Habarlar
Habarlar
163dc7e48cb06e.jpeg
1 minut ozal
«Türkmenistan» awiakompaniýasy halkara we ýerli uçuşlaryň täze rejenamasyny çap etdi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy uçuşlaryň täze rejenamasyny mälim etdi, oňa laýyklykda 1-nji fewraldan başlap ähli halkara uçuşlar Aşgabadyň Halkara howa menzilinden amala aşyrylar.

163dc7cfd33063.jpeg
23 sagat ozal
Hindistandan ugradylan ýük Türkmenistanyň üsti bilen Gazagystana eltiler

Hindistanda öndürilen künjiniň uly möçberi konteýnerlerde Eýranyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň demir ýollary arkaly Gazagystanyň Almaty şäherine eltiler. Konteýner ýükleri Hindistanyň Mundra deňiz portundan Arap deňzi arkaly Eýranyň günortasyndaky Bender-Abbas deňiz portuna ugradyldy. Bu barada Gazagystanyň demir ýol edarasy habar berýär.

163dc986f982a5.jpeg
21 sagat ozal
Türkmenistanyň aragatnaşyk pudagy ösüş ýolunda

Ýagşy niýetler, uly arzuw umytlar bilen garşylan täze, 2023-nji ýylymyzyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýyly atly ajaýyp şygary ýaş nesilleriň ata Watanymyza bolan söýgimizi we döredijilikli zähmet çekmäge yhlas-höwesimizi has-da artdyrdy.

163dc7d754a215.jpeg
23 sagat ozal
Ulag-logistika kompaniýalary üçin işewürligi ösdürmäge gönükdirilen maksatnama hödürlenýär

ABŞ-nyň Halkara ösüş agentliginiň we Beýik Britaniýanyň ulag we logistika institutynyň Merkezi Aziýadaky wekilhanalary türkmen ulag-logistika kompaniýalaryny ýörite guraýan okuw we konsalting maksatnamasyna gatnaşmaga çagyrýar.

163dc7b0892eb5.jpeg
23 sagat ozal
Germaniýa harytlaryň üstaşyr ulgamyny sanlylaşdyrmakda Türkmenistana goldaw berýär

Germaniýanyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça jemgyýeti (GIZ) 2023-nji ýylyň ahyryna çenli Türkmenistana harytlaryň üstaşyr ulgamyny sanlylaşdyrmakda goldaw berýär. Bu barada GIZ-iň wekiliniň aýdanlaryna salgylanyp, “Trend” agentligi çarşenbe güni habar berdi.

163dc7c08a7913.jpeg
23 sagat ozal
Awtoulag akkumulýatorlarynyň ýerli önümçiliginiň depgini artýar

Türkmenistanda daşary ýurtlardan import edilýän önümleriň ornuny tutýan özboluşly önümçilik awtoulaglaryň akkumulýatorlary bolup, bu ugurda häzirki wagtda «Kökçi» hojalyk jemgyýeti isleg bildirilýän harytlary halka ýetirýär.

163db70e567529.jpeg
1 gün ozal
Kerki ― Daşoguz ― Kerki uçar gatnawy dikeldildi

1-nji fewraldan başlap, «Türkmenistan» awiakompaniýasy tarapyndan içerki uçar gatnawlaryna käbir üýtgeşmeler girizildi. Olaryň arasynda Kerki ― Daşoguz ― Kerki uçar gatnawynyň dikeldilendigi aýratyn bellärliklidir diýlip, «Türkmen gündogary» gazetinde habar berilýär.

163db223b970f1.jpeg
2 gün ozal
Halkara uçarlaryň ählisi Aşgabatdan amala aşyrylar

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň amala aşyrýan halkara uçar gatnawlarynyň ählisi paýtagtymyzdan amala aşyrylar. Bu barada maglumaty awiakompaniýasynyň täze uçuş rejesinden görmek bolýar.  «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň täze rejesi 2023-nji ýylyň 1-nji fewralyndan başlap hereket edip başlady.

163db21fe28e3e.jpeg
2 gün ozal
«Onlaýn taksi» we «Duralga» hyzmatlarynyň işe girizilmegine laýyk bir ýyl boldy

163db1efa06704.jpeg
2 gün ozal
Türkmenistan bilen Günorta Koreýa gämi gurluşygynda hyzmatdaşlygy ýola goýmakçy

“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň wekilleri 15-24-nji ýanwar aralygynda Günorta Koreýanyň Busan şäherine amala aşyran iş saparynyň dowamynda Türkmenistan bilen Günorta Koreýanyň arasynda gämi gurluşyk pudagynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ýola goýmak bilen baglanyşykly birnäçe çärelere gatnaşdylar.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.