Rubrikalar / Haýwanat we ösümlik dünýäsiniň täsinlikleri
Haýwanat we ösümlik dünýäsiniň täsinlikleri
1 ýyl ozal
Şeker çiňrigini ösdürýän ýurtlar

  Şeker çiňrigi (saharnyý trostnik) şeker öndürmek üçin gant şugundyry bilen bilelikde ulanylýan çig mal görnüşidir. Ol ýabany ösümlik görnüşinden medenileşdirilen däneli ekinlere degişlidir. Onuň medenileşdirilen görnüşi ilkinji döwürlerde Hytaýda, Arap ýurtlarynda, Amerikada,Täze Gwineýada we beýleki birnäçe ýurtlarda ýüze çykan diýlip hasap edilýär. Soňy bilen şeker çiňrigini medenileşdirmek we ondan önüm almaga synanyşmak Braziliýa, Hindistan ýaly ýurtlara, Pars aýlagy ýurtlaryna ýaýrapdyr.

1 ýyl ozal
Iň ýumşak agaçlar

  Iri gurluşykda, meselem jaýgurluşyk işlerinde, dürli mebeller ýasalanda, elbetde, iň gaty agaçlary ulanmak ýörgünlidir. Ýöne dürli sowgatlyklary, gap-gaçlary ýasamaly bolanynda welin, ýumşak agaçlar ilkinji orundadyr.

1 ýyl ozal
Kim näçe bugdaý ekýär?

  Bugdaýdan taýýarlanan çörek we çörek önümleri ynsan üçin ilkinji zerurlyk hasap edilýär. Maglumatlar bilen gyzyklanyp göreniňde, häzirki döwürde dünýä ýurtlarynyň 100-sinde bugdaýyň ekilýändigini görmek bolýar.

3 ýyl ozal
Goýberiliş №48 (28.11.2020 ý.)

3 ýyl ozal
Goýberiliş №47 (21.11.2020 ý.)

3 ýyl ozal
Goýberiliş №46 (14.11.2020 ý.)

3 ýyl ozal
Goýberiliş №45 (07.11.2020 ý.)

3 ýyl ozal
Goýberiliş №44 (31.10.2020 ý.)

3 ýyl ozal
Goýberiliş №43 (24.10.2020 ý.)

3 ýyl ozal
Goýberiliş №42 (17.10.2020 ý.)

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.