Habarlar / Hepdäniň möhüm wakalary
Hepdäniň möhüm wakalary
Hormatly Prezidentimiz täze saglygy goraýyş desgalarynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy

11-nji oktýabrda Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli ýurdumyzda köpugurly saglyk düzüminiň üstüni ýetiren lukmançylyk ulgamynyň iri desgalarynyň açylyş dabaralary boldy.


Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

9-njy oktýabrda gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda halk hojalyk toplumynyň pudaklarynyň şu ýylyň dokuz aýynda ýerine ýetirilen işleriniň jemleri jemlenildi.


Türkmenistanyň Prezidentiniň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy

8-nji oktýabrda Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.


Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

7-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly  Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi.


Türkmenistanyň Prezidenti bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

7-nji oktýabrda Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.


Hormatly Prezidentimiz Hatyra güni mynasybetli çärelere gatnaşdy

6-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 1948-nji ýylyň ýertitremesinde gurban bolanlaryň ýagty ýadygärligini hatyralamak üçin «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumyna gül goýmak çäresine gatnaşdy.


Hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

5-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow obasenagat toplumyna degişli meseleler boýunça sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi.


«Ahalteke bedewi — biziň buýsanjymyz we şöhratymyz»

28-nji sentýabrda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda dabaralar geçirildi.


Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi

25-nji sentýabrda  Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramçylygynyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda göni wideoaragatnaşyk arkaly Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi.


Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

24-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri çagyryldy.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.