Habarlar / TÄZELIKLER
TÄZELIKLER
160c3caccd5a9c.jpeg
18 sagat ozal
Raýat awiasiyasy ýerli howa gatnawlarynyň towusky uçuş tertibini yglan etdi

Häzirki wagtda Aşgabatda, Maryda, Türkmenabatda, Daşoguzda we Türkmenbaşyda ýerleşýän howa menzilleriniň arasynda uçar gatnawlary dikeldildi.

160c3bf05ee61c.jpeg
19 sagat ozal
AŞTU-nyň SMS-habarnama hyzmaty

«Aşgabat şäher telefon ulgamy» ÝGPJ-ti tarapyndan raýatlarymyzyň sanly giňişlige aralaşyp, internet hyzmatlarynyň amatlyklaryndan has oňaýly peýdalanmaklary üçin täze Sms habarnama hyzmaty işlenip taýýarlandy.

160c255c844c4b.jpeg
1 gün ozal
Kerkiniň howa menziliniň gurluşygy tamamlaýjy tapgyryna gadam basdy

“Gündogdy” hususy kärhanasy Lebap welaýatynyň Kerki şäherinde howa menziliniň gurluşygyny tamamlaýar. Häzirki wagtda täze howa menziliniň enjamlarynyň ulanyşa girizilmezinden öňki synag işleri dowam edýär. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty çarşenbe güni habar berdi.

160c2516930b77.jpeg
1 gün ozal
Ykdysadyýeti sanlylaşdyrmak ösüşleriö binýady

«Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda, milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda sanly ulgamy ornaşdyrmak meselesine aýratyn üns berilýär.

160c175088cdac.jpeg
2 gün ozal
Aragatnaşyk hyzmatlarynyň gerimi we hili barha artýar

Aragatnaşyk pudagy boýunça 2021-nji ýylyň ýanwar-maý aýlarynda gazanylan girdejileriň jemi 991 161,47 müň manat bolup, bellenen meýilnama 110,2% ýerine ýetirildi we geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilnde 108,3% ösüş gazanyldy.

160c16ca255fd4.jpeg
2 gün ozal
Awtomobil ulaglary ulgamy belent sepgitleri nazarlaýar

2021-nji ýylyň ýanwar-maý aýlarynda «Türkmenawtoulaglary» agentligi boýunça 4 million 798 müň 300 tonna ýük daşalyp, meýilnama 103,1 göterim ýerine ýetirildi

160bfc3400e768.jpeg
3 gün ozal
Milli raýat awiasiýamyzyň halkara ýük hyzmatdaşlygy barha giňeýär

«Türkmenhowaýollary» agentligi 2021-nji ýylyň ýanwar-maý aýlary boýunça ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 114,3 göterim ýerine ýetirildi. «Türkmenhowaýollary» agentligi 5 aýyň jemi boýunça ýük daşalmagy boýunça meýilnama 100,3 göterim ýerine ýetirilip, ýük dolanşygy boýunça meýilnama 102,5 göterim ýerine ýetirildi.

160bfc14f94162.jpeg
3 gün ozal
Ýurdumyzyň suw ulaglary ulgamynyň ynamly ösüşi

“Türkmendeňizderýaýollary”agentligi boýunça 2021-nji ýylyň ýanwar-maý aýlarynda bellenilen meýilnama 138,4 göterim ýerine ýetirildi we 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 192,7 göterime deň boldy.

160be5b6ae61ca.jpeg
4 gün ozal
SANLY ÇÖZGÜT - ÖSÜŞLERIŇ ÖZENI

Sanly tehnologiýalaryň durmuşymyzda giňden ulanylmagy ylmy açyşlaryň yzygiderli täze derejelere çykmagyny, önümçilik işleriniň işjeňleşdirilmegini, milli ykdysadyýetimiziň intellektual taýdan dünýä tejribelerine daýanýan usulda kämilleşmegini üpjün edýär.

160be5f184e3d9.jpeg
4 gün ozal
SANLYLAŞDYRMAKDA ÖŇDEBARYJY

Ýakynda ýurdumyzyň gündogar sebitiniň awtoulag kuwwaty hasaplanylýan “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň “Lebapawtoulaglary” önümçilik birleşiginiň “lebapulag.gov.tm” salgyly web sahypasynyň işe goýberilmegi aýratyn bellärliklidir.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.