Habarlar / Hepdäniň möhüm wakalary
Hepdäniň möhüm wakalary
16143fcd7d6a1f.jpeg
20 sagat ozal
Hormatly Prezidentimiz baýramçylygyň öň ýanynda täze desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

16-njy sentýabrda,eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda paýtagtymyzda ýene-de bir desganyň açylyş dabarasy boldy.

16143fb8b1c782.jpeg
20 sagat ozal
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

16-njy sentýabrda hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onuň dowamynda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

16142a8c5c3847.jpeg
1 gün ozal
Türkmenistanyň Prezidenti iş maslahatyny geçirdi

15-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz adalat ministri B.Muhamedow bilen Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde milli Liderimiziň beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek bilen baglylykda, milli kanunçylygy mundan beýläk-de ösdürmegiň meselelerine bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi.

161414af959543.jpeg
2 gün ozal
Türkmenistanyň Prezidenti iş maslahatyny geçirdi

14-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedowyň hem-de maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdarowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

16140032c56654.jpeg
3 gün ozal
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

13-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.

1613c0beed224a.jpeg
6 gün ozal
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

10-njy sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.

1613ac0ea06bac.jpeg
1 hepde ozal
2021-nji ýylyň awgusty: milli Liderimiziň daşary syýasy başlangyçlarynyň ugry bilen

Garaşsyz Türkmenistan hormatly Prezidentimiziň başyny başlan «Açyk gapylar» we giň halkara hyzmatdaşlyk syýasatyna pugta eýermek bilen, sebit hem-de ählumumy ösüşiň wajyp meselelerini çözmekde has işjeň orny eýeleýär. Awgust aýynda bolup geçen duşuşyklar, ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşikler, forumlar munuň aýdyň subutnamasydyr.

16139712d0b6db.jpeg
1 hepde ozal
Bedew bady — beýik maksatlaryň binýady Gahryman Arkadagymyz Akýol behişdi bedewi bilen ak ýollara uzaýan toýlara rowana boldy

Behişdi bedewler okgunly ösýän Garaşsyz Watanymyzyň özboluşly nyşanydyr. Munuň özi ahalteke bedewleriniň dünýä atçylyk sportundaky şöhratly ýoluny mynasyp dowam etmek hem-de olaryň başarnyklaryny doly açmak üçin täze mümkinçilikleri döredýär. Şunda milli Liderimiziň ägirt uly hyzmatlary bardyr.

161381bdc5ab0a.jpeg
1 hepde ozal
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

7-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi.

161381c73dcfe4.jpeg
1 hepde ozal
Türkmenistanyň Prezidenti şanly wakalara taýýarlyk görmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

7-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygynyň we Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.