Rubrikalar / Peýdaly maslahatlar
Peýdaly maslahatlar
2 ýyl ozal
Beloklaryň adam bedenine peýdasy

Beloklaryň ýaşaýşyň özenini düzýän gurujy serişde bolup durýar. Beloklar beden öýjüklerini, dokumalary, beden agzalary gurmaga we alyş-çalyş ýagdaýlary amala aşyrýan fermentleriň,  köp gormonlaryň işläp çykmagyna, gemoglobiniň emele gelmegine gatnaşýan wajyp biologiki serişdelerdir.                                      

2 ýyl ozal
Gök önümleriň saglyga peýdasy

Topragymyzda ösýän ösümlikleriň aglabasy dermanlyk häsiýetli bolup, dürli keselleri bejermekde we saglygy berkitmekde halk lukmançylygynda ir döwürlerden bäri ulanylýar. Şulary göz öňünde tutup, iýýän iýmitiňizi ter miweler we gök-bakja önümleri bilen baýlaşdyryň. Gök önümler saglyga kuwwat beriji witaminlere we minerallara baýdyr. Gök önümler saglygymyzyň däri-dermansyz dikelmegine ýardam berýär. 

3 ýyl ozal
Çagany nädip we näme bilen iýmitlendirmeli?

Çagalykdan dogry iýmitlenmäge we ýaşaýyş durmuşyna sagdyn garaýyş möhümdir. Emma ýaş çagalary iýmitlendirende köplenç ýalňyşýarlar. Olaryň birnäçesini neşir etmegi makul bildik.

1 ýyl ozal
Peýdaly Maslahatlar

Tehnologiýalaryň ösmegi ynsan durmuşynyň has-da ýeňilleşmegine getirendigi hakykatdyr. Şahsy kompýuterler adamzadyň iň gowy peýdaly açyşlarynyň biridir. Şeýle bolansoň, bu enjamlaryň peýdaly işlerde ulanylmagynyň ähmiýeti örän uludyr.

1 ýyl ozal
Peýdaly maslahatlar

Ýadawlyk duýgusy adamy tapdan düşürýär. Ýöne dynjyňy alanyňdan soň, durmuşyň dowam edýänligine göz ýetirýärsiňiz. Gynansak hem, käbir ýagdaýda umumy tapsyzlyk, ýadawlyk hiç aýrylmaýar. Şeýle bolanda energiýaňyzy çakdanaşa sarp etmegiňize getirýän käbir ýagdaýlardan saklanmak maslahat berilýär.

1 ýyl ozal
Pyýada ýöremegiň peýdalary

Biziň durmuşymyza gönüden-göni täsir edýän birnäçe faktorlar bar. Şolaryň biri-de günde näçeräk hereket edýänligimiz, has takygy, näçe ýöreýänligimizdir. Bu babatda lukmanlaryň we alymlaryň berýän käbir maslahatlary ýerine ýetirmek saglygymyza peýdaly bolup biler.

1 ýyl ozal
El telefonynda gürleşmegiň käbir düzgünleri

Köpçülikde el telefonda gepleşilende adamlary oňaýsyz ýagdaýa goýmazlygyň, birahat etmezligiň hem düzgünleriniň bardygyndan habarlysyňyz. Degişli hünärmenler bu ugurda birnäçe maslahatlary hödürleýärler.

1 ýyl ozal
Aşa semizligiň döremeginiň sebäpleri

Aşa semizligiň döremeginiň sebäpleri köp — nesil yzarlamak, sosial, psihologiki meseleler, nerw dartgynlygy, fiziki işjeňligiň pesligi bilen bagly nädogry durmuş ýagdaýy... Bedeniň kadaly agramyny saklamak üçin hünärmenler aşakdaky görkezmeleri ýerine ýetirmegi maslahat berýärler.

1 ýyl ozal
Peýdaly maslahatlar

Ýatkeşligimiziň gowy bolmagy okuwymyzda we işimizde üstünlik gazanmagymyza ýardam edýär. Ýatkeşligi gowulandyrmak üçin lukmanlar we beýleki hünärmenler dürli maslahatlary berýärler. Olaryň arasynda iýmitlenmek endigimiziň, beden hereketlerimiziň has köp täsiriniň bardygy aýdylýar. 

1 ýyl ozal
Peýdaly maslahatlar

Köpçülikde el telefonda gepleşilende adamlary oňaýsyz ýagdaýa goýmazlygyň, birahat etmezligiň hem düzgünleriniň bardygyndan habarlysyňyz. Degişli hünärmenler bu ugurda birnäçe maslahatlary hödürleýärler.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.