Habarlar / TÄZELIKLER
TÄZELIKLER
1656ac6412eceb.jpeg
6 sagat ozal
Türkmenistan we Hytaý halkara awtomobil gatnawlary barada Ylalaşyk baglaşdy

Çarşenbe güni Aşgabatda Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara toparynyň 6-njy mejlisi geçirildi. Türkmen tarapyna wise-premýer, daşary işler ministri Raşid Meredow, Hytaý tarapyna Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň wise-premýeri Din Sýuesýan ýolbaşçylyk etdi.

1656ac31edaa9c.jpeg
6 sagat ozal
Hazar deňziniň üsti bilen ulag daşamagyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Gyrgyz Respublikasynyň ulag we kommunikasiýa ministriniň orunbasary Yrysbek Bariýew Azerbaýjanda iş saparynda bolmagynyň çäginde Alýat deňiz söwda portunyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplaryň Gyrgyzystana Azerbaýjanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň üsti bilen Hazar deňziniň kenaryndaky Alýat portundan gämilerde awtoulaglary daşamak mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşandyklaryny Gyrgyzystanyň Ulag we kommunikasiýa ministrligi habar berdi.  

1656ac2647e001.jpeg
6 sagat ozal
Ösüp barýan bazarlar global sowadyjy ulaglaryň ähmiýetini artdyrar

«Transport Intelligence» konsalting kompaniýasynyň hasaplamalaryna görä, 2022-nji ýylda sowadyjy logistika bazarynyň gymmaty 764,2 milliard ýewro ýetdi, Munuň özi bu görkezijiniň 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende 1,5% ösendigini aňladýar. Ykdysady çökgünlige garamazdan, bu ugurdaky netijeleriň şu ýyl has çalt ösjekdigi çaklanylýar. Garaz, bazar ýene 1,6 % ösmeli.

16569dc8fac0ef.jpeg
23 sagat ozal
Döwlet hyzmatlary portalynyň giň mümkinçilikleri

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan ýola goýlan, sanly hyzmatlaryň dürli görnüşlerini bir ýerde jemleýän «e.gov.tm» Döwlet hyzmatlary portaly döredilen gününden başlap, ilkinji nobatda aragatnaşyk hyzmatlarynyň ähli görnüşlerini sanly görnüşde portala ýerleşdirdi.

16569670b6657a.jpeg
1 gün ozal
Türkmenistanyň raýat awiasiýasynyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça Pudagara topar dörediler

Türkmenistanyň raýat awiasiýasynyň awiasiýa howpsuzlygyny üpjün etmegiň Döwlet maksatnamasyny tassyklamak hem-de Türkmenistanyň raýat awiasiýasynyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça Pudagara topary döretmek boýunça degişli çäreler görülýär. Bu barada düýn sanly ulgam arkaly geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew bu barada döwlet Baştutanyna hasabat berdi.

1656965b19e660.jpeg
1 gün ozal
Owganystanyň demir ýol gullugynyň ýolbaşçysy Aşgabatda saparda bolýar

Owganystanyň demir ýol bölüminiň başlygy Bahtu Rahman Şaraf türkmen tarapynyň çakylygy boýunça Aşgabatda gulluk iş saparynda bolýar.

16569648053442.jpeg
1 gün ozal
Türkmenistan we Gazagystan Hytaýdan Eýrana uzaýan ulag geçelgesini ösdürer

Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasynda «Hytaý — Gazagystan — Türkmenistan — Eýran» ulag geçelgesini ösdürmek barada ylalaşyk gazanyldy. Degişli ylalaşyk hakynda Aşgabatda geçirilen Ulag, üstaşyr we logistika meseleleri boýunça bilelikdäki türkmen-gazak iş toparynyň birinji mejlisiniň dowamynda mälim edildi. Bu barada Gazagystanyň Ulag ministrliginiň metbugat gullugy habar berdi.

1656818054f705.jpeg
2 gün ozal
BMG-da ilkinji gezek Bütindünýä durnukly ulag güni bellenildi

BMG-niň Baş sekretary Antonio Guterriş bu sene mynasybetli gutlagynda abadan geljegi gurmak wezipesiniň ekologiýa taýdan arassa ulag ulgamlaryna baglydygyny belledi.

16568126ff258a.jpeg
2 gün ozal
Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň futzal topary Türkmenistanyň naýbaşy ligasynda ýeňiji boldy

Çempionatyň jemleýji tapgyrynda “Denizçi” toparynyň futzalçylary “Migrasiýa” toparyny 5: 2 hasabynda ýeňip, jemi 52 utuk toplady. Şeýlelikde, "Deňizçi" Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň "Kopetdag" toparyndan 1 utuk öňe saýlandy. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy 40 utuk bilen çempionatyň bürünç medalyna eýe boldy.

16568106346f13.jpeg
2 gün ozal
Kuraş boýunça geçirilen dünýä çempionatynda türkmen türgenleri 15 medal gazandylar

Aşgabat şäherinde ýerleşýän Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda geçirilen Kuraş boýunça XIV dünýä çempionaty sişenbe güni tamamlandy. Dünýä çempionatynyň jemleri boýunça türkmen türgenleri 15 medal gazandylar.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.