Rubrikalar / Peýdaly maslahatlar
Peýdaly maslahatlar
2 gün ozal
Saç dökülmegine garşy göreşmek üçin peýdaly önümler

Tebigy gormonlaryň ýokarlanmagy sebäpli saçlar dökülýän  bolsa, tebigy önümleriň bu meseläni aradan aýyrmaga kömek etjekdigi barada birnäçe maglumatlary size ýetirmegi makul bildik.

2 gün ozal
Çagany nädip we näme bilen iýmitlendirmeli?

Çagalykdan dogry iýmitlenmäge we ýaşaýyş durmuşyna sagdyn garaýyş möhümdir. Emma ýaş çagalary iýmitlendirende köplenç ýalňyşýarlar. Olaryň birnäçesini neşir etmegi makul bildik.

2 gün ozal
Naryň peýdasy

Bu günki makalamyzda witaminlere we antioksidantlara baý naryň peýdaly aýratynlyklary barada gürrüñ bermek isledik.

2 gün ozal
Gorkmazlygyň syry

Her birimiziň dürli fobiýa we içki gorkymyz bar. Bu durmuşda bir zatdan gaty gorkmagyň, onuň öňünde gorkynyň ýokdugy bilen ölçelmeýändigine düşünip bilmersiňiz. Adatça, beýle gorky aň-düşünjäniň çuňlugynda bolýar. Içerki gorkularyň ömrüň dowamynda ýaşamagyna mümkinçilik berýän zatlaryna gaty gowy düşünýäris. Kimdir biri betbagtlykdan, kimdir biri garaňkylykdan, kimdir biri ýylanlardan we möýlerden gorkýar.

4 gün ozal
Ellerden sogan, sarymsak we balygyň ysyny aýyrmagyň 10 usuly

Nahar bişirip otyrkaňyz, aşhana ýakymly yslary bolmadyk emma lezzetli tagamlara eýe bolan sarymsagyň ýa-da gowrulan soganyň ysyndan halas bolup bilersiňiz. Öý hojalykçy aýallaryň köpüsi nahar bişirenden soň ellerinden gelýän sogan, balyk ýa-da sarymsagyň ysyny halamaýarlar.

4 gün ozal
Güýz gök önümleri bakteriýalardan we wiruslardan nädip goraýar?

Gök önümleriň sagdyn iýmitlenmekde ähmiýetiniň uludygyny hemmeler bilýär. Olarda krahmal, minerallar we beden üçin zerur bolan biologiki işjeň maddalar bar. Bu makalaň üsti bilen  gök önümleriň adam immunitetini güýçlendirmek we bedeni dürli kesellerden goramak ukybynyň bardygyny giňişleýin beýan etmek isledik.

4 gün ozal
Uzak wagtlap atyryň ysyny saklamak üçin näme etmeli?

Halaýan atyryňyzy sepineniňizden birnäçe sagat ysynyñ dowamly saklanmagyny isleýärsiňizmi?

1 hepde ozal
Gara çaýyñ peýdasy

Gara çaý agyz boşlugyny arassalaýar. Ylmy gözlegleriň netijelerine görä, gara çaýdaky polifenollar agyz boşlugynyň näsazlyklaryndan, diş dökülmeleriniň we stomatit keselleriniñ döremeginden goraýar.

1 hepde ozal
Her gün irden ýyly suw içmegiň peýdasy

Her gün irden 42-45 dereje gyzdyrylan arassa suwy ajöze  içmegiň saglyga peýdasy uludyr.

2 hepde ozal
Dökünler barada

Himiýa senagatyny ösdürmegiň bir ugry ýurdumyzyň mineral serişdeleriniň gaýtadan işlenýän möçberlerini çykarylýan önümleriň görnüşini mundan beýläk hem köpeltmäge, öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmaga önümleriň daşarky bazara iberilişini hemde önümçiliginiň tehniki mümkinçiligini artdyrmaga  gönükdiriler. Mineral dökünleri we beýleki himiýa önümlerini öndürmek boýunça soňky ýyllarda iri taslamalaryň birnäçesi durmuşa geçirildi.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.