Rubrikalar / Peýdaly maslahatlar
Peýdaly maslahatlar
2 hepde ozal
Gözümiziň sagdynlygyny goralyň

Adaty iş günlerimizde telefon, kompýuteriň öňünde birnäçe sagatlap işlemek ýa-da oňa güýmenmek gözümiziň saglygyna uly zyýan ýetirýär. Gözümiziň görüşini goramak üçin birnäçe faktlary ýatda saklamagymyz zerurdyr.

2 hepde ozal
Öý hojalykçylara maslahatlar

Doňdurylan gök önümler eredilende ýokumly witaminlerini ýitirmezlik üçin, onuň buzuny eretmän, gaýnag suwa salmak maslahat berilýär.

2 hepde ozal
Saglygy berkitmek üçin peýdaly maslahatlar

Kelemiň ter ýapraklaryndan alnan suwuň aşgazan ýara kesellerinde, semizlikde, gan damarlarynyň gatamagynda örän uly peýdasy bardyr. Ony nahardan 15-20 minut öň içmek maslahat berilýär.

2 hepde ozal
Mobil telefonuny ulanmagyň medeniýeti

​​​​​​​Köpçülikde mobil telefonynda gepleşilende gaty ses bilen gürleşip, beýleki adamlary oňaýsyz ýagdaýa goýýan adamlara duşmadygymyz ýok bolsa gerek. Şeýle ýagdaýda köpimiziň rahatlygymyz bozulyp, biygtyýar ol adamyň gürrüňlerine ünsümizi bermeli bolýarys. Telefon ulanmagyň hem öz edep-düzgünleri bar. Degişli hünärmenler bu ugurda birnäçe maslahatlary hödürleýärler.

2 hepde ozal
Sagdyn iýmit

Sagdyn bolmak üçin dogry iýmitlenmek gerek. Şol sebäpden adamlara dürli mikroelementlere baý bolan tebigy iýmitler möhüm bolup durýar. Bu ugurda hünärmenler tarapyndan hödürlenýän maslahatlar peýdaly bolup biler.

3 hepde ozal
Ýokanç keselden ägä boluň !

Bedeniň gowşamagy, kellagyry, bokurdagyň agyrmagy, üsgülewük, ysytma ýiti respirator ýokanjyny güman etmäge esas berýän ilkinji alamatlar bolup durýar. Ýiti respirator ýokanjy bilen kesellän näsag öýde bejeriş alanda, keseliň öňüni alyş düzgünleri doly we dogry berjaý edilmese, sagdyn adama ýokuşmagy mümkindir.

4 hepde ozal
Her gün irden banan iýmegiň peýdasy

Bananyň ajaýyp meşhurlygy bilen ýer ýüzünde tapawutlanýar. Ösýän ýeri we täjirçilik gymmaty bilen meşhurluk gazanan miweleriň bir görnüşidir. Ýer ýüzüniň 107 ýurdunda ösdurilip ýetişdirilýär we şol sanda ýer togalagynda iň köp satylan dördünji miwedir. Onuň düzümi we iýmitleniş aýratynlyklary barada köp zat aýdyp bolar.

4 hepde ozal
Ertirlik edinmek barada

Käbir adamlar işe baýramçylyga gelen ýaly bolup bütin gün ýöredilen ýaly zähmet çekýär. Beýlekiler bolsa gamgyn, ukydan doýmadyk ýaly we irdenden ýadaw ýaly görünýärler.  Bu görgüli üçin iş has agyr borç we  ýesirlik bolup durýär: güýji düýbünden ýok, durmuşa bolan gyzygy hem ýitdi. Bu görgülä nädip kömek edip bolar.

1 aý ozal
Zehin ajaýyp aýratynlykdyr

Ähli ynsanlar dünýä inende özlerine mahsus zehin — aýratynlyk bilen dogulýarlar. Zehinlerini ýüze çykaryp bilenler beýlekilerden tapawutlanyp başlaýarlar. Akylly adamlar ýüze çykan ähli meselelere, kynçylyklara aňsatlyk bilen çözgüt tapýan adamlardyr. Olar çuňňur düşünjeleri we ýiti zehinleri bilen tanalýarlar. Olaryň tapawutly aýratynlyklary näme ? Biz olardan nämeleri öwrenip bileris?

1 aý ozal
Irden turmak

Köp adamlar ir bilen turmagy kyn görýärler, özüni ir turmaga öwrenişdirmekde kynçylyk çekýärler. Şeýle hem bolsa, ir turmagyň köp amatly taraplary bar: bedeniňiz üçin peýdaly bolmagyndan başlap, işleriňiziň ählisini wagtynda ýerine ýetirmäge ýetişmeklik.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.