Rubrikalar / Ginnesiň rekordlary
Ginnesiň rekordlary
7 aý ozal
Kiçijik Lýusi bilen tanyşlyk

Kiçijik Lýusi — bu itiň uzynlygy bary-ýogy 15 santimetrdir. Ýöne kiçiligine garamazdan  Lýusi uly hormata eýe boldy. Ol dünýädäki iň kiçijik hyzmat ediji it hökmünde ykrar edildi we muny Ginnesiň Rekordlar kitabynyň wekilleri hem resmi taýdan tassykladylar.Hatda degişli şahadatnama hem berdiler.

8 aý ozal
Bertie atly pyşbaga sagatda bir kilometr ýol geçdi

Angliýada ýaşaýan  Marko we Janin Kalsiniň maşgalasynyň  pyşbagasy - Bertie Dünýäde iň tiz ýöreýän pyşbagadyr.Ol sagatda bir kilometr ýol geçdi. Pyşbagalaryň haýallyk bilen hereket etýäni hemmä mälimdir.Şol sebäpli Bertie 2015-nji ýylda  “Iň tiz ýöreýän pyşbaga” diýip ykrar edildi.

8 aý ozal
Aýnadan gurlan desga

Ginnesiň rekordlar kitabynda adam eli bilen döredilýän binalara aýratyn orun degişli bolup durýar. Olaryň arasynda HHR-de gurlan binalardyr dürli şekilli desgalar has-da tapawutlanýar.

8 aý ozal
IŇ KIÇI PIŞIK

Pişikler — dünýäniň iň naşyja, giňden ýaýran jandarlarynyň biri bolmak bilen, olar gözelliginiň, mähirli hereketleriniň esasynda adamlaryň göwünlerini awlap, tiz dostlaşmagy başarýarlar. Häzirki wagtda pişikleriň birnäçe görnüşleri belli bolup, olar göwrümleri, adaty bolmadyk sesleri ýa-da tüýleriniň reňki, tebigy ýaşaýan ýerleri boýunça toparlara bölünýärler.

8 aý ozal
IŇ ÝYNDAM WELOSIPED

Ählimiziň çagalygymyzyň bir bölegi bolan welosipedler ajaýyp ýatlamalarymyzyň arasynda wajyp orun eýeleýän bolsa gerek?! Şeýle welosipedleriň önümçiligi bilen meşgullanýan Ukrainanyň “Delfast” şereketine ajaýyp netije gazanmak başartdy.

8 aý ozal
IŇ ULY ROBOT

Biz gazetimizde robot tehnologiýalary barada dürli maglumatlary berýäris. Mysal üçin, “Robot Dynamics” robotlarynyň uly ýük ulagyny üstünlikli çekip, ahyrky nokada eltmegi başarandyklaryny biziň gazetimiz şöhlelendiripdi. Bu gezek bolsa robot tehnologiýalary bilen baglanyşykly ajaýyp habar Ginnesiň rekordlar kitabynyň sahypalaryna ýazyldy.

11 aý ozal
ARZYLY KÖKELER

Ginnesiň rekordlar kitabynda meşhur aýdymçylaryň, artistleriň yzygiderli orun alýandygyny hemmämiz bilýändiris. Şeýle-de bu kitapda dürli harytlara, galyberse-de, azyk önümlerine hem duş gelmek bolýar. Dünýäniň meşhur “Oreo” kökeleri hem bu kitapda arzyly orun eýelemegi başardylar. Bu kökäni bir wagtda 32 döwletden 5066 adam süýde batyryp iýdi.

11 aý ozal
DOSTLUGYŇ NYŞANY

Birleşen Arap Emirlikleri ajaýyp şowhunly dabaralaryň geçirilýän ýerine öwrüldi. Ýurduň iň iri emirligi bolan Abu-Dabiniň meşhur seýilgähi Umm Al Emaratda adaty bolmadyk rekordlaryň biri goýuldy. 

11 aý ozal
IŇ ULY ROBOT

Biz robot tehnologiýalary barada dürli maglumatlary berýäris. Mysal üçin, “Robot Dynamics” robotlarynyň uly ýük ulagyny üstünlikli çekip, ahyrky nokada eltmegi başarandyklaryny biziň gazetimiz şöhlelendiripdi. Bu gezek bolsa robot tehnologiýalary bilen baglanyşykly ajaýyp habar Ginnesiň rekordlar kitabynyň sahypalaryna ýazyldy. Maglumatlara görä, Kanadanyň ýaşaýjysy Jonatan Tippet adam tarapyndan dolandyrylýan iň uly ekzoskeleti döretmegi başarypdyr.

11 aý ozal
IŇ ULY ŞOKOLAD

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Tehas ştatynyň Weýko şäherinde ýerleşýän “Mars Wrigley” kärhanasynda iň uly “Snickers” şokoladyny öndürdiler. Bu barada “Fox 44” ýaýlymy habar berýär.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.