylarynyň ähmiýeti örän uludyr.

2 hepde ozal
Sogan bilen sarymsak barada

Sogan bakterisid we antiseptik aýratynlyklaryna eýedir. Türki halklaryň Orta asyr alymy we lukmany Abu Aly ibn-Sina soganyň suwuny dezinfeksiýa etmek, ýaralary we bokurdak agyrylaryny bejermek üçin ulanmagy maslahat beripdir.

2 hepde ozal
Limon barada

Açyk sary reňkli miwe bolan limon özüniň özboluşly häsiýetleri bilen uly ähmiýete eýedir. Belli bolşy ýaly, bu miwe bölejikli çaşka çaý diňe bir ýylatman, eýsem, organizmiň dürli infeksiýalara garşylyk görkezijilik ukybyny ýokarlandyrýar. Bu hakykatdanam şeýlemikä, şeýle-de bu meşhur miwe özünde nämeler gizleýär.

3 hepde ozal
Kaladium - owadan bezeg ösumligi

Kaladium – “Hristiň ýüregi”, “Perişde ganaty” ýa-da “Pil gulaklary” diýlip atlandyrýan gül, ýapraklarynyň görnüşi we reňki bilen meşhurdyr. Şeýlelik bilen, Kaladiumyň iň ajaýyp bölekleri ýapraklarydyr. Şeýle-de bolsa, olaryň nämedigini gysgaça suratlandyrmak aňsat däl, sebäbi görnüşleriň herisiniň özboluşly görnüşi we nagyşy däl, eýsem her bir görnüş üçin düýbünden meňzeş iki ýaprak tapmak mümkin däldigi bilen hem tapawutlanýar.

3 hepde ozal
Üýtgeýän Stapelia

Stapelia ösümligi (lat. Stapelia), takmynan ýüz görnüşi bolan latyn dilinde Asclepiadaceae  diýip atlandyrylýan maşgalanyň köp ýyllyk sukkulentine degişlidir.

3 hepde ozal
Reňkleriň sazlaşygy - Mandarin ördegi

Bu owadan, älemgoşar reňkli ördegi bir gören adam ol barada bilmek isleýär. Dünýädäki iň owadan mandarin ördeginiň ady sitrus miwesine meňzeýänligi sebäpli däldir.

4 hepde ozal
Tarsius maýmynlary

Haýwanat dünýäsi täsin jandarlara baý. Şolaryň biri hem uly gözleri giňden açylan tarsius süýdemdirijileridir. Öňler bu jandarlary ýarym maýmynlar otrýadyna degişli edýärdiler, emma häzirki wagtda olary gurakburun maýmynlaryna degişli edýärler.

4 hepde ozal
Çypar panda

Diňe bir Hytaýda däl, eýsem, seýrek jandarlaryň biri bolan çypar pandalar maşgalasyna degişli süýdemdirijileriň biridir. Göwresiniň ululygy ortaça öý pişiginiň ululygyndadyr. Agramy ortaça 3 kg-dan 7 kg-a, boýy bolsa 60-70 sm-e çenli bolýar.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.