Habarlar / Makalalar
Makalalar
15fe69ffbe4237.jpeg
DEMIR ÝOL ULGAMYNDA HALKARA HYZMATDAŞLYK BARHA PUGTALANDYRYLÝAR

Döwrüň batly gadamlary bilen des-deň özgerýän ýurdumyzyň halkara gatnaşyklary esasynda dünýä ýüzüne uzaýan ýollary bu gün köp ugurlara bölünýär.


15fe5712463414.jpeg
«Türkmen domeni» — ygtybarly hyzmatdaş

Hakyky işewür pikiriňiz bar bolsa ýa-da işiňizi täze derejä çykarmak üçin mahabat ýerleşdirmeli bolsaňyz we Türkmenistanda bolsaňyz, ".TM" domeniň ähtimallygy ýokarydyr.


15fe56a246ae38.jpeg
Onlaýn görnüşde taksi sargyt et!

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ähli ulgamlaryny sanlylaşdyrmak ýörelgesi bilen halkymyzyň ýeňillikli hyzmatlara bolan islegi barha artýar. Bu hyzmatlary döretmekde ýurdumyzyň ulag we aragatnaşyk ulgamy esasy orny eýeleýän pudaklary bilen çykyş edýär.


15fe480e217a21.jpeg
Raýat awiasiýasynda geçirilen netijeli halkara okuw maslahaty

Mälim bolşy ýaly, şu günler dünýä döwletleriniň birnäçe abraýly halkara guramalary bilen ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlygy giňden ýola goýlup, üstünlikli alnyp barylýar.


15fe43492199e8.jpeg
Türkmenistanda "Sanly.tm" atly milli elektron-poçta hödürlendi

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan Halkara serginiň çäginde "Türkmenaragatnaşyk" agentligi "Sanly.tm" atly täze milli elektron poçtanyň tanyşdyrylyş dabarasyny geçirdi.


15fe484bdd62e7.jpeg
PUDAGYŇ ÖSÜŞ DEPGINI HALKARA SERGILERINDE

​​​​​​​Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ykdy­sady kuwwaty barha pugtalanýar. Bu ugurda halkymyza ýokary hilli hyz­matlaryny edýän howa ulaglary pudagynyň goşýan goşandy aýratyn bellärliklidir.


15fe32a9b67481.jpeg
ÝURDUMYZYŇ YKDYSADYÝETINI SANLYLAŞDYRMAKDA DÖWREBAP ÖSÜŞLER GIŇ GERIMDE ALNYP BARYLÝAR

Hormatly Prezidentimiziň parasatly we öňdengörüjilikli baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň sanly ulgamynda ylmyň we tehnikanyň soňky gazananlary, ygtybarly halkara tejribeleri giňden ornaşdyrylyp, ýokary netijeler gazanylýar.


15fe2be855c60e.jpeg
SANLY ÇÖZGÜT – ÖSÜŞLERE BADALGA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Ýaşlar syýasaty boýunça  durmuşa geçirilýän maksatnamalar üstünlikli alnyp barylýar.


15fe1fd357a629.jpeg
Demir ýol pudagynda täze hyzmat ýola goýlar

Milli Liderimiziň ýurdumyzyň ähli ulgamlaryny sanly ykdysadyýete geçirmek bilen baglanyşykly öňde goýan wezipelerini iş ýüzünde üstünlikli amala aşyrmak maksady bilen, «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy» hereket edýär.


15feace9d8be63.jpeg
Beýik ösüşleri nazarlaýan ulag-Logistika ulgamyndaky gatnaşyklar

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Türkmenistan döwletimiz hemişelik Bitaraplygymyz esasynda parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk  ýörelgelerine eýerip, taryh üçin uzak bolmadyk  döwürde halkara derejesinde uly abraý gazandy.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.