Habarlar / TÄZELIKLER
TÄZELIKLER
1661aebf9ecc00.jpeg
12 sagat ozal
Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň maslahaty geçiriler

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew şu ýylyň 15 — 19-njy apreli aralygynda Aşgabat şäherinde Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň 38-nji mejlisine görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

1661aeb911f9b4.jpeg
12 sagat ozal
“Senagat töleg” ykjam programma bilen meýletin haýyr-sahawat serişdelerini tölemek mümkinçiligi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meselelerine garaldy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow ykdysadyýetiň pudaklaryna sanly tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak, şol sanda haýyr-sahawat etmek maksady bilen, menzilara töleg etmek hyzmatlaryny işe girizmek babatda görülýän çäreler barada hasabat berdi.

1661aecb265281.jpeg
11 sagat ozal
Türkmenistanda gämi gurluşyk pudagynda täze belentlikler

“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň edara binasynda Agentligiň wekilleri hem-de Royal IHC Niderlandlar Patyşalygynyň kompaniýasynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň dowamynda Brýusselde geçirilen ýokary derejeli ýygnakda ara alnyp maslahatlaşylan, ýurdumyz üçin ileri tutulýan meseleleriň biri bolan Türkmenistanyň içerki suw ýollarynyň, deňiz we derýa kanallarynyň düýbüni çuňaltmak meselesi barada aýdylyp geçildi.

1661aea81a358d.jpeg
12 sagat ozal
Täze kitabyň tanyşdyryş dabarasyna bagyşlanan çäre

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň “Pähim –paýhas ummany Magtymguly Pyragy ” ýyly şanly wakalary peşgeş berýär. Türki medeniýetiniň halkara guramasy (TÜRKSOÝ) tarapyndan Änew şäheriniň “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýip yglan edilen taryhy ýylynda Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýiti zehininiň, jöwher paýhasynyň miwesi bolan “Änew – müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet” atly täze kitabynyň çapdan çykmagy bagtyýar halkymyzda çäksiz hoşallyk duýgularyny döretdi.

1661ae90fe1a45.jpeg
12 sagat ozal
Türkmenistanyň BMG-niň edarasynyň ýanyndaky hemişelik wekilhanasynyň ýolbaşçysy Aragatnaşyk ulgamynda sebitleýin arkalaşygyň Baş direktory bilen duşuşyk geçirdi

Türkmenistanyň BMG-niň Ženewadaky edarasynyň ýanyndaky hemişelik wekili Wepa Hajiýew bilen iş sapary bilen Ženewada bolan Aragatnaşyk ulgamynda sebitleýin arkalaşygyň Baş direktory Alekseý Borodiniň arasynda duşuşyk geçirildi.

1661ae7f379b9f.jpeg
12 sagat ozal
Aşgabat demir ýol ulaglarynyň ýolbaşçylaryny kabul etmäge taýynlanýar

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew şu ýylyň 15 — 19-njy apreli aralygynda Aşgabat şäherinde Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň 38-nji mejlisine görülýän taýýarlyk işleri barada Prezident Serdar Berdimuhamedowa hasabat berdi.

1661ae6fbb273f.jpeg
12 sagat ozal
“Demirýollary” AGPJ halkara bäsleşik yglan edýär

“Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti duýduryş we aragatnaşyk ulgamlary üçin kabel satyn almak boýunça №DÝ/AGPJ-041 belgili açyk halkara tender yglan edýär

1661ae5a4652e2.jpeg
12 sagat ozal
TDHÇMB-da anna güni eksport geleşikleri $10 milliona golaýlady

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda (TDHÇMB) anna güni daşary ýurt puluna geçirilen söwdalaryň jemi bahasy 9 million 947 müň 950 ABŞ dollaryna deň boldy. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy habar berdi.

1661ae5219a26c.jpeg
12 sagat ozal
Aşgabatda hokkeý boýunça halkara ýaryşyň petekleri satylyp başlandy

15 — 20-nji aprelde Aşgabat ýene biri iri sport baýramçylygyny kabul eder. Türkmen paýtagtynda hokkeý boýunça halkara ýaryş geçiriler. Ýaryşyň dartgynly duşuşyklary paýtagtymyzyň gözel künjeginde ýerleşýän Gyşky oýunlar sport toplumynyň uly we kiçi arenalarynda geçiriler.

1661ae33e74270.jpeg
12 sagat ozal
«Turkish Airlines»: Aşgabat – Stambul – Aşgabat ugry boýunça uçuşlaryň amatly tertibi

Türkiýäniň meşhur awiakompaniýasy bolan «Turkish Airlines» Aşgabat – Stambul – Aşgabat ugry boýunça uçuşlaryň amatly tertibini hödürlemäge şatdyr. Ýolagçylar hepdede 11 gatnawdan peýdalanyp bilerler, bu bolsa syýahatlar meýilleşdirilende has amatlylygy üpjün edýär.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.