Habarlar / Makalalar
Makalalar
15eff5a6497e58.jpeg
Halkara başlangyçlaryň ykrary

Hemişelik Bitaraplyk Garaşsyz Türkmenistanyň dünýä dolan taglymatydyr. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda şol taglymat täzeçe many-mazmuna eýe boldy.


15eff59d387ddc.jpeg
«Railways» programmasynyň goşmaça artykmaçlyklary

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda sanly ulgama geçmek boýunça guwandyryjy işler alnyp barylýar. Häzirki wagtda sanly ulgama geçmek boýunça degişli işler ýola goýlup, olar ilata elýeterli ýagdaýda hödürlenýär.


15eff542bb5f33.jpeg
ÖKDELER ÖŇE SAÝLANDY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe her bir güni ýatdan çykmajak pursatlara, taryhy wakalara beslenýän ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň halkymyz hakynda edýän aladalary we bitirýän beýik işleri sanardan köpdür.


15eff5b30635b0.jpeg
Ýolagçylary höweslendirmek maksady bilen

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda täze özgertmeler durmuşa geçirilýär. Şeýle guwandyryjy işler Türkmenistanyň ulag we kommunikasiýa toplumynda hem yzygiderli alnyp barylýar.


15eff5cb3b77cd.jpeg
TÜRKMENISTANYŇ ENERGETIKA DIPLOMATIÝASY — SÖWDA-YKDYSADY GATNAŞYKLARY ÖSDÜRMEGIŇ MÖHÜM SERIŞDESIDIR

Türkmenistan halkara hyzmatdaşlygyna işjeň goşulyşmagy ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny halklaryň bähbidine gönükdirmäge we sebitde hem-de dünýäde durnukly ösüşi, parahatçylygy gazanmaga mümkinçilik berýär.


15eff5f9bbf7c6.jpeg
ÝOKARY HILLI HYZMAT ÖSÜŞLERIŇ BINÝADY

“Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” ýylynyň her bir gününi ýokary zähmet görkezijileri bilen jemlemegi baş maksat edinen gaýratly gallaçylarymyz şu ýyl üçin bellenilen tabşyryklaryny berjaý etmekleri halkymyzyň bolçulygynyň, rysgal-berekediniň gözbaşydyr.


15eff55d82d5f0.jpeg
SANLY BILIM ULGAMY — DÖWRÜň ÖSÜŞI

Häzirki zaman ösen tehnologiýalar dünýäsinde sanly bilim ulgamyna geçmeklik jemgyýetiň ösüşi bilen baglanyşyklydyr. Bu tehnologiýalaryň örän çalt ösýän döwründe sanly bilim ulgamy maglumat alyşmakda, aragatnaşyk saklamakda birnäçe ýeňillikleri döredýär.


15ef5fe7df101b.jpeg
SANLY YKDYSADYÝETDE DÖWREBAP HYZMATLAR

Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen ýurdumyzyň ähli pudaklarynda sanly ulgama geçmek işleri üstünlikli alnyp barylýar. Ýurdumyzda sanly ykdysadyýete tapgyrlaýyn geçmek üçin şertleri döredýär


15ef5fab5da24b.jpeg
HOWA GATNAWYNYŇ ÖSÜŞ UGURLARY KÄMILLEŞDIRILÝÄR

Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzda ähli ulgamlarda netijeli ösüşler gazanylýar, ykdysady görkezijilerimiz Türkmenistanyň dünýäde öňdebaryjy döwletleriň hatarynda mynasyp orun eýeleýändigine güwä geçýär.


15ef5f94c1a761.jpeg
Dana Pyragynyň pähim paýhasy

«Ber­ka­rar döw­let is­lä­rin» diýen akyl­dar şa­hy­ry­myz Mag­tym­gu­ly Py­ra­gynyň ýa­şan döw­rün­de eden ar­zuw­la­ry bu gün­ki gün ha­ky­ka­ta öw­rül­di. Ýurt binamyzyň binýady gaýym guruldy. Ýurt binamyzyň binýady gaýym guruldy.

2.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.