Habarlar
Habarlar
16039ce0312787.jpeg
2 gün ozal
Ýurdumyzyň ulag-logistika ulgamy kämilleşdirilýär

Häzirki döwürde ulaglaryň sazlaşykly ösüşini üpjün etmekde logistika ulgamy giňden ulanylýar. Logistikanyň maksady önümi tiz wagtda we ygtybarly ýagdaýda öndüriji kärhanalardan alyjylar köpçüligine ýetirmekden ybarat bolup durýar.

16039cb273228a.jpeg
2 gün ozal
Türkmen-eýran serhedinde täze demir ýol şahasy durmuşa geçiriler

Hormatly Prezidentimiziň 26-njy fewralda geçiren sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Wise-premýer B.Öwezow türkmen-eýran serhedindäki “Dostluk” demir ýol köprüsiniň üstünden geçýän ikinji demir ýol şahasyny birikdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

16039c847cde98.jpeg
2 gün ozal
YHG-nyň 14-nji mejlisinde halkara ulag we logistika geçelgelerini kemala getirmek meslesine garalar

2021-nji ýylyň 4-nji martynda geçiriljek Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 14-nji mejlisine gatnaşýan Türkmenistan döwletimiz üstümizdäki ýyl bu abraýly halkara gurama başlyklyk eder.

160388e74afc85.jpeg
3 gün ozal
«TULM» türkmen önümleriniň Hytaýa ugradylmagyny gurnaýar

Çarşenbe güni “Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi” (TULM) açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan gurnalýan Türkmenistan-Gazagystan-Hytaý ugry boýunça Hytaýa 40-futlyk kyrk bäş sany konteýnerden ybarat polipropilen ýüküniň multimodal daşamasy başlandy.

160388dffc8023.jpeg
3 gün ozal
«Türkmenhowaýollary» halkara gatnawlarynyň togtadylmagyny uzaldýar

Petekler 2021-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli hereket edýär. Ýatyrylan uçuşlaryň ýolagçylary bellenilen seneden öň islendik uçuş üçin petegini çalşyp bilerler.

160388c541abec.jpeg
3 gün ozal
Baku-Tbilisi-Kars demir ýoly boýunça ugradylýan ýük konteýnerleriniň sany artýar

Baku-Tbilisi-Kars (BTK) demir ýolunyň ugry boýunça 15 müňünji konteýner ýüki ugradyldy. Bu barada “Azernews” çarşenbe güni habar berdi. 15 müňünji konteýner Türkmenistan-Türkiýe ugruna hereket edýän ýük otlysynyň düzüminde ugrady.

1603874bef3d7c.jpeg
3 gün ozal
AMATLY HEM OňAÝLY elektron POÇTA

Ählumumy maglumat we internet ulgamyny jemgyýetimiziň durmuşyna we işine düýpli ornaşdyrmak, dolandyryş edaralaryny awtomatlaşdyrmak, döwrebap tehnologiýalary sowatly ulanmak, milli ykdysadyýetimizi innowasion ösüş ýolunda özgertmek häzirki döwürde ýurdumyzyň gaýragoýulmasyz meseleleri bolup durýar. 

1603728a29932f.jpeg
4 gün ozal
Demir ýol hyzmatlaryny sanlylaşdyrmagyň aý­dyň ýo­lun­da

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ähli pudaklarynda sanlylaşdyrmak işleri ýokary depginde amala aşyrylýar. Innowasion tehnikalar we tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy we sanly ulgama geçilmegi “Türkmendemirýollary” agentliginde hem işjeň alnyp barylýar.

1603722f7c5707.jpeg
4 gün ozal
«LAPIS-LAZULI» HYZMATDAŞLYGY ösüşde

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly ýurdumyzyň ulag we kommunikasiýa ulgamy üçin şanly wakalar bilen başlandy. Ýakynda ulanylmaga berlen üç sany iri taslamanyň ulag pudagyna degişli bölegi hem Gündogar — Günbatar halkara ulag geçelgesiniň möhüm bölegini düzýär

16035d49d070e3.jpeg
5 gün ozal
"Türkmenhowaýollary" Hytaýa we Germaniýa ýük gatnawlaryny amala aşyrar

“Türkmenistan awiakompaniýasy” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti “Boeing 777-200 LR” uçarynda ýük daşamak hyzmatyny ýola goýdy.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.