Habarlar / TÄZELIKLER
TÄZELIKLER
1633f328f64aeb.jpeg
7 sagat ozal
Eýranyň Türkmenistana eksportynyň möçberi 40% artdy

Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistana eksportynyň möçberi Eýran senenamasy boýunça şu ýylyň 21-nji martynda başlap, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 40% artdy. Bu barada Eýranyň Söwda ösüşi guramasynyň başlygy Alireza Peýmanpak sişenbe güni Eýranyň birinji wise-prezidenti Muhammet Mohberiň Moskwada geçirilýän ikinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşmagy barada teswir berende aýtdy.

1633f2768bfbf7.png
8 sagat ozal
Türkmenistanda ýol yşyklary hem-de LED ýol belgileri öndürilip başlanar

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow 30-njy sentýabrda sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde ýurdumyzda ýol hereketini sazlaýjy dürli görnüşli yşyklandyryjylaryň we LED ýol belgileriniň öndürilmeginiň wajypdygyny belledi. Bu barada TDH-niň resmi saýtynda habar berilýär.

1633f25879df66.jpeg
8 sagat ozal
"Türkmen Radio"-da türkmen dilindäki aýdymlar elýeterli edildi

iOS we Android ulgamlary üçin niýetlenen "Türkmen Radio" mobil goşundysyna diňe türkmen dilindäki aýdymlary diňlemek mümkinçiligi hem goşuldy. Indi bu bölüm arkaly meşhur ýerine ýetirijileriň birnäçesiniň aýdymlaryny diňläp bilersiňiz.

1633f23e37a230.jpeg
8 sagat ozal
Russiýa Federasiýasynyň Ykdysady ösüş ministri: Hazardaky iň döwrebap port – Türkmenbaşy porty

“Türkmenistan häzirki wagtda gurluşygyna rus kompaniýalarynyň işjeň gatnaşýan infrastrukturasyna ep-esli maýa goýýar. Bu ýerde Hazar deňziniň iň döwrebap porty Türkmenbaşy porty guruldy" - diýip, Russiýanyň Ykdysady ösüş ministri Maksim Reşetnikow şu gün Moskwada işe başlan II Hazar ykdysady forumynyň öňüsyrasynda “Rossiýskaýa Gazeta " beren interwýusynda aýtdy.

1633ced2a18568.jpeg
2 gün ozal
Türkmenbaşy porty ýörite gümrük düzgüninde ýük saklamak üçin ygtyýarnama aldy

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty ýörite gümrük düzgüninde ýük saklamak üçin ygtyýarnama aldy. Bu hyzmat portuň çäginde dürli ýükleri we harytlary, hasaba almazdan we gümrük paçlaryny töletmezden, 3 ýyla çenli saklamaga mümkinçilik berýär.

1633cedd7741ca.jpeg
2 gün ozal
“Belawia” awiakompaniýasy Türkmenistana howa gatnawlaryny gaýtadan ýola goýar

Belarusyň “Belawia” milli awiakompaniýasy Türkmenistana yzygiderli halkara gatnawlaryny gaýtadan ýola goýar diýip, Belarusyň Türkmenistandaky ilçihanasy geçen hepdäniň anna güni habar berdi.

1633cec039e8ec.jpeg
2 gün ozal
Türkmenistan ulag ulgamynda Hytaýa örän möhüm hyzmatdaşy hökmünde garaýar

4-nji oktýabrda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaýyň döwlet köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň haýyşy boýunça Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň metbugat-atteşesi Wan Sziunyň sowallaryna jogap berdi.

1633ceca385de8.jpeg
2 gün ozal
Türkmenistan we Belarus ulag ulgamynda gatnaşyklary işjeňleşdirmäge

Golaýda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara belorus-türkmen toparynyň türkmen tarapyndan başlygy Mämmethan Çakyýew Belarusuň ilçisi Wýaçeslaw Beskosty bilen duşuşdy.

1633b9823754d9.jpeg
3 gün ozal
Ýurdumyza “Toyota” kompaniýasynyň awtoulag tehnikalary getirilýär

Deslapky bahasy 90 million ABŞ dollary bolan “Toyota” kompaniýasynyň awtoulag tehnikalaryny, şeýle-de “Komatsu” kompaniýasynyň bahasy 470 million ABŞ dollaryndan hem köp bolan ýer gazyjy tehnikalaryny Türkmenistana ibermek barada ylalaşyk gazanyldy.

1633b238cae6d7.jpeg
3 gün ozal
Owganystan Türkmenistan, Gazagystan we Eýran bilen import şertnamalaryny baglaşar

Owganystanyň Söwda we senagat ministrligi bugdaýy we nebiti import etmek üçin Türkmenistan, Gazagystan we Eýran bilen şertnama baglaşmagy meýilleşdirýändigini aýtdy. Bu barada “TOLOnews” teleýaýlymy geçen hepdäniň şenbe güni habar berdi.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.