Habarlar / TÄZELIKLER
TÄZELIKLER
161a7d369bfd9d.png
20 sagat ozal
Lebap welaýatynda TM Wi-Fi giriş nokatlary gurnaldy

Wi-Fi işleýän ýerleri bolan interaktiw karta kompaniýanyň resmi web sahypasynda çap edildi. Türkmenistanda Wi-Fi torlarynyň gurşawy yzygiderli giňelýär.

161a97ad474d1c.jpeg
1 gün ozal
Parahatçylyga we ynanyşmaga ýugrulan halkara hyzmatdaşlyk

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan Watanymyzyň ähli döwletler we abraýly halkara guramalary bilen özara gatnaşyklary giňeltmek ýurdumyzda ileri tutulýan ugur bolup durýar. Mälim bolşy ýaly, 29-njy noýabrda paýtagtymyzdaky köpugurly işewürlik merkezli «Garagum» myhmanhanasynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitiniň jemlerine bagyşlanan metbugat maslahaty geçirildi. 

161a529681e7a4.jpeg
4 gün ozal
DEMIRGAZYK SEBITDE JOŞGUNLY ZÄHMET MÖWÇ ALÝAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň asylly başlangyçlary boýunça ýaýbaňlandyrylýan ösüşleriň çäklerinde milli ykdysadyýetimiziň ösmeginde möhüm orny eýeleýän ýurdumyzyň ulaglar düzümini düýpli, toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak we ösdürmek boýunça giň gerimli taslamalaryň yzygiderli amala aşyrylmagy dowam etdirilýär.

161a3de35e473d.jpeg
5 gün ozal
Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ulag-üstaşyr geçelgeleriniň merkezidir

Mälim bolşy ýaly, dünýä ykdysadyýetiniň möhüm ugry hasaplanýan ulag ulgamy milli ykdysadyýetimiziň innowasiýa ýoly bilen durnukly ösmeginiň esasy şertleriniň biri bolup durýar. Ulaglar ulgamy dünýäni ählumumylaşdyrmak hadysasynda ýollary, ýurtlary ýakynlaşdyrmakda hem-de halklary dostlaşdyrmakda aýratyn orny eýeleýär, ählumumy ykdysady gatnaşyklaryň möhüm şertine öwrülýär.

161a3dda905a31.jpeg
5 gün ozal
“Demirýollary” AGPJ halkara bäsleşik yglan edýär

“Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti transformator ýaglaryny satyn almak boýunça gaýtadan №DÝ/AGPJ-021 belgili açyk halkara tender yglan edýär

161a043305bb61.jpeg
1 hepde ozal
Aragatnaşykçylaryň «Altyn Asyr» topary nobatdaky Naýbaşy kubogyna mynasyp boldy

Paýtagtymyzyň «Altyn asyr» topary Aşgabadyň «Köpetdagyny» 2:0 hasabynda utup, taryhynda ýedinji gezek ýurdumyzyň Naýbaşy kubogyny gazanmagy başardy.

1619fe8ac3a80d.png
1 hepde ozal
ULAG ULGAMYNYŇ DURNUKLY ÖSÜŞI

Hormatly Prezidentimiziň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hem ýurdumyzda ykdysady we durmuş ösüşiniň möhüm şerti hökmünde köpugurly ulag düzümini kämilleşdirmekden ybaratdyr. Bu ulgamda milli Liderimiziň başlangyjy bilen giň gerimli taslamalar, täze awtomobil we demir ýollaryny gurmak, öňki hereket edýänleriň durkuny täzelemek, raýat awiasiýasynda we deňiz ulaglary ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça ägirt uly işler durmuşa geçirilýär.

1619ef057c3c75.jpeg
1 hepde ozal
Poçta aragatnaşygynyň kanunçylyk binýady

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019‒2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» we Arkadag Prezidentimiziň şu ýylyň 25-nji fewralynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputatlary bilen geçiren duşuşygynda we 14-nji aprelinde Milli Geňeşiň iki palatasynyň birinji bilelikdäki mejlisinde, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde öňde goýan wezipeleri kanunçykaryjy edaranyň wekilleri üçin işde möhüm gollanma bolup hyzmat edýär.

1619e8d4764873.jpeg
1 hepde ozal
ÝÜK WAGON ABATLAÝYŞ HOWLULARY: BAGTYÝAR ZÄHMETIŇ JOŞGUNY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň üstünlikli ösüşiniň aýrylmaz we möhüm bölegi bolup durýan döwrebap ulaglar düzüminiň kemala getirilmegi hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän oňyn içerki hem-de daşarky syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar.

1619fdf4ecf0a0.jpeg
1 hepde ozal
INNOWASION ULGAMYŇ BATLY GADAMLARY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda sanly ulgamyň ösdürilmegi uzakmöhletleýin ykdysady ösüşi we ýokary öndürijiligi gazanmaga, ýurdumyzyň jemi içerki önüminiň düzüminde maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň paýyny artdyrmaga, döwlet dolandyryşynyň netijeliligini ýokarlandyrmaga, esasy önümçilik-ykdysady işleriň ähli görnüşlerini awtomatlaşdyrmaga we merkezleşdirilen tertipde dolandyrmaga, täze iş orunlaryny döretmäge giň mümkinçilikli şertleri döreder.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.