Rubrikalar / Bulary bilmek gyzyklydyr
Bulary bilmek gyzyklydyr
2 gün ozal
Bulary bilmek gyzyklydyr

Tehnologiýalaryň ösmegi ynsan durmuşynyň has-da ýeňilleşmegine getirendigi hakykatdyr. Şahsy kompýuterler adamzadyň iň gowy peýdaly açyşlarynyň biridir. Şeýle bolansoň, bu enjamlaryň peýdaly işlerde ulanylmagynyň ähmiýeti örän uludyr. 

1 hepde ozal
Adam gözüniň duýujylygy

Adamyň gözüniň şeýle bir duýujylygy ýokary welin, eger ýer göni bolan bolsa, ol gije 30 kilometr daşlykda ýanyp duran şemi görüp bilerdi.

1 hepde ozal
Sarymsak baradaky gyzykly maglumatlar

Botaniki nukdaýnazaryndan sarymsak sogan bilen bir maşgala degişlidir. Sarymsak gadymdan bäri Özbegistanda, Täjigistanda we Türkmenistanda ösdürilip ýetişdirilýän ekindir.

2 hepde ozal
Kompýuter syçanjygynyň taryhy

Häzirki zaman enjamlarynyñ tehnologiýalarynyñ köpüsini synlanymyzda aňymyzda onuň nähili döränligi baradaky pikir peýda bolýar. Mysal üçin, kompýuter syçanjygy. Ol bolmasa kompýuteri ulanyp bolmaýar diýen ýaly. Aslynda kompýuter syçanjygyny kim, haçan  döretdikä?

2 hepde ozal
Bulary bilmek gyzyklydyr

Belarusyň paýtagty Minskiniň “All” sergiler toplumynda ýerli heýkeltaraş Ýelena Kliment tarapyndan beýikligi 20 metre ýetýän şokoladdan ýasalan otag döredilipdir. Dürli gurluşlaryň 50-sini öz içinde jemleýän otagda, şokoladdan öndürilen haly, stol, sagatdan başlap, adaty durmuşda ulanylýan enjamlaryň ählisi diýen ýaly ýerleşdirilipdir.

3 hepde ozal
Adam ýüregi baradaky gyzykly maglumatlar

Adamyň ýüregi bir sagatda ortaça 4200, bir gije- gündizde 100800, bir ýylda 36 mln 792 müň, 64 ýyla barabar ortaça ömrüniň dowamynda 2,4 mlrd gezek urýar.

2 hepde ozal
10-njy iýun – Bütindünýä doňdurma güni

Dürli süýjülere we desertlere bagyşlanan dynç alyşlaryň sanawynda bu senäniň-de, elbetde, dünýäniň ähli künjeklerinde janköýerleri ýeterlikdir. Bu süýt önümine biperwaý garaýan adamlaryň arasynda az adam bar.  Çagalar üçin doňdurma elmydama süýji we şatlykly!

3 hepde ozal
ŞOKOLAD HAKYNDA GYZYKLY MAGLUMATLAR

Her ýyl 11-nji iýul Bütindünýä şokolad güni hökmünde bellenilýär.

3 hepde ozal
Adam beýnisi barada

Adam beýnisi 80-100 milliarddan gowrak nerw öýjüklerinden (neýronlardan) durýar. Beýniniň çep tarapynda sag tarapa seredende 200 million köp neýron bar. Adam beýnisindäki neýronlaryň ululygy bary-ýogy 4-100 mikrometr.

1 aý ozal
HAÝSYSY PEÝDALY - MIWELERMI ÝA-DA ŞIRELER?

Lukmanlar şeýle-de Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň berýän maslahatlaryna görä adam bir günüň dowamynda azyndan 80-100 gr miweleriň we gök önümleriň dürli görnüşlerinden iýmelidir. Miweleri we gök önümleri terligine iýmeklik saglyk üçin peýdalydyr. Şeýle bolsada alymlaryň köpüsi şireleri içmekligi saglyk üçin has peýdaly hasaplaýarlar.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.