Rubrikalar / Ginnesiň rekordlary
Ginnesiň rekordlary
1 ýyl ozal
Aýnadan gurlan desga

Ginnesiň rekordlar kitabynda adam eli bilen döredilýän binalara aýratyn orun degişli bolup durýar. Olaryň arasynda HHR-de gurlan binalardyr dürli şekilli desgalar has-da tapawutlanýar.

1 ýyl ozal
IŇ KIÇI PIŞIK

Pişikler — dünýäniň iň naşyja, giňden ýaýran jandarlarynyň biri bolmak bilen, olar gözelliginiň, mähirli hereketleriniň esasynda adamlaryň göwünlerini awlap, tiz dostlaşmagy başarýarlar. Häzirki wagtda pişikleriň birnäçe görnüşleri belli bolup, olar göwrümleri, adaty bolmadyk sesleri ýa-da tüýleriniň reňki, tebigy ýaşaýan ýerleri boýunça toparlara bölünýärler.

1 ýyl ozal
IŇ ÝYNDAM WELOSIPED

Ählimiziň çagalygymyzyň bir bölegi bolan welosipedler ajaýyp ýatlamalarymyzyň arasynda wajyp orun eýeleýän bolsa gerek?! Şeýle welosipedleriň önümçiligi bilen meşgullanýan Ukrainanyň “Delfast” şereketine ajaýyp netije gazanmak başartdy.

1 ýyl ozal
IŇ ULY ROBOT

Biz gazetimizde robot tehnologiýalary barada dürli maglumatlary berýäris. Mysal üçin, “Robot Dynamics” robotlarynyň uly ýük ulagyny üstünlikli çekip, ahyrky nokada eltmegi başarandyklaryny biziň gazetimiz şöhlelendiripdi. Bu gezek bolsa robot tehnologiýalary bilen baglanyşykly ajaýyp habar Ginnesiň rekordlar kitabynyň sahypalaryna ýazyldy.

2 ýyl ozal
ARZYLY KÖKELER

Ginnesiň rekordlar kitabynda meşhur aýdymçylaryň, artistleriň yzygiderli orun alýandygyny hemmämiz bilýändiris. Şeýle-de bu kitapda dürli harytlara, galyberse-de, azyk önümlerine hem duş gelmek bolýar. Dünýäniň meşhur “Oreo” kökeleri hem bu kitapda arzyly orun eýelemegi başardylar. Bu kökäni bir wagtda 32 döwletden 5066 adam süýde batyryp iýdi.

2 ýyl ozal
IŇ ULY ROBOT

Biz robot tehnologiýalary barada dürli maglumatlary berýäris. Mysal üçin, “Robot Dynamics” robotlarynyň uly ýük ulagyny üstünlikli çekip, ahyrky nokada eltmegi başarandyklaryny biziň gazetimiz şöhlelendiripdi. Bu gezek bolsa robot tehnologiýalary bilen baglanyşykly ajaýyp habar Ginnesiň rekordlar kitabynyň sahypalaryna ýazyldy. Maglumatlara görä, Kanadanyň ýaşaýjysy Jonatan Tippet adam tarapyndan dolandyrylýan iň uly ekzoskeleti döretmegi başarypdyr.

2 ýyl ozal
IŇ ULY ŞOKOLAD

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Tehas ştatynyň Weýko şäherinde ýerleşýän “Mars Wrigley” kärhanasynda iň uly “Snickers” şokoladyny öndürdiler. Bu barada “Fox 44” ýaýlymy habar berýär.

2 ýyl ozal
SUNGAT BÄSLEŞIGI

Beýik Britaniýanyň paýtagty Londonda ajaýyp köçe suratlarynyň bäsleşigi hereket edýär. “Joe and Max” ady bilen belli bolan suratkeşler ajaýyp sungatlary bilen meşhurlyk gazandylar. Suratkeşleriň döredijiliginiň esasy bölegi Londonyň köçele-rinde jemlenendir. Olaryň köçelerde çeken 3D suratlary şähere gelýän jahankeşdeleriň sanyny artdyrýar, täze ýadygärlikleriň döremegine getirýär.

3 ýyl ozal
Goýberiliş №48 (28.11.2020 ý.)

3 ýyl ozal
Goýberiliş №47 (21.11.2020 ý.)

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.