Habarlar / TÄZELIKLER
TÄZELIKLER
16143a215309ec.jpeg
1 gün ozal
Paýtagtymyzda “Laçyn” seýilgähi ulanmaga berildi

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli paýtagtymyzyň demirgazygynda häzirki zaman “Laçyn” seýilgähi  we A.Nyýazow şaýoly bilen Hoja Ahmet Ýasawy köçesinde gurlan täze ýerasty geçelgeler dabaraly ýagdaýda açyldy.

161439f6061202.png
1 gün ozal
MILLI YKDYSADYÝETI ÖSDÜRMEKDE ULAG ULGAMYNYŇ ÄHMIÝETI

Ýurdumyzda ykdysady we durmuş ösüşiniň möhüm şerti hökmünde köpugurly ulag düzümini döretmeklige uly üns berilýär. Türkmenistanyň çäk babatda amatly ýerleşmegi ýurdumyzyň Ýewraziýanyň möhüm üstaşyr-ulag ulgamy hökmündäki berkeýän derejesini şertlendirýär.

16142ac1d4d115.jpeg
1 gün ozal
ARKADAGYŇ SAÝASYNDA GARAŞSYZLYK ÝOLY BILEN

Eziz Watanymyzyň at-abraýyny, şan-şöhratyny Arşa göteren hem-de jemgyýetimizi beýik maksatlaryň töweregine birleşdiren giň gerimli işler amala aşyryldy. “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda hem ýurdumyzyň alyp barýan ynsanperwerlik, parahatçylyk we özara ynanyşmak syýasaty halkara derejesinde giň goldawa eýe bolýar.

161414ec60adba.jpeg
2 gün ozal
"Turkmenpoçta" ilata hzmatlaryny hödürleýär

“Türkmenpoçta” Poçta aragatnaşyk kompaniýasy dürli maksatly “Çapar” programmasyny ulanmagy teklip edýär we programmanyň üsti bilen hyzmatlaryň käbir görnüşlerini töläp, çapar hem çagyryp bolýandygyny habar berýär.

1613e514d392ff.jpeg
5 gün ozal
ULAG-KOMMUNIKASIÝA ULGAMY GARAŞSYZLYGYŇ 30 ÝYLYNDA

Ber­ka­rar döw­le­timiziň bag­ty­ýar­lyk döw­ründe Milli Liderimiziň baş­tutanly­gyn­da Ga­raş­syz, ba­ky Bi­ta­rap Türk­me­nis­tan dün­ýä döwletle­ri­niň ara­syn­da yla­laş­dy­ry­jy, se­bit­de howp­suz­ly­gy sak­lap, hoş­ni­ýet­li dost­luk gat­na­şyk­la­ryny ös­dür­ýän, hal­ka­ra yl­my konferensiýalaryň, fo­rum­la­ryň, ser­gi­le­ri­niň geçi­ril­ýän mer­ke­zi­ne öw­rül­di.

1613e4a56cd86a.jpeg
5 gün ozal
Garaşsyzlyk ýyllarynda awtoulag toplumynyň kuwwaty artýar

Hormatly Prezidentimiziö baştutanlygynda ulag ulgamy döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Garaşsyzlygymyzyň geçen 30 ýylynda ýetilen sepgiter ýylyň-ýylyna artýar. Bu döwürde ýurdumyzyň ähli pudaklary bilen bir hatar «Türkmenawtoulaglary» agentliginde hemuly üstünlikler gazanyldy.

1613a34f26dd18.jpeg
1 hepde ozal
SANLY YKDYSADYÝET: BELENT ÖSÜŞLERIŇ BINÝADY

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli we parasatly ýolbaşçylygynda türkmen jemgyýetine innowasion tehnologiýanyň ornaşdyrylmagyna döwlet syýasatynda aýratyn orun berilýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gurulýan ähli desgalar dünýäniň iň ösen tehnologiýalary bilen abzallaşdyrylýar.

1613a35e739e05.jpeg
1 hepde ozal
AGZYBIR ZÄHMETIŇ JOŞGUNY

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly we öňdegörüjilikli içeri we daşary syýasaty netijesinde Garaşsyz Bitarap ýurdumyz günsaýyn ösýär we saýlap alan ýoly bilen ynamly öňe barýar.

1613a36e04e433.jpeg
1 hepde ozal
Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy ýene bir ýörite uçuşy amala aşyrar

2021-nji ýylyň 10-njy awgustynda «Sibir» awiakompaniýasynyň uçarynyň «Moskwa — Türkmenabat — Moskwa» ugry boýunça ýolagçylary alyp gitmek üçin uçuşy amala aşyrjakdygy barada Domodedowo aeroportynyň onlaýn-tablosy habar berýär.

161365c7a63c53.jpeg
1 hepde ozal
Aragatnaşyk ulgamy - asyrlar içre arabaglanyşyk şöhlesi

Taryhy sahypalara ser salsak aragatnaşyk ulgamynyň hyzmatlary ilkibaşda tebigy şertleriň üsti bilen amala aşyrylyp, ýyllaryň geçmegi bilen ylmyň we tehnikanyň kämilleşdirilmegi esasynda, biziň günlerimize tehnologiýalar döwrüne daýanýan täze sanly dünýä emele geldi.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.