Habarlar / TÄZELIKLER
TÄZELIKLER
162ab29028ac6b.jpeg
1 hepde ozal
«Türkmenpoçta» tutuş dünýä poçta ibermelerini amala aşyrýar

«Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň Aşgabadyň Halkara howa menzilinde ýerleşýän bölümçesi poçta hyzmatlarynyň dürli görnüşlerini hödürleýär. Bu ýerden Türkmenistanyň ähli welaýatlaryna bolşy ýaly, daşary ýurtlara hem tizleşdirilen poçtalary, ýollamalary, banderollary, hatlary, dürli ýükleri ibermek mümkindir.

162a792b6ee448.jpeg
2 hepde ozal
Türkmenistanda döwlet eýeçiligindäki desgalaryň bäsleşikli satuwy ilkinji gezek sanly platformada geçiriler

Türkmenistanda döwlet eýeçiligindäki desgalaryň bäsleşikli satuwy ilkinji gezek www.е.fineconomic.gov.tm sanly meýdançasynda we bu platformanyň mobil goşundysynyň üsti bilen geçiriler.

162ab7522b4d20.jpeg
1 hepde ozal
Ýurduň ösüşine itergi berýän güýç

Ýaşlar baradaky döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda ýurdumyzda ýaş nesil barada, ylaýta-da, olaryň Watanymyza, halkymyza, oňyn ýörelgelerimize, milli däp-dessurlarymyza wepaly, ylymly, bilimli, hünär başarnykly, zähmet çekmäge höwesli, sagdyn durmuş ýörelgelerine eýerýän, ruhubelent ýaşlar bolup kemala gelmegi üçin döwlet syýasaty kesgitlenýär.

162a6a690754d7.jpeg
2 hepde ozal
"Türkmenistan" awiakompaniýasy halkara gatnawlaryny dikeltmegi meýilleşdirýär

Türkmenistanyň Prezidenti 11-nji iýunda sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onuň dowamynda Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew ulag toplumynda howpsuzlyk derejeleriniň sanawyny we howpsuzlyk derejelerini yglan etmegiň tertibini taýýarlamak boýunça geçirilen işler barada hasabat berdi.

162a6a53c61b2a.jpeg
2 hepde ozal
Ýaş alymlar — ýurdumyzyň ylmy kuwwaty

12-nji iýunda Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça yglan edilen bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy boldy. Her ýylda Ylymlar güni mynasybetli geçirilýän bu iri möçberli çäräni Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy we Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi bilelikde guraýar.

162a6315c71415.jpeg
2 hepde ozal
Ylym — döwletiň kuwwaty

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni uly üstünliklere beslenýär. Döwletimiziň we jemgyýetimiziň ähli ugurlarynda, şol sanda, ylym-bilim ulgamynda hem uly ösüşler gazanylýar. Hormatly Prezidentimiziň il-ýurt bähbitli kabul edýän çözgütleri, berýän tabşyryklary eziz Watanymyzyň rowaçlanmagyna, halkymyzyň eşretli durmuşynyň hatyrasyna gönükdirilýär.

162a161a2148cb.jpeg
2 hepde ozal
Halkara ýük ulaglaryna Türkmenistandan üstaşyr geçmekleri üçin bildirilýän talaplar

Türkmenistan şu ýylyň 1-nji iýunyndan başlap, bildirilýän talaplary berjaý etmek şerti bilen, halkara ýük ulaglaryna sürüjileri bilen bilelikde Eýran-Özbegistan we Özbegistan-Eýran ugurlary boýunça öz çäginden üstaşyr geçmäge rugsat berdi. Halkara ýük ulaglarynyň hereketi boýunça bellenen ugur türkmen-özbek serhedindäki Farap-Alat geçelgesi we türkmen-eýran serhedindäki Sarahs-Sarahs geçelgesi aralygyndadyr.

162a00c234e919.jpeg
3 hepde ozal
Akina — Andhoý demir ýolunyň gurluşygy tamamlaýjy tapgyryna gadam basdy

5-nji iýunda Akina — Andhoý demir ýolunyň Owganystanyň çäginde ýerleşýän galan böleginiň işlerine başlanyldy. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi web saýtynda habar berýär. Degişli habarda: «2022-nji ýylyň 5-nji iýunynda Türkmenistanyň demirýolçulary we bilermenleri Akina şäherine Akina — Andhoý demirýolunyň gurluşygyny dowam etmek üçin geldiler. Türkmen bilermenleri şeýle hem öz ýanlary bilen ähli gerek bolan tehnikalary we enjamlary getirdiler» - diýlip bellenilýär.

1629dfeb93846d.jpeg
3 hepde ozal
Türkmenistan Özbegistana öz çäginden ýükleri geçirmäge rugsat berdi

Özbegistan Türkmenistanyň çäginden ýükleri daşamagyny gaýtadan ýola goýdy. Bu kararyň 1-nji iýundan güýje girendigi barada gazeta.uz web saýty respublikanyň ministrligine salgylanyp habar berýär.

1629d041bd16b5.jpeg
3 hepde ozal
Aşgabat halkara howa menzili bäsleşik yglan edýär

“Türkmenhowaýollary” agentliginiň Aşgabat halkara howa menzili Bäherden we Gökdepe etraplarynda, Köpetdagyň dag eteklerinde, Ýalkymdaky ýaşaýyş jaý toplumynda hem-de Arçabil we Gökdere ýollarynyň ugrunda özüne berkidilen ýer meçdançalaryndaky tokaý zolaklara, baglara, agaçlara, gyrymsy agaçlara ideg etmek we olary suwarmak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.