Habarlar / Makalalar
Makalalar
1600add7bc600b.jpeg
Berkarar döwletimiziň ulag diplomatiýasynyň rowaç gadamlary

​​​​​​​Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ulag logistika ulgamynda sebitara we halkara hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmek, üstaşyr-ulag geçelgelerini giňeltmek ýurdumyzyň içeri we daşary syýasatynda ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup durýar.

1600a59c6831b4.jpeg
SANLY BILIM — TÄZE YLYM

Soňky ýyllarda türkmen jemgyýetinde ylym, bilim, hünär, terbiýe meselelerine bolan talaplar milli Liderimiziň döwlet Baştutanlygynda täze mazmuna eýe boldy.

1600a4c6b73a22.jpeg
­DE­ŇIZ we ­DER­ÝA ULAGLARY pudagy: ÖSÜ­ŞIŇ TÄ­ZE tapgyry

Baky Bitarap Wa­ta­ny­my­zyň mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gy­nyň sa­ýa­syn­da ýur­du­my­zyň uly ösüş­le­re eýe bol­ýan ugur­la­ry­nyň bi­ri hem «Türk­men­de­ňiz­der­ýa­ýol­la­ry» agent­li­gi­dir.

16009042fc9c64.jpeg
Sanly.tm — maglumatlar eýýamynda siziň hyzmatdaşyňyz

Ählumumy maglumat we internet ulgamyny jemgyýetimiziň durmuşyna we işine düýpli ornaşdyrmak, dolandyryş edaralaryny awtomatlaşdyrmak, döwrebap tehnologiýalary sowatly ulanmak, milli ykdysadyýetimizi innowasion ösüş ýolunda özgertmek häzirki döwürde ýurdumyzyň gaýragoýulmasyz meseleleri bolup durýar.

1600901a3db0ec.jpeg
DEMIR ÝOL ARKALY ÝÜKLERI DAŞAMAKDA SANLY HYZMAT ÝOLA GOÝLAR

Hormatly Prezidentimiziň asylly başlangyçlary boýunça ýaýbaňlandyrylýan ösüşleriň çäklerinde milli ykdysadyýetimiziň ösmeginde möhüm orny eýeleýän ýurdumyzyň ulaglar düzümini düýpli, toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak we ösdürmek boýunça giň gerimli taslamalaryň yzygiderli amala aşyrylmagy dowam etdirilýär.

16007c4d73fb03.jpeg
HALKARA HYZMATDAŞLYK BARHA BERKEÝÄR

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary hem-de bimöçber aladalary netijesinde, ykdysadyýetimiziň ähli pudaklary bilen bir hatarda ulag-kommunikasiýa ulgamyny ösdürmek boýunça hem giň möçberli işler amala aşyrylýar.

1600659d8924e4.jpeg
Aragatnaşyk ulgamy — sebitara maglumat köprüsi

Dünýä ýüzünde durnukly we ygtybarly ösüş strategiýasy bilen ykrar edilen Türkmenistan döwletimizde döwlet Baştutanymyzyň alyp barýan diplomatik syýasatynyň dabaralanmagy netijesinde halkara bähbitli giň gerimli, iri taslamalar durmuşa geçirilýär.

160065615bb595.jpeg
Yklymara bähbitli taslamalar durmuşa geçirildi

16-njy ýanwarda paýtagtymyzda guralan brifing möhüm düzümleýin desgalaryň üçüsiniň – Kerki – Şibergan ugry boýunça elektrik geçirijisiniň, Akina - Andhoý demir ýolunyň, şeýle hem Ymamnazar – Akina we Serhetabat – Turgundy ugurlary boýunça halkara optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamynyň işe girizilmegine bagyşlandy.

160058fd2d6bfe.jpeg
HYZMATDAŞLYGYŇ TÄZE GÖZÝETIMLERI

Halkymyzyň ynamly gadam goýan, 2021-nji — «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylymyzyň başynda gadymyýetden gözbaşly türkmen-owgan dost-doganlyk gatnaşyklarynyň taryhynda ýene bir täze sahypa açyldy.

16001d2d7e91c6.jpeg
SEBIT BÄHBITLI HALKARA TASLAMA

Hormatly Prezidentimiziň hoşniýetli goňşuçylyk we giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan diplomatik syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi halklaryň abadançylygy üçin amala aşyrýan işleri aýratyn ähmiýete eýedir.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.