Habarlar / TÄZELIKLER
TÄZELIKLER
16645a0a24335f.jpeg
1 hepde ozal
Aşgabat halkara howa menzili bäsleşik yglan edýär

“Türkmenhowaýollary” agentliginiň Aşgabat halkara howa menzili www.ashgabatairport.gov.tm resmi web saýtyna hem-de ykjam goşundylara täze üýtgeşmeleri girizmek we olary kämilleşdirmek, şeýle hem ýokary derejeli maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek (şol sanda tehniki taýdan) üçin potratçy saýlamak boýunça bäsleşik yglan edýär

16645950f17aa4.jpeg
1 hepde ozal
Türkmenistanda azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň halkara sergisi geçirilýär

15-nji maýda Söwda-senagat edarasynyň sergi zalynda azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň halkara sergisi açyldy.

1664495a82df6b.jpeg
1 hepde ozal
«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebinde wagyz-nesihat çäresi geçirildi

15-nji maýda, «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebinde Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň eserlerinden ugur alyp, ýaşlary watansöýüjilik ruhunda terbiýelemek we olaryň ruhy-ahlak medeniýetini kemala getirmek ýaly meselelerine bagyşlanan wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

166444842d6dd0.jpeg
1 hepde ozal
«Daşoguzawtoulag» önümçilik birleşigi «B» hem-de «C» topara degişli sürüjilik şahadatnamasy bolan sürüjileri işe çagyrýar

«B» hem-de «C» topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik tejribesi bolan sürüjiler «Toyota Corolla « we «Hýundai Elantra» kysymly ýeňil taksi awtoulaglaryny dolandyrmak üçin işe çagyrylýar.

1664445f6ccdc6.jpeg
1 hepde ozal
Azerbaýjan Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçisi Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna baryp gördi

Azerbaýjan Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçisi Gismat Gozalow 2024-nji ýylyň maý aýynyň 13-14-i aralygynda iş sapary bilen Balkan welaýatyna gitdi.

1664306bb92e3f.jpeg
1 hepde ozal
Türkmenistan bilen ÝB-niň arasyndaky hyzmatdaşlygyň 30 ýyllygy mynasybetli maslahat geçiriler

Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň (ÝB) arasyndaky hyzmatdaşlygyň 30 ýyllygy mynasybetli 2024-nji ýylyň 14-nji maýynda Aşgabatda “Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň 30 ýyllygy: geljegiň hatyrasyna bilelikdäki işler” atly maslahat geçiriler.

1664455da15b50.jpeg
1 hepde ozal
Aşgabatda tiz öwrenmäge we aň taýdan kämilleşmäge ýardam edýän «IQ007» mekdebi açyldy

Aşgabatda çagalary we ýetginjekleri ösen bilim maksatnamalaryna laýyklykda goşmaça bilim almaga çagyrýan täze bilim merkezi — «IQ007» mekdebi açyldy. Çagalar tiz okap öwrenmek we aň taýdan kämilleşmek, sowatly ýazmak we kalligrafiýa, iňlis dilini suwara öwrenmek, şeýle hem IQ etika ýaly ugurlary aňsatlyk bilen özleşdirip bilerler.

1664304f7690b1.jpeg
1 hepde ozal
Aziýa — Ýewropa ugry boýunça ýük ýollamagyň nyrhlary peselmegini dowam etdirýär

Konteýnerleri Aziýadan esasy sarp ediş bazarlaryna ýollamak üçin nyrhlar peselmegini dowam etdirýär. 13 — 17-nji senenama hepdelerinden (mart aýynyň ahyryndan) Ýewropa üçin nyrhlar takmynan 7% düşen bolsa, Demirgazyk Amerika üçin bahalar ondan hem pese gaçdy: Ýuwaş ummanyň kenar portlary boýunça 11%, Atlantik üçin 17% azaldy.

16642f00a7a8d3.png
1 hepde ozal
Türkmenistan Germaniýanyň “Deutsche Bahn Holding” kompaniýasy bilen demirýol pudagynda hyzmatdaşlygy ýola goýar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew Hökümetiň 10-njy maýda geçirilen mejlisinde döwlet Baştutanymyza ýurdumyzyň demir ýol ulaglary pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

16642eeb30bca6.jpeg
1 hepde ozal
Waşingtonda Hazarüsti halkara ulag geçelgesini ösdürmek boýunça forum geçiriler

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Waşington şäherinde 2024-nji ýylyň 21-nji maýynda “Hazarüsti ulag geçelgäni has netijeli nähili peýdalanmaly” mowzugy bilen her ýyl geçirilýän sekizinji Hazarüsti forumy geçiriler. Bu barada “Caspian Policy Center” (CPC) barlag merkezi habar berýär.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.