Habarlar / Hepdäniň möhüm wakalary
Hepdäniň möhüm wakalary
162bbbbd1931c2.jpeg
16 sagat ozal
Aýdym-saz halklary birleşdirýär

28-nji iýunda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň “Nowruz ýaýlasyndaky” “Türkmeniň ak öýi” binasynyň öňündäki meýdançada halkara döredijilik dabarasy geçirildi. Oňa ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň sungat ussatlary gatnaşdylar.

162bbbb1e8033b.jpeg
16 sagat ozal
Hazar sammiti: umumy geljegiň bähbidine netijeli Gatnaşyklar

28-nji iýunda ýurdumyzyň DIM-nde geçirilen Hazarýaka döwletleriň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisinde 29-njy iýunda Aşgabatda boljak VI Hazar sammitine taýýarlyk görmek hem-de onuň gün tertibine girizilen meseleleri ylalaşmak ara alnyp maslahatlaşylan esasy meseleleriň hatarynda boldy.

162ba6bc97426d.jpeg
1 gün ozal
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

27-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda oba hojalyk toplumynda we welaýatlarda alnyp barylýan işler, medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalaryň gurluşyklary bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

162ba6b39163b2.jpeg
1 gün ozal
Türkmenistanyň Prezidentiniň kabul edişlikleri

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow “Rönesans Holding” , “Polimeks” , “Çalyk Holding” kompaniýalarynyň ýolbaşçylaryny kabul etdi

162b91ca012d9b.jpeg
2 gün ozal
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ähli halkyna

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow halkymyzy Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni bilen gutlady

162b631cc37eff.jpeg
4 gün ozal
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

24-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

162b523a293e17.jpeg
5 gün ozal
Türkmenistanda halkara ekologiýa forumy geçirildi

23-nji iýunda paýtagtymyzdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda “Uglewodorod serişdelerini çykarmagyň ekologiýa jähetleri” atly halkara ylmy maslahat geçirildi. Ol “Türkmengaz” we “Türkmennebit” döwlet konsernleriniň, “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň “Türkmen Forum” hojalyk jemgyýeti bilen hyzmatdaşlygynda Beýik Britaniýanyň “GaffneyСline” kompaniýasynyň ýardam bermeginde guraldy.

162b3d764e2b97.jpeg
6 gün ozal
Medeni forumyň dabaraly badalgasy

22-nji iýunda Mary şäherindäki Ruhyýet köşgünde Medeniýet hepdeligi — 2022-niň dabaraly açylyşy boldy. Milli medeniýeti gorap saklamaga, içgin öwrenmäge hem-de wagyz etmäge gönükdirilen bu giň gerimli çäre medeniýetimiziň döwletiň we jemgyýetiň ösüşinde eýeleýän, barha artýan ähmiýetli ornuny, parahatçylyk dörediji kuwwatyny açyp görkezýär.

162b284243c406.jpeg
1 hepde ozal
Mary welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylara

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow watandaşlarymyzy Mary welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeligini bilen gutlady

162afe234e7e24.jpeg
1 hepde ozal
Ahal welaýatynyň täze merkezi toplumlaýyn şähergurluşygyň nusgasydyr

18-nji iýunda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda alnyp barylýan işler, şäheri abadanlaşdyrmaga gönükdirilen taslamalar, binalaryň bezeg aýratynlyklary bilen tanyşdy. Şeýle hem Gahryman Arkadagymyz bu ýerde iş maslahatyny geçirdi.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.