Habarlar
Habarlar
16654219fd9a24.jpeg
16 sagat ozal
Türkmenistan we Gazagystan energetika we ulag-logistika pudagynda hyzmatdaşlygy pugtalandyrýar

Ýakynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri Olžas Bektenowy kabul etdi.

166541d17c0c1d.jpeg
17 sagat ozal
Aşgabatda GDA-nyň halkara ulag geçelgelerini işjeňleşdirmek we ösdürmek boýunça Hereketleriň meýilnamasy tassyklandy

Ýakynýda Aşgabatda geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisinde 2030-njy ýyla çenli döwür üçin GDA agza ýurtlaryň çäklerinden geçýän halkara ulag geçelgelerini ösdürmek we infrastrukturany işjeňleşdirmek boýunça Hereketleriň meýilnamasy tassyklandy.

166541f10b33a4.jpeg
16 sagat ozal
«Ak şäherim Aşgabat» atly XXIII köpugurly halkara sergide «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň mümkinçilikleri hödürlendi

Geçen hepde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda «Ak şäherim Aşgabat» atly XXIII köpugurly halkara sergisi geçirildi.

166541bb04e294.jpeg
17 sagat ozal
“Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebinde okuw-usulyýet geňeşiniň meşjlisi boldy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebinde okuw-usulyýet geňeşiniň meşjlisi geçirildi. Bu geňeş Aşgabat, Arkadag şäherleriniň hem-de Ahal welaýatynyň orta hünär mekdepleriniň başlangyjy boýunça döredildi.

16654162081aed.jpeg
17 sagat ozal
Türkmen kompaniýasy “Sarahs-Mary-Serhetabat” ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň gurluşygynyň taslamasyny hödürleýär

“Ojar Aziýa” hususy kärhanasy “Sarahs-Mary-Serhetabat” ýokary tizlikli awtoulag ýolunyň gurluşygy üçin uly göwrümli taslama hödürleýär. Bu barada Türkmenistanyň habarlar portaly habar berýär.

166541405c8fad.jpeg
17 sagat ozal
Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlary birnäçe resminamalara gol çekdiler

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde anna güni GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirilip, onuň dowamynda birnäçe resminamalar kabul edildi. Bu barada GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň metbugat gullugy habar berýär.

166541a227659e.jpeg
17 sagat ozal
«Türkmenaragatnaşyk» agentligi «Ak şäherim Aşgabat» atly köpugurly halkara sergisine gatnaşdy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentligi Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda geçirilçäý «Ak şäherim Aşgabat» atly XXII köpugurly halkara sergisine gatnaşdy.

1665410f89b6ad.jpeg
17 sagat ozal
Türkmenistan we Gyrgyzystan özara ýük ibermek işini giňeltmegiň wajypdygyny bellediler

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow anna güni Aşgabatda Gyrgyz Respublikasynyň Ministrler Kabinetiniň Başlygy – Prezidentiniň Dolandyryş edarasynyň ýolbaşçysy Akylbek Žaparowy kabul etdi. Duşuşygyň barşynda Akylbek Žaparow özara ýük ibermek işini mundan beýläk-de artdyrmagyň we giňeltmegiň wajypdygyny belledi.

166540e626d1f2.jpeg
18 sagat ozal
Çoganly ýaşaýyş toplumynda iki gatly 136 sany ýaşaýyş jaýy ulanylmaga berildi

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli paýtagtyň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumynda şenbe güni iki gatly 136 sany ýaşaýyş jaýy açylyp ulanylmaga berildi.

16650311f240c9.jpeg
3 gün ozal
Aşgabatda “Ak şäherim Aşgabat” XXIII köpugurly halkara sergi açyldy

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde ýerleşýän Söwda-senagat edarasynda anna güni Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli “Ak şäherim Aşgabat” atly XXII köpugurly halkara sergi öz işine başlady.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.