Habarlar / Makalalar
Makalalar
15ff56656089a1.jpeg
AWTOULAG TIRKEGLERI GALTAŞYKSYZ GEÇIRILER

Türkmenistanyň çäk babatda amatly ýerleşmegi ýurdumyzyň Ýewraziýanyň möhüm üstaşyr-ulag ulgamy hökmündäki berkeýän derejesini şertlendirýär.


15ff4685aaa4cc.jpeg
MILLI RAÝAT AWIASIÝASYNDA GEÇEN TÄSIRLI ONLAÝN HALKARA MASLAHATY

Ýakynda Türkmenistanyň döwlet wekilleriniň, şol sanda “Türkmenhowaýollary” agentliginiň işgärleriniň we Bütindünýä gümrük guramasynyň wekilleriniň gatnaşmagynda onlaýn maslahat geçirildi.


15ff40f4c1ca18.jpeg
PUDAGYŇ ELEKTRON ULGAMY KÄMILLEŞÝÄR

Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de Türkmenistanyň ilaty döwletiň hemmetaraplaýyn aladasy bilen gurşalandyr. Geljekde bu üns-alada bazar häsiýetini bermek döwrüň talabyna öwrüler.


15ff2bacf5ed99.jpeg
Türkmen diplomatiýasynyň üstünligi

Gahryman Arkadagymyzyň baştutan­ly­gyn­da ge­çi­ri­len «Bi­ta­rap­lyk sy­ýa­sa­ty we onuň hal­ka­ra pa­ra­hat­çy­ly­gy, howp­suz­ly­gy we dur­nuk­ly ösü­şi üp­jün et­mek­dä­ki äh­mi­ýe­ti» at­ly hal­ka­ra mas­la­ha­ty­nyň Jem­leý­ji res­mi­na­ma­sy BMG-niň 6 res­mi di­lin­de çap edil­di hem-de ag­za döw­let­le­riň ara­syn­da res­mi taý­dan ýaý­ra­dyl­dy.


15ff2b8cdc422d.jpeg
Ýetilen sepgitler — täze maksatlara badalga!

Öz or­nu­ny Tä­ze, 2021-nji ýy­la — «Türkmenistan — pa­ra­hat­çy­lygyň we yna­nyş­magyň Watany» diylip yglan edilen ýyla be­ren 2020-nji ýyl «Türk­me­nis­tan — Bi­ta­rap­ly­gyň me­ka­ny» ýy­ly Watanymyzyň ta­ry­hy­na şan-şöh­rat ge­ti­ren ösüş­li ýyl­la­ryň bi­ri bo­lup gir­di.


15ff2b71231424.jpeg
’’Altyn asyr’’ futbol kluby - türkmen sportunyň halkara abraýy

Hormatly Prezidentimiziň parasatly syýasaty netijesinde sagdyn durmuş ýörelgäni ýaýbaňlandyrmak, bedenterbiýäni we sporty kämilleşdirmek, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek döwlet syýasatymyzyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi.


15ff1f6fd8b308.jpeg
Sanly ulgaM: ösüşiň häzirki zaman şertleriniň ornaşdyrylmagy ýokary depginde

Ýurdumyzyň dünýä tejribesiniň özgerişi bilen aýakdaş ösýän häzirki döwründe milli Liderimiziň tagallalary bilen ykdysadyýetimizi sanly esasda kämilleşdirmek esasy wezipeleriň biri hökmünde kesgitlenilýär.


15fedcd5e4653b.jpeg
Türkmenpoçta" poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň Täze ýyl hyzmatlary

Türkmenpoçta" poçta aragatnaşyk kompaniýasy Täze ýyl baýramy mynasybetli raýatlarymyza aragatnaşyk hyzmatlaryny hödürleýär.


15fec2f3614cc5.jpeg
Halkara syýahatçylyk ulgamynyň ykdysady ösüşe ýetirýän täsiri barada onlaýn maslahaty geçirildi

Türkmenistan BMG-niň ýöriteleşdirilen düzümleri bilen ählumumy parahatçylygyň, dur-nuklylygyň we yzygiderli ösüşiň ilerledilmegine gönükdirilen işjeň hereketleri alyp barýar. 


15fec2bc1dacd7.jpeg
DEMIR ÝOLUŇ WEB SAÝTLARY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe döwlet durmuşynyň ähli ugurlarynda amala aşyrylýan wajyp ösüşler ýurdumyzyň her bir pudagynda öz beýanyny tapýar. Muny ýurdumyzyň demir ýol ulaglary pudagynyň mysalynda hem görmek bolýar.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.