Habarlar / TÄZELIKLER
TÄZELIKLER
16288af87c2ec5.jpeg
1 aý ozal
Türkmenistan bilen Eýran Sarahs terminaly arkaly söwda hyzmatdaşlygyny gaýtadan dikelder

2022-nji ýylyň 1-nji iýunyndan Türkmenistan Sarahs serhet terminalynyň üsti bilen Eýran Yslam Respublikasyna özara söwda hyzmatdaşlygyny gaýtadan dikelder.

16287a010aa4a8.jpeg
1 aý ozal
Aşgabatda ýaş alymlaryň ylmy taslamalarynyň sergisi geçirildi

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda ýaş mugallymlaryň, talyplaryň we mekdep okuwçylarynyň taýýarlan ylmy taslamalarynyň sergisi geçirildi. «Türkmenistan» gazetinde habar berlişi ýaly, sergide görkezilen ylmy işlerdir taslamalaryň aglabasynyň Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň talyplaryna degişlidir.

162878c99805ae.jpeg
1 aý ozal
Ýurdumyzda şu günden ýolagçy demir ýol gatnawlary gaýtadan dikeldilýär

Ýola goýlan gatnawlar Aşgabat - Türkmenbaşy, Aşgabat–Daşoguz we Türkmenabat–Türkmenbaşy ugurlary boýunça hereket eder.

1628702fe9fb65.jpeg
1 aý ozal
Türkmenabat halkara howa menzili bäsleşik yglan edýär

“Türkmenhowaýollary” agentliginiň Türkmenabat halkara howa menzili sanawda görkezilen harytlary satyn almak we hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça açyk bäsleşik yglan edýär:

162870231f2265.jpeg
1 aý ozal
Aşgabat bilen Türkmenbaşynyň arasynda awtobus gatnawy açylýar

20-nji maýdan başlap Aşgabat — Türkmenbaşy we Türkmenbaşy — Aşgabat ugurlary boýunça gatnawlar dikeldilýär. «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň habar bermegine görä, awtobuslar sişenbe, penşenbe we şenbe günleri Aşgabatdan Türkmenbaşy şäherine, duşenbe, çarşenbe we anna günleri bolsa yzyna — Aşgabat şäherine gatnawlary amala aşyrarlar.

1628701cc2c486.jpeg
1 aý ozal
Kerkiden Türkmenbaşy şäherine guraljak uçar gatnawlarynyň awiapetekleriniň bahasy belli boldy

Uçar gatnawlaryny «Türkmenistan» awiakompaniýasy amala aşyrar. Uçuşlar her hepdäniň duşenbe güni, ýagny hepdede bir gezek ýerine ýetiriler.

162852ec757e28.jpeg
1 aý ozal
MOSKWA UÇJAK ÝÖRITE UÇAR GATNAWYNA PETEKLER SATYLYP BAŞLANDY

20-nji maýda «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň amala aşyrjak Aşgabat — Moskwa ugry boýunça ýörite uçar gatnawyna petekler satylyp başlandy.

162852a4402166.jpeg
1 aý ozal
Turkish Airlines awiakompaniýasy ýörite uçar gatnawyny amala aşyrar

27-nji maýda Turkish Airlines awiakompaniýasy Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada atavatan-turkmenistan web saýtynda habar berilýär.

16285279865546.jpeg
1 aý ozal
Ylmy-intellektual onlaýn bäsleşik geçiriler

«Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasynda» kesgitlenen wezipeleri durmuşa geçirmek, ýaş türkmenistanlylaryň döredijilik ukyplaryny ýüze çykarmak we ösdürmek maksady bilen, şu ýylyň 21-nji maýynda sagat 10:00-da Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň guramagynda “Sanly ykdysadyýet – geljegiň aýdyň ýoly” ýurdumyzyň orta mekdepleriniň 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda ylmy-intellektual onlaýn bäsleşik geçiriler.

1627ffd9db69d0.jpeg
1 aý ozal
«Türkmenistan» awiakompaniýasy içerki howa gatnawlarynyň täze tertibini mälim etdi

2022-nji ýylyň 5-nji maýyndan «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň guraýan içerki howa gatnawlarynyň tertibi täzelener. Bu barada «Turkmenportal» habarlar portalyna howa gatnawlaryny guraýan edara habar berýär.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.