Bulary bilmek gyzyklydyr

20-11-22

 Latyn sözlerinde we ýazuwda ulanylýan “w” harpy latyn elipbiýinde ornaşmadykdyr.  Gawaý elipbiýi bary-ýogy 12 harpdan ybarat bolup, az harplylygy bilen köpleriň ünsüni özüne çekýär.  Ampersend (&) belgisi sözleriň arasynda baglaýjy kömekçi hökmünde ulanylýar. Aslynda bu belgi Angliýanyň elipb .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.