Habarlar / Hepdäniň möhüm wakalary
Hepdäniň möhüm wakalary
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

23-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi.


Türkmenistanyň Prezidenti şanly seneler mynasybetli açyljak desgalar boýunça iş maslahatyny geçirdi

22-nji oktýabrda döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewiň hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň we Ministrler Kabinetiniň iş dolandyryjysy H.Hajymyradowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.


Türkmenistanyň Prezidenti azyk bolçulygyny artdyrmak boýunça iş maslahatyny geçirdi

22-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň birnäçesiniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.


Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­zi ös­dür­mek bo­ýun­ça iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di

21-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ykdysady topluma gözegçilik edýän orunbasarynyň we beýleki ýolbaşçylaryň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.


Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti ýo­kanç ke­sel­le­riň öňü­ni al­mak bo­ýun­ça iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di

20-nji oktýabrda hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Türk­me­nis­ta­nyň Ke­sel­le­riň ýaý­ra­ma­gy­na gar­şy gö­reş­ýän adat­dan da­şa­ry to­pa­ryň baş­ly­gy, sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty mi­nist­ri N.Aman­ne­pe­sow bi­len iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di.


Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti san­ly wi­deoa­ra­gat­na­şyk ar­ka­ly iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di

19-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň we beýleki ýolbaşçylaryň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi.


Hormatly Prezidentimiz Sport-ulag merkezine bardy

18-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde ýerleşýän Sport-ulag merkezine geldi.


Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

16-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


Türkmenistanyň Prezidentiniň we Hindistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

15-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowindiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.


Türkmenistanyň Prezidenti Fransiýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

14-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Fransiýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Izabel Gineli kabul etdi.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.