Habarlar
Habarlar
161f1ffeabdcc8.jpeg
15 sagat ozal
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylaryna we işgärlerine

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylaryny we işgärlerini Watan goragçylarynyň güni mynasybetli gutlady.

161f0aed9ba25c.jpeg
1 gün ozal
Türkmenistan bilen Täjigistany göni demir ýol gatnawy birikdirer

Täjigistanyň Wekiller palatasy duşenbe güni Türkmenistan bilen demirýol ulagy pudagyndaky hyzmatdaşlyk baradaky şertnamany tassyklady. Bu barada Täjigistanyň mejlisiniň resmi web saýty habar berdi.

161f1fec328293.jpeg
15 sagat ozal
Türkmenistanyň Prezidenti maliýe-ykdysadyýet we nebitgaz toplumlarynyň ýolbaşçylary bilen iş maslahatyny geçirdi

26-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow maliýe-ykdysadyýet we nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onda 2022-nji ýylda tutuş ýurdumyz boýunça Garaşsyz döwletimizi ykdysady taýdan mundan beýläk ösdürmek babatda öňde durýan wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy we sebitleri döwrüň talaplaryna laýyk ösdürmek, halkymyzyň hal-ýagdaýyny has-da gowulandyrmak meselelerine garaldy.

161f0ae0b6769a.jpeg
1 gün ozal
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Merkezi Aziýa – Hytaý» sammitine gatnaşdy

25-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça sanly ulgam arkaly Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli sammite gatnaşdy.

161f0afd0b6e83.jpeg
1 gün ozal
AGTS "Belet Film" onlaýn kinosy üçin IP týunerlerini hödürleýär

2021-nji ýylyň dekabrynda "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ÝGPJ üpjünçisiniň ulanyjylary üçin “Belet Film” onlaýn kino hyzmaty elýeterli boldy. Bu hyzmat diňe internet enjamyna däl-de, diňe IP enjamyna birikmek arkaly mümkindir. Hyzmaty AGTS-iň resmi web sahypasyndaky şahsy hasabyňyz arkaly birikdirip bilersiňiz.

1 gün ozal
Körpe nesiller barada alada

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň bilim ulgamy yzygiderli ösüşlere eýe bolýar. Orta mekdepleriň we mekdebe çenli çagalar edaralarynyň täze binalary gurlup, häzirki zaman tehnologiýalary bilen düýpli enjamlaşdyrylyp ulanylmaga berilýär.

161f1743e22dbd.jpeg
1 gün ozal
Аэропорт Казани ждёт возобновления авиарейсов в Туркменистан в 2022 году

Международный аэропорт «Казань» в 2022 году планирует возобновить международное авиасообщение с Туркменистаном, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора аэропорта Сергея Романцова.

161ef07a0d68b8.jpeg
2 gün ozal
ÝÜK HOWLULARY – SEBIT ÄHMIÝETLI ÝÜK GATNAWLARYNYŇ MÖHÜM NOKADY

Hormatly Prezidentimiziň asylly başlangyçlary boýunça ýaýbaňlandyrylýan ösüşleriň çäklerinde milli ykdysadyýetimiziň ösmeginde möhüm orny eýeleýän ýurdumyzyň ulaglar düzümini düýpli, toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak we ösdürmek boýunça giň gerimli taslamalaryň yzygiderli amala aşyrylmagy dowam etdirilýär. Muny ýurdumyzyň ulaglar ulgamynda durmuşa geçirilýän beýik işlerden hem görmek bolýar.

161ef5d1156fe6.jpeg
2 gün ozal
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

24-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýurdumyzyň welaýatlaryna we Aşgabat şäherine gözegçilik edýän orunbasarlary, Türkmenistanyň Baş prokurory, welaýatlaryň hem-de paýtagtymyzyň häkimleri gatnaşdylar.

1 gün ozal
Milli bilim ösüş ýolunda

Mähriban Arkadagymyzyň badalga beren ajaýyp zamany – Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri milli bilim ulgamynyň dünýä derejeli ösüşler ýoluna düşen zamany boldy. Ýokary okuw mekdeplerinde okuwlaryň bäş ýyla, aýratyn ugurlar boýunça alty ýyla ýetirilmegi, şeýle-de umumybilim berýän orta mekdeplerde okuwlaryň möhletiniň 12 ýyla ýetirilmegi ýurdumyzda dünýä ülňülerine laýyk gelýän milli hünärmenleri ýetişdirmäge tarap ädilen aýgytly ädimler boldy.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.