Dişlerimizi goralyň!

10-01-23

Adamyň gelşigi, görki, owadanlygy we daşky sypatyny bezeýän bir bölegi, onuň sagdyn dişleri hasaplanýar. Dişleriň saglygyny bejermek  ilkinji nobatda zeruru bolup durýar. Birnäçe önümler öz düzüminde diş syrçalaryny dargadýan  güýçli kislotalary saklaýar. Olaryň arasynda has zyýanlysy gazland .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.