Rubrikalar / Saglyk burçy
Saglyk burçy
3 hepde ozal
Uzak ömür görmäge ýardam berýän önümler.

Käbir ösümlikler özlerinde garramak prosesini haýallatmaga, gan damarlarynyň işjeňligini ýokarlandyrmaga, we bedende alyş- çalyşygy ýokary derejede amala aşyrmaklyga ukyply birleşmeleri saklaýarlar.

1 aý ozal
Bütin dünýä iýmit siňdiriş saglygy güni

29-njy maý Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň 1958-nji ýyldaky kabul eden karary esasynda bu sene bütindünýä iýmit siňdiriş saglygy güni diýlip yglan edilendir. Dünýädäki gasrtoenterologlar adamlarda iýmit siňdirilmezlik meselelerine, bu meselede kynçylyk çekýän adamlaryň sanynyň artmagyna ünsi çekýärler we bu meseleriň üstünde durmak bilen iýmit siňdiriş ulgamynyň keselleriniň öňüni almak we bejermek üçin täsirli usullary barada söhbetdeşlikler esasynda  peýdaly maslahatlar berýärler.

1 aý ozal
Rediskanyň peýdasy

Birnäçe alymlar rediskanyň düwnük keselini bejermekde ýürek we bagyryň  işjeňligini ýokarlandyrmakda peýdaly täsiriniň bardygyny belläp geçipdir. Adatça rediskadan işdäaçar we beýleki tagamlar taýýarlamakda giňden peýdalanýarlar.Emma rediskanyň gündelik durmuşda peýdalanmaklygyň günlik iýmit rasiondan aýrylmaz iýmit bolmagynyň esasy tapawutly taraplary bardyr.

1 aý ozal
Peýdasy gabygynda bolan gök önümler we miweler

Witaminlere we minerallara örän baý käbir iýmitleriň gabyklary özlerinden-de  köp peýdaly iýmit maddalaryny saklaýar.Şol sebäpli hünärmenler bejeriş maksatly gök önümler ýa-da miweler ulanylanda gabyklaryna hem uly üns berilmelidigini nygtaýarlar.

1622c54a04b535.jpeg
3 aý ozal
ZEÝTUN ÝAGYNYŇ PEÝDASY

Zeýtun  witaminlere we mineral maddalara örän baý ösümlikleriň biri. Zeýtun agajy ady bir maşgala degişli bolup, agaçlaşan we gyrymsy agaç görnüşinde duş gelýär. Bu agaç uzyn güýçli ösen şahalary bilen tapawutlanyp, baldagy nädogry şekilde ösýär. Zeýtun agajy ortaça 300 ýyl töweregi ýaşaýar.

1 ýyl ozal
Goýberiliş №48 (28.11.2020 ý.)

1 ýyl ozal
Goýberiliş №47 (21.11.2020 ý.)

1 ýyl ozal
Goýberiliş №46 (14.11.2020 ý.)

1 ýyl ozal
Goýberiliş №45 (07.11.2020 ý.)

1 ýyl ozal
Goýberiliş №44 (31.10.2020 ý.)

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.