Habarlar / Makalalar
Makalalar
15fc4d08639bd5.jpeg
SAG­LY­GYM — BAŞ BAÝ­LY­GYM

Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň hut özü­niň ägirt uly ta­gal­la­la­ry­nyň ne­ti­je­sin­de türk­men hal­ky­nyň sag­ly­gy­ny go­ra­ma­ga, hil taý­dan ýo­ka­ry ne­ti­je­le­ri ga­zan­ma­ga gö­nük­di­ri­len tä­ze häz­ri­ki ­za­man sag­ly­gy go­ra­ýyş ul­ga­my eme­le gel­di.


15fc4cfad2366b.jpeg
ýurdumyzyň ulag ulgamynyň häzirki döwrebap özgertmeleri

Her bir ulgamda döwrebaplygy talap edýän häzirki şertlerde Watanymyzyň dün­ýä ýurt­la­ry­na uza­ýan ýol­la­ry, hal­ka­ra ulag ge­çel­ge­le­ri ar­ka­ly ama­la aşyr­ýan gat­na­şyk­la­ry gün-gün­den tä­ze de­re­je­le­re gö­te­ril­ýär.


15fc4cf1b61d7b.jpeg
PARAHATÇYLYGA WE DURNUKLY ÖSÜŞE BARÝAN ÝOLLAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary bilen Türkmenistan döwletimiz ähli ugurlarda dünýäniň çalt ösýän döwletleriniň hataryna goşuldy.


15fb82ee7d131d.jpeg
sanly ykdysadyýete bagyşlanan onlaýn maslahaty geçiriler

Tehnologiýanyň häzirki zaman ösüşi biziň ykdysadyýetimize ýokary depginde ornaşýar. Munda ilkinji nobatda sanly ulgamyň mümkinçilikleriniň uludygyny we olaryň milli ulgamlarymyza yzygiderli geçirilýändigini bellemek gerek.


15fb82a77aa298.jpeg
ARAGATNAŞYK HYZMATLARYNYŇ MÜMKINÇILIKLERI ARTÝAR

Hemişelik Bitarap Watanymyzda hormatly Prezidentimiziň giň gerimli tagallalary netijesinde ähli pudaklar bilen bir hatarda, aragatnaşyk kärhanalarynda hem düýpli özgertmeler bolup, ilata edilýän hyzmatyň hili barha ýokarlanýar.


15fb82918e3fcb.jpeg
berkarar döwletimiziň ULAG ULGAMYNYŇ TÄZE SAHYPASY

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan parasatly, öňdengörüjilikli içeri we daşary syýasaty netijesinde ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynda, ylymda-bilimde, medeniýetde, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerinde ösüşler gazanylýar.


15fb827d5dd6d4.jpeg
HYZMATDAŞLYGYŇ ROWAÇ GADAMLARY

Owganystan döwleti bilen Türkmenistanyň arasyndaky dostana gatnaşyklaryň köki müňýyllyklara uzaýar. Iki döwletiň arasyndaky gadymdan gözbaşly gatnaşyklar hormatly Prezidentimiziň peşgeş beren bagtyýarlyk döwründe täze röwüşe eýe bolýar.


15f800ab2491fd.jpeg
ŞÖHRATLY SAHYPALARA NAZAR AÝLAP

Ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň şanly Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisi we «Sanly ykdysadyýet — ykdysady ösüŞiň möhüm ugry» atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.


15f8006a3646a5.jpeg
GARAŞSYZLYGYň GADAMLARY ÝURDUň YKDYSADY ÖSÜŞINIň GÖZBAŞY

Garaşsyz döwlet hökmünde dünýäniň syýasy kartasynda orun alan Türkmenistan döwletimiz bu gün milli Liderimiziň baştutanlygynda dünýä döwletleri bilen hoşniýetli, arkalaşykly hereket etmek ýaly ýörelgelerden ugur alyp ösüşli menzillere barýar.


15f5f2925d1848.jpeg
Hormatly okyjylaryň dykgatyna !

Maglumatyň sanly görnüşde bolmagy milli ykdysadyýetiň netijeliligini artdyrmaga we raýatlarymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. “Türkmeniň ýüpek ýoly” gazetine tyy-news.gov.tm internet saýty arkaly neşiriň elektron görnüşine 2020-nji ýylyň ahyryna çenli abuna ýazylmaga çagyrýar!

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.