Habarlar
Habarlar
162bbbc74be6bb.jpeg
16 sagat ozal
Turkmenportal mobil goşundysyny ulanyjylaryň sany 100 müň adamdan geçdi

Geçen ýylyň ýanwar aýynda döredilen Turkmenportal mobil goşundysyny ýükläp alan Internet ulanyjylarynyň sany 100 müň adamdan geçdi.

162bb12851180c.jpeg
1 gün ozal
ARKADAGYŇ PAÝHASYNDAN AK ÝOLLARA ROWANA

Ýollar öý bilen öýi, halk bilen halky ýakynlaşdyrýar. Ynsan ömri, nesil dowamaty ýollarda bereket tapýar. Ýol, ruhy nukdaýnazardan bolşy ýaly, geografik jähetden-de dostluk, parahatçylyk, agzybirlik ýaly düşünjeleri özünde jemleýär. Häzirki döwürde ýol düşünjesi has-da giňedi: bu gün dünýäde söwda-ykdysady gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagynda we özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ýola goýulmagynda ýollara, üstaşyr ulag geçelgelerine aýratyn orun degişlidir.

162bbbbd1931c2.jpeg
16 sagat ozal
Aýdym-saz halklary birleşdirýär

28-nji iýunda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň “Nowruz ýaýlasyndaky” “Türkmeniň ak öýi” binasynyň öňündäki meýdançada halkara döredijilik dabarasy geçirildi. Oňa ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň sungat ussatlary gatnaşdylar.

162ba1b67be5bd.jpeg
2 gün ozal
Edebinde edaly – mertebesi sapaly zenanlar

27-nji iýunda, «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Altyn Asyr» ÝGPJ-niň edara binasynda «Türkmenistanda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamdyr» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Çärede mährem enelerimiziň görüm-göreldesi, hoşgylaw we mylaýym häsiýeti, zenan mertebesi, olaryň nepis lybaslarynyň görki we ruhy gözelligi barada durlup geçildi.

162ba6dcfb87e6.jpeg
1 gün ozal
«Turkish Airlines» Stambul — Aşgabat — Stambul ugry boýunça ýörite howa gatnawlaryny guraýar

«Turkish Airlines» awiakompaniýasy ýakyn günlerde Stambul — Aşgabat — Stambul ugry boýunça üç sany ýörite ýolagçy howa gatnawyny guraýar diýip, Atavatan Türkmenistan internet neşiri habar berýär.

162bbbb1e8033b.jpeg
17 sagat ozal
Hazar sammiti: umumy geljegiň bähbidine netijeli Gatnaşyklar

28-nji iýunda ýurdumyzyň DIM-nde geçirilen Hazarýaka döwletleriň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisinde 29-njy iýunda Aşgabatda boljak VI Hazar sammitine taýýarlyk görmek hem-de onuň gün tertibine girizilen meseleleri ylalaşmak ara alnyp maslahatlaşylan esasy meseleleriň hatarynda boldy.

162ba6bc97426d.jpeg
1 gün ozal
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

27-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda oba hojalyk toplumynda we welaýatlarda alnyp barylýan işler, medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalaryň gurluşyklary bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

162ba6d3a3399f.jpeg
1 gün ozal
Aşgabat — Kerki howa gatnawy iýul aýyndan başlap her günde amala aşyrylar

«Türkmenistan» awiakompaniýasy iýul aýyndan başlap Aşgabat — Kerki ugry boýunça howa gatnawlaryny her günde ýola goýup başlar. Bu barada «Turkmenportal» habarlar portalyna awiakompaniýanyň sorag-jogap gullugy maglumat berdi.

162ba6e69cc8c8.jpeg
1 gün ozal
Aşgabatdan Ahal welaýatyndaky «Türkmeniň ak öýi» binasyna wagtlaýyn awtobus gatnawy ýola goýlar

Awtokombinatdan Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde ýerleşýän «Türkmeniň ak öýi» binasyna çenli wagtlaýyn 72-nji belgili awtobus gatnawy ýola goýlar. Bu barada «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň resmi web-saýtynda habar berilýär.

162ba6b39163b2.jpeg
1 gün ozal
Türkmenistanyň Prezidentiniň kabul edişlikleri

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow “Rönesans Holding” , “Polimeks” , “Çalyk Holding” kompaniýalarynyň ýolbaşçylaryny kabul etdi

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.