Habarlar / TÄZELIKLER
TÄZELIKLER
160616650ce0c0.jpeg
1 hepde ozal
SANLY TEHNOLOGIÝALARYŇ YKDYSADYÝETI ÖSDÜRMEKDÄKI WEZIPELERI

Maglumatlaryň jemgyýetde tutýan orny şu günki günde has-da ýokary göterilýär, bu bolsa öz gezeginde adamlaryň oňa bolan garaýşynyň kämilleşmegini talap edýär. Ol talaplary ýerine ýetirmek, informasiýa akymlarynyň howpsyzlygyny üpjün etmek we innowasion infokommunikasiýalary önümçilige ornaşdyrmak aragatnaşyk ulgamynyň paýyna düşýär.

1606164d50885d.jpeg
1 hepde ozal
demir ýol ulgamynda Innowasion çözgüt

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyndan» gelip çykýan wezipelere laýyklykda, ulag we kommunikasiýa toplumynyň bäsleşige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, maglumat-aragatnaşyk serişdelerini kämilleşdirmek, ykdysadyýetimiziň dürli pudaklaryna sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak esasy wezipeleriň biridir.

16061614910abe.jpeg
1 hepde ozal
«AKYLLY ŞÄHER» — DÖWREBAPLYGYŇ NUSGASY

Ýurdumyzyň ähli künjekleriniň tapgyrlaýyn döwrebaplaşdyrylmagyny häzirki gurulýan binalardyr desgalar, ýaşaýyş jaýlary has aýdyň şöhlelendirýär. Hormatly Prezidentimiziň ýörelgelerinden ugur alnyp, paýtagtymyzda, şeýle-de welaýat merkezlerinde we etraplarda häzirki zaman aýratynlyklary bilen tapawutlanýan binalary, ýaşaýyş jaýlaryny gurmak, olarda döwrebap telekommunikasiýa enjamlary ornaşdyrmak boýunça giň gerimli taslamalar durmuşa geçirilýär.

1605e9f541041e.jpeg
2 hepde ozal
Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunda awtoulag hyzmaty artar

Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň gurluşyk işleriniň ýokary depginde dowam etdirilýändigi hem-de Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna gabatlanyp, bu awtomobil ýolunyň Aşgabat — Tejen böleginiň ulanylmaga berilmeginiň meýilleşdirilýändigi habar berildi.

1605e9c6a4ef6a.jpeg
2 hepde ozal
Ýurdumyzda 8-9-njy aprelde Maýa goýum forumy geçiriler

Hormatly Prezidentimiziň düýn geçien sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Wise-premýer B.Öwezow ýurdumyzyň önüm öndürijileri we telekeçileri bilen bilelikde maýa goýum forumyny geçirmek boýunça alnyp barylýan taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

1605dcb36c7f6c.jpeg
2 hepde ozal
STAM­BUL—TÜRK­MEN­BA­ŞY: ÝÜK GAT­NAW­LA­RY­NYŇ TÄ­ZE TAP­GY­RY

Ýük gat­naw­la­ry­nyň soň­ky wagt­lar­da has iş­jeň­leş­me­gi bi­len ola­ryň ugur­la­ry­nyň sa­ny hem bar­ha art­ýar. De­ňiz ar­ka­ly ýük gat­naw­la­ry­nyň ama­la aşy­ryl­ma­gyn­da ýur­du­my­zyň müm­kin­çi­lik­le­ri­niň Ýew­ro­pa ugur­la­ryn­da açyl­ma­gy hem my­na­syp or­ny eýe­le­ýär.

1605dcacf32384.jpeg
2 hepde ozal
«DER­ÝA­ÝOL­LA­RY» açyk görnüşli PAÝ­DAR­LAR JEM­GY­ÝE­TI­ dörediler

Ýur­du­my­zyň ulag ul­ga­myn­daky öz­gert­me­ler gün­sa­ýyn oňyn ne­ti­je­le­ri­ni ber­ýär. Şol san­da «Türk­men­de­ňiz­der­ýa­ýol­la­ry» agent­li­gi­niň çäk­le­rin­de al­nyp ba­ryl­ýan iş­lerde hem pu­da­gy öz­gert­mek mak­sat­ly bir­nä­çe tä­ze­çe çe­me­leş­me­le­ri gör­mek bol­ýar.

1605c0fe1b67a4.jpeg
2 hepde ozal
TÄ­ZE GÖZ­ÝE­TIM­LE­RI NA­ZAR­LA­ÝARn TÜRK­ME­N—EÝ­RAN HYZ­MAT­DAŞ­LY­GY

De­mir ýol ulag­la­ry pu­da­gy­nyň işi­ni kä­mil­leş­dir­mek, esa­san hem, ony dün­ýä ýurt­la­ry bi­len ge­çi­ril­ýän hyz­mat­daş­lyk­la­ryň çyg­ryn­da tä­ze sep­git­le­re ýe­tir­mek hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň öňe sür­ýän ýö­rel­ge­le­ri bo­lup, hä­zir­ki wagt­da özü­niň aý­dyň be­ýa­ny­ny tap­ýar.

1605c6a60e091f.jpeg
2 hepde ozal
«TÜRKMENDEŇIZDERÝAÝOLLARY» : ÖSÜŞIŇ TÄZE DEREJESI

Häzirki döwürde Türkmenbaşynyň halkara deňiz menzili sebitiň iri üstaşyr geçelgesiniň wezipesini alyp barýar.

160559b183dd1a.jpeg
3 hepde ozal
Milli bahar baýramy mynasybetli gutlag

Mertebesi belent Prezidentimizi Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni bilen ýurdumyzyň ulag we kommunikasiýa toplumynyň agzybir işgärleri gutladylar.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.