Rubrikalar / Bulary bilmek gyzyklydyr
Bulary bilmek gyzyklydyr
1 gün ozal
Bütindünýä Kosmos hepdeligi

Bütindünýä Kosmos hepdeligi — ynsanyýeti kämilleşdirmek üçin ylmyň we tehnologiýanyň goşantlarynyň halkara çäreler bilen bellenilýän hepdeligidir.

1 ýyl ozal
ILKINJI TIKIN MAŞYNY HAÇAN DÖREDILDI?

Ilkinji tikin maşynlarynyň XIV asyrda Gollandiýada peýda bolandygy aýdylýar. Bular galyň matalary tikmek zerur bolanda, ýelken tikmekde ulanylýan gaty täsirli ölçegli tigirli mehanizm bolupdyr. Bu tikin maşyny ne oýlap tapanyň ady, ne-de bu mehanizmleriň şekili saklanylmandyr.

4 gün ozal
Energiýa barada gyzykly maglumatlar

Bilşiňiz ýaly, energiýa dürli usullar bilen döredilip bilner. Häzirki wagtda adam elektrik toguny ulanman doly durmuşy göz öňüne getirip bilmeýär. Şeýlelik bilen, energiýa hakynda iň gyzykly maglumatlary dykgatyňyza ýetirýäris:

6 gün ozal
Kitaphanalaryň taryhyndan...

Akyl-paýhasyň, bilimiň çeşmesi bolan kitaplar ähli döwürlerde hem özüniň gymmatyny, ähmiýetini ýitirmän gelýär.  Arheologlar tarapyndan ýüze çykarylan dünýädäki ilkinji kitaphanalar IV asyra degişlidir. Gadymy Assiriýanyň Ninewi şäherinde tapyldy. Bu ýerde tapylan tapyndylarda 30 müňe golaý palçykdan ýasalan grammatika, astronomiýa, taryh, lukmançylyk boýunça köp dilde ýazylan ýazgylar bar.

1 hepde ozal
Kartoşka çipsileri hakynda

Uzak wagt bäri saglyga zyýanly we semizlige sebäp bolýan önümleriň arasynda kartoşka çipsileri öňdebaryjy bolup gelýär.  Onuñ düzümindäki ýag, krahmal, şeker, duz we gowurmak prosesi sebäpli bu önümi halaýanlar gysga wagtyň içinde ýürek-damar kesellerine, artykmaç agramyna, dem gysmagyna we beýleki kynçylyklara duçar bolýarlar.

1 hepde ozal
Energiýa hakynda

Energiýany tygşytlamak üçin elmydama zerur däl wagty lampalary öçürmeli. Gün  energiýasynyň diňe 10% -i ýagtylyk, galan 90% -i bolsa ýylylyk öndürýär.

2 hepde ozal
KÖPRÜLERI GURMAGYŇ TARYHYNDAN

Köprüleri gurmagyň taryhy müň ýyllyk gadymyýete uzaýar. Ilkinji döwürlerde köprü diýip derýanyň jülgesiniň gatnawly ýollar bilen kesişýän ýerinden atylan nawlara düşünipdirler. Soňa baka berk bolar ýaly, olaryň astyndan daşdan ýa-da nawlardan dikilen diregleri goýupdyrlar.

2 hepde ozal
MERMERIŇ TARYHYNDAN

Häzirki zaman binalaryň we desgalarynyň gurluşygynda mermer bilen bezemek işlerine aýratyn orun berilýär. Manysy boýunça «ak» we «ýalpyldawuk» diýmegi aňladýan mermer daşy bilen örtülen jaýlar, otaglar we zallar, içki we daşky diwarlar arassaçylygy, ekologiki abadançylygy, gözegeliwliligi saklamaga giň mümkinçilikleri berýär.

2 hepde ozal
Bulary bilmek gyzykly

Paýtagtymyzda ýerleşýän “Älem” medeni-dynç alyş merkezinde müňlerçe dürli öwüşginli şarlar, oýnawaçlar, «2020» ýazgysy bolan sekizburçly ýyldyz bilen bezelen Baş arçanyň beýikligi ýokarysyndaky ýyldyz bilen bilelikde alanyňda 40 metrdir.

1 aý ozal
Aýakgap hakynda gyzykly maglumatlar

Statistika maglumatlaryna görä, köp adam, iň bolmanda aýallar, erkek bilen duşuşanda ilki bilen aýakgaplara üns berýärler, eger bir erkek aýakgabyna ideg edip, yzygiderli arassalasa, ýoldaşynyň öňünde mümkinçilikleri iki esse artýar.  Bu günki makalamyz aýakgap hakda gyzykly maglumatlara bagyşlanar.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.