Habarlar / Makalalar
Makalalar
15fe1f4d06a786.jpeg
SANLY YKDYSADYÝET ― ÖSÜŞIŇ BINÝADY

Hormatly Prezidentimiziň parasatly we öňdengörüjilikli baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynda ylmyň we tehnikanyň soňky gazananlary hem­-de döwrebap tehnologiýalar giňden ornaşdyrylyp, ýokary ykdysady netijeler gazanylýar.


15fe1f18cf20c9.jpeg
Awtomobil ulaglary ulgamyndaky halkara hyzmatdaşlyk

Ýurdumyzyň ulag ulgamy — häzirki zaman ykdysadyýetiniň ösüş depginlerinde uly özgertmeleri nazarlaýan ulgam. Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda bu ulgamy ösdürmek boýunça köp sanly beýik işler alnyp barylýar.


15fddf072e4f11.jpeg
Çärýek asyryň şöhratly baýramy dünýäniň nazarynda

Hemişelik Bitaraplygymyz halkymyzy ösüş sepgitlerine ýetirdi.Parahatçylygyň özenine akyl ýetirmek türkmen halkyna milli ýörelgelerden, däp-dessurlarymyzdyr çeper edebi, paýhasly ruhy gymmatlyklarymyzdan ýetip gelendir.


15fdde8533ccdd.jpeg
ARAGATNAŞYK HYZMATLARY TÄZE RÖWÜŞDE ROWAÇLANÝAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe  hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyzyň ähli pudaklarynda sanly ulgama geçmek işleri üstünlikli alnyp barylýar.


15fdded4a19282.jpeg
SANLY BILIM — GELJEGIŇ BAŞLANGYJY

Beýik ösüşleriň amala aşyrylýan zamanasynda milli Liderimiziň tagallalary bilen ýurdumyzyň bilim ulgamy täze ösüşlere eýe bolýar.


15fddeb7095e5e.jpeg
SANLY ULGAMYŇ ORNAŞDYRYLMAGY – BAGTYÝAR DURMUŞYŇ GIREWI

Eziz Diýarymyzda Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda sanly ulgamy ösdürmäge gönükdirilen toplumlaýyn maksatnamalar durmuşa ornaşdyrylýar.


15fd367e0413f7.jpeg
baş maksat — toplumyň innowasion ösüşi

8-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň ulag we aragatnaşyk toplumyndaky işleriň ýagdaýyna bagyşlanan meseleler boýunça iş maslahatyny geçirdi.


15fd3675a41709.jpeg
ÝETILEN SEPGITLERiň, TÄZE GÖZÝETIMLERiň BEÝANy

Paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynyň binasynda ýurdumyzyň baş baýramlarynyň biri bolan hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli geçirilýän serginiň bäşinji güni ýokary derejede guramaçylykly geçirildi.


15fd36950c9ce4.jpeg
TÜRK­ME­NIS­TAN — dost-doganlygyň mesgeni

Wa­ta­ny­my­zyň he­mi­şe­lik Bi­ta­rap­ly­k baý­ra­my­ my­na­sy­bet­li paý­tag­ty­myz­da «Bi­ta­rap­lyk sy­ýa­sa­ty we onuň hal­ka­ra pa­ra­hat­çy­ly­gy, howp­suz­ly­gy we dur­nuk­ly ösü­şi üp­jün et­mek­dä­ki äh­mi­ýe­ti» at­ly hal­ka­ra mas­la­ha­ty ge­çi­ri­ldi.


15fd36652e4ebd.jpeg
YLYMLY ÝAŞLAR —BAGTYÝAR ÝURDUŇ GELJEGI

Serginiň bäşinji güni hormatly Prezidentimiziň beren tabşyryklary netijesinde «Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan yglan edilen «Sanly çözgüt — 2020» atly bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy hem geçirildi.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.