Habarlar / TÄZELIKLER
TÄZELIKLER
164783f2a8e6c4.jpeg
9 sagat ozal
«Bütindünýä durnukly ulag güni» mynasybetli geçirilen maslahat

Malim bolşy ýaly BMG-niň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň 70-nji plenar mejlisiniň dowamynda Türkmenistanyň başlangyjy bilen, guramanyň agza döwletleriň biragyzdan goldamagynda 26-njy noýabr «Bütindünýä durnukly ulag güni» diýlip yglan edildi.

16478378a7f77b.jpeg
10 sagat ozal
Eýranyň diplomaty: Eýran-Oman-Türkmenistan-Özbegistan geçelgesi işe giriziler

Eýranyň Daşary işler ministrliginiň Pars aýlagy boýunça meseleler bölüminiň baş müdiri Alireza Enaýati geljekde Omany, Eýrany, Türkmenistany we Özbegistany birleşdirýän ulag geçelgesiniň işe giriziljekdigini habar berdi. Bu barada Eýranyň “Tehran Times” gazeti sişenbe güni habar berdi.

1647835becf314.jpeg
10 sagat ozal
Türkmenistan bilen Pakistan ýakyn wagtda üstaşyr söwda ylalaşygyny baglaşar

Türkmenistan bilen Pakistan ýakyn wagtda gol çekilmegi meýilleşdirilýän üstaşyr söwda boýunça ylalaşygyň üstünde işleýär. Ikitaraplaýyn resminamanyň taslamasyny ylalaşmak üçin ministrlerden ybarat bolan wekiliýet ýakynda sapar bilen Pakistana barar. Bu barada Türkmenistanyň Pakistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Atajan Möwlamowyň Pakistanyň işewürleri bilen duşenbe güni geçirilen duşuşygyň dowamynda aýdanlaryna salgylanyp, Pakistanyň "The Nation" gazeti habar berdi.

16476d425b4730.jpeg
1 gün ozal
Türkmenistan TRASEKA goşulmak boýunça işlere badalga berdi

Türkmenistan 2023-nji ýylyň ahyryna çenli guramanyň doly agzasy hökmünde TRASEKA goşulmagy meýilleşdirýär. Bu babatdaky işlere eýýäm girişildi diýip, «Trend.az» Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktorynyň orunbasary Batyr Annaýewe salgylanyp habar berdi.

16475f6afd854c.jpeg
2 gün ozal
Aragatnaşyk pudagynda gazanylan netijeler we durnukly ösüşiň möhüm ugurlary

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň 2023-nji “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda” ata Watanymyz ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda ýokary ösüş görkezijilerini gazanýar.

16475ed3b1c669.jpeg
2 gün ozal
Latwiýada ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-latwiýa iş toparynyň nobatdaky mejlisi geçiriler

12 — 16-njy iýun aralygynda Latwiýa Respublikasynda geçiriljek Ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-latwiýa iş toparynyň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Bu barada 26-njy maýda geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýewiň hasabatynda aýdyldy.

164744a245226f.jpeg
3 gün ozal
Sürüjiler bäsleşdiler

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, «Türkmenawtoulaglary» agentligi hem-de Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligi tarapyndan ýurdumyzyň awtoulag sürüjileriniň arasynda «Döwrüm bagtyýar, ýolum ygtybar» ady bilen yglan edilen bäsleşigiň Ahal welaýat tapgyry guramaçylykly geçirildi.

164765a8fdbcf2.jpeg
2 gün ozal
Ak ýollara siňen zenan zähmeti

Öz saýlan hünärinde zähmet çekýän adam işine aýratyn hormat, söýgi bilen garaýar. Hünärini dowamly kämilleşdirmegiň ugrunda bolýar. Alyp barýan işinden ýadaman, gaýta lezzet alýar. Bu bolsa onuň töweregindäki beýleki kärdeşlerine-de öz täsirini ýetirýär. Olaryň hem zähmete bolan höwesini artdyrýar.

1647447d928345.jpeg
3 gün ozal
Bütindünýä durnukly ulag gününiň yglan edilmegi mynasybetli maslahat geçirildi

Ýakynda Ak bugdaý etrap häkimliginde BMG-niň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň 70-nji plenar mejlisiniň dowamynda Türkmenistanyň başlangyjy bilen 26-njy noýabryň «Bütindünýä durnukly ulag güni» diýlip yglan edilmegi mynasybetli «Ahalawtoulag» önümçilik birleşiginiň hem-de «Ahaltelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň bilelikdäki maslahaty geçirildi.

1647438072b6cc.jpeg
3 gün ozal
Türkmenistan Leýpsigde geçirilen Halkara ulag forumynyň sammitine gatnaşdy

Türkmenistan, 24-nji maýdan 26-njy maý aralygynda Germaniýanyň Leýpsig şäherinde geçirilýän Halkara ulag forumynyň (ITF) ýyllyk sammitine gatnaşýar.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.