Rubrikalar
Rubrikalar
2 gün ozal
Danalardan dürdäneler

Birinjiden, maksatsyz we sebäpsiz hiç bir iş etme. Ikinjiden, jemgyýete peýda getirmejek hiç başlangyja goşulma.

2 gün ozal
Peýdaly maslahatlar

Ýadawlyk duýgusy adamy tapdan düşürýär. Ýöne dynjyňy alanyňdan soň, durmuşyň dowam edýänligine göz ýetirýärsiňiz. Gynansak hem, käbir ýagdaýda umumy tapsyzlyk, ýadawlyk hiç aýrylmaýar. Şeýle bolanda energiýaňyzy çakdanaşa sarp etmegiňize getirýän käbir ýagdaýlardan saklanmak maslahat berilýär.

2 gün ozal
Bulary bilmek gyzyklydyr

Tehnologiýalaryň ösmegi ynsan durmuşynyň has-da ýeňilleşmegine getirendigi hakykatdyr. Şahsy kompýuterler adamzadyň iň gowy peýdaly açyşlarynyň biridir. Şeýle bolansoň, bu enjamlaryň peýdaly işlerde ulanylmagynyň ähmiýeti örän uludyr. 

1 hepde ozal
Pyýada ýöremegiň peýdalary

Biziň durmuşymyza gönüden-göni täsir edýän birnäçe faktorlar bar. Şolaryň biri-de günde näçeräk hereket edýänligimiz, has takygy, näçe ýöreýänligimizdir. Bu babatda lukmanlaryň we alymlaryň berýän käbir maslahatlary ýerine ýetirmek saglygymyza peýdaly bolup biler.

2 hepde ozal
Reýhan otynyň peýdaly häsiýetleri

Reýhan (lat.Ocimum) — Ocimumlar maşgalasyna degişli bir ýyllyk otjumak ösümlik bolup,  saglyk üçin örän peýdaly ösümlikdir. Onuň 60 –dan gowrak görnüşi(käbir maglumatlara görä 150-den gowrak) tropik we subtropik sebitlerde ösdürilýär. Ýewgenol (O.gratissum)görnüşi Günorta Afrika, Hindistan, Şri-Lanka, Gruziýa, Russiýanyň Krasnodar ülkesiniň günorta sebitlerinde ösdürilip ýetişdirilýär. Reýhan ýylylygy, çyglylygy, ýagtylygy halaýan ösümlik bellibir derejede gurakçylyga-da durnukly hasaplanýar.

1 hepde ozal
ALOE WERA

Aloe wera häzirki wagtda diňe bir bezeg hökmünde däl, eýsem, bejergi babatda hem giňden peýdalanylýan ösümlikleriň biridir. Gadymy döwürlerde hem müsür we grek lukmanlary bu ösümligi dürli keselleri bejermekde giňden peýdalanypdyrlar. Ösümligiň bejergi häsiýeti onda saklanýan witaminleriň, minerallaryň, aminokislotalaryň özboluşly toplumy bilen düşündirilýär.

1 hepde ozal
Adam gözüniň duýujylygy

Adamyň gözüniň şeýle bir duýujylygy ýokary welin, eger ýer göni bolan bolsa, ol gije 30 kilometr daşlykda ýanyp duran şemi görüp bilerdi.

1 hepde ozal
Sarymsak baradaky gyzykly maglumatlar

Botaniki nukdaýnazaryndan sarymsak sogan bilen bir maşgala degişlidir. Sarymsak gadymdan bäri Özbegistanda, Täjigistanda we Türkmenistanda ösdürilip ýetişdirilýän ekindir.

2 hepde ozal
Kompýuter syçanjygynyň taryhy

Häzirki zaman enjamlarynyñ tehnologiýalarynyñ köpüsini synlanymyzda aňymyzda onuň nähili döränligi baradaky pikir peýda bolýar. Mysal üçin, kompýuter syçanjygy. Ol bolmasa kompýuteri ulanyp bolmaýar diýen ýaly. Aslynda kompýuter syçanjygyny kim, haçan  döretdikä?

2 hepde ozal
El telefonynda gürleşmegiň käbir düzgünleri

Köpçülikde el telefonda gepleşilende adamlary oňaýsyz ýagdaýa goýmazlygyň, birahat etmezligiň hem düzgünleriniň bardygyndan habarlysyňyz. Degişli hünärmenler bu ugurda birnäçe maslahatlary hödürleýärler.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.