Rubrikalar / Saglyk burçy
Saglyk burçy
2 gün ozal
Guradylan miweleriň peýdalary

Organiki taýdan ösdürilip ýetişdirilen we himiki serişdeleri ulanmazdan guradylan tebigy guradylan miweler, şübhesiz peýdalydyr. Olarda iýmit siňdiriş ulgamyny höweslendirýän we metabolizmi gowulandyrýan birleşmeler köpdürlidir. Olarda täze miwelerden has köp minerallar we witaminler bar. Olarda gan basyşyny kadalaşdyrýan kaliý, gan aýlanyşyny gowulandyrýan demir we adam bedenindäki dürli möhüm proseslere – ýürek, beýni, nerw ulgamy we myşsalar üçin jogapkär B witaminleri bar.

2 gün ozal
Zäkiniň peýdasy barada

Zäki (gök kädi) diňe bir tagamy üçin däl, eýsem saglyga peýdasy üçinem aýratyn ähmiýetlidir. Onuñ düzüminde adam bedeni üçin möhüm bolan  elementler we köp mukdarda kaliý, demir we magniý bar. Bu maddanyň ýürege, beýnä, myşsalaryna we bagryra oňyn täsir edýändigi mälimdir.

4 gün ozal
Balyň peýdasy

Ýürek gan-damar işjeňligini gowulandyrýar we gandaky şeker derejesini kadalaşdyrýar: Balyň beden üçin başga nähili peýdalary bar?

4 gün ozal
Böwrekleriň agyrýandygyny arka agyrysyndan tapawutlandyrýan 10 ýagdaý

Köp adamlar böwrekleriň nirede agyrýandygyny anyk bilmeýärler ony başga bir patologiýa bilen çalyşýarlar. Böwrekleriň nädip agyrýandygyny, aýallarda we erkeklerde ýüze çykýan alamatlar we iň esasysy beýleki organ kesellerinden tapawudy barada bu makalada habar bermek isledik.

1 hepde ozal
Limonyň saglyga peýdasy

Limon agaçlary dünýäde ösdürilip ýetişdirmekde esasy öňde barýan ýurtlaryň biri Hindistan hasaplanylýar. Hindistan esasan 3 million tonna limon hasylyny alýar. Taryhy maglumatlara görä limon takmynan XII-nji asyrda pevda bolupdyr. Onuň watany Hytaý, Hindistan we Ýuwaş ummanynyň adalary hasaplanylýar. Limonyň bir düýp agajyndan 300-350 miwe  hasyl alyp bolýar. Agajyndan 14 million tonna limon hasyly alynýar. Ol 40 ýyldan köp ýaşamaýar.

1 hepde ozal
Saglyk - altyndan gymmat

Hormatly Prezidentimiziň pähim-paýhasda ýugrulan syýasaty netijesinde halkymyzyň saglygy, onuň abadançylygy, asudalygy, ahlak taýdan arassalygy Watanymyzyň esasy ýörelgeleriniň birine öwrüldi. Ýurdumyzda adamlaryň saglygyny goramak wezipesi ähli zatlary öz içine alýan ulgamdyr we milletiň, aýratyn alnan her bir adamyň ýaşaýyş durmuşyny üpjün etmegiň gündelik hakykatydyr.

3 hepde ozal
Süýdüň peýdasy

Süýdüň peýdasy hakynda çagalykdan bäri bilýäris. Süýt köp adamyň gündelik iýmitiniň möhüm bölegi bolup durýar. Adamzat gadymy döwürlerden bäri sygyr süýdünden we ondan taýýarlanylýan önümlerden peýdalanyp gelipdir.

4 aý ozal
Uzak ömür görmäge ýardam berýän önümler.

Käbir ösümlikler özlerinde garramak prosesini haýallatmaga, gan damarlarynyň işjeňligini ýokarlandyrmaga, we bedende alyş- çalyşygy ýokary derejede amala aşyrmaklyga ukyply birleşmeleri saklaýarlar.

4 aý ozal
Bütin dünýä iýmit siňdiriş saglygy güni

29-njy maý Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň 1958-nji ýyldaky kabul eden karary esasynda bu sene bütindünýä iýmit siňdiriş saglygy güni diýlip yglan edilendir. Dünýädäki gasrtoenterologlar adamlarda iýmit siňdirilmezlik meselelerine, bu meselede kynçylyk çekýän adamlaryň sanynyň artmagyna ünsi çekýärler we bu meseleriň üstünde durmak bilen iýmit siňdiriş ulgamynyň keselleriniň öňüni almak we bejermek üçin täsirli usullary barada söhbetdeşlikler esasynda  peýdaly maslahatlar berýärler.

4 aý ozal
Rediskanyň peýdasy

Birnäçe alymlar rediskanyň düwnük keselini bejermekde ýürek we bagyryň  işjeňligini ýokarlandyrmakda peýdaly täsiriniň bardygyny belläp geçipdir. Adatça rediskadan işdäaçar we beýleki tagamlar taýýarlamakda giňden peýdalanýarlar.Emma rediskanyň gündelik durmuşda peýdalanmaklygyň günlik iýmit rasiondan aýrylmaz iýmit bolmagynyň esasy tapawutly taraplary bardyr.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.