Rubrikalar
Rubrikalar
3 gün ozal
Dünýäniň iň iri suw howdanlary

 Emeli suw howdanlary uly akarlaryň, şaglawuklaryň suwlaryny, durmuş maksatlary üçin bir ýere toplamaga, suwlary sowmaga hyzmat edýärler. Şular ýaly emeli suw howdanlary dünýäniň ýüzünde müňlerçedir.

3 gün ozal
Dünýäniň iri gurluşyk kompaniýalary

 Iri gurluşyk kompaniýalary häzirki zaman bazar gatnaşyklarynda möhüm orun eýeleýärler. Käbir döwletlerde bu ugurdan girýän girdejiler döwletiň umumy girdejisiniň 50 göterimden gowragyny eýeleýärler.

3 gün ozal
Dünýäniň iri söwda merkezleri

Ynsanyň ýönekeý alyş-çalyş etmek babatda gatnaşyklary barha ösüp, söwda babatda gatnaşyklary barha ösüp, söwda babatda medeniýetiň kemala gelmegine, iri söwda we alyş-çalyş merkezleriniň gurulmagyna şertleri döredýär. Söwda medeniýetiniň gadym döwürlerden bäri ösüp gelýän çygyrlarynyň biri hem iri bazarlaryň, söwda merkezleriniň gurulmagydyr. Şunda bu desgalara adamlaryň köpçülikleýin gelmegi, erkin söwda etmekleri, dynç almaklary we göwün açmaklary göz öňünde tutulýar.

161e6d9bc2631b.jpeg
1 hepde ozal
IŇ UZAK ÝAŞAÝAN JANDAR

Haýwanat dünýäsi oňurgaly, oňurgasyz, süýdemdiriji, ýyrtyjy we süýreniji diýen ýaly köpsanly toparlara bölünýär. Olaryň daş görnüşi hem, ýaşaýşy hem dürli-dürli. Eýsem, olaryň arasynda iň uzak ýaşaýanlary haýsylarka?

1 hepde ozal
IŇ IRI SYGYRLAR

Eldekileşdirilen iri şahly mallaryň arasynda sygyrlar aýratyn orun eýeleýär. Olar et we süýt önümlerini öndürmegiň iň nertijeli ugrudyr. Eýsem, sygyrlaryň arasynda iň irileri haýsylarka?

161d6bd03ad887.jpeg
3 hepde ozal
IŇ ULY BATGALYK ZOLAK

Batgalyk zolaklar dünýäniň dürli yklymlarynda duş gelýär. Eýsem dünýäde iň uly çäkleri eýeleýän batgalyk zolaklar nirede, haýsy ýurtlaryň çäginde ýerleşýärkä?

161d6bc3ab289e.jpeg
3 hepde ozal
IŇ ULY TOKAÝ ZOLAGY

Tokaýlaryň howanyň düzümini arassalaýjy güýji bir eýýämden ykrar edilendir. Şu nukdaýnazardan, howanyň düzümini ýaşaýyş üçin ýaramly bolan kislorod bilen üpjün etmek boýunça öňden bar bolan tebigy tokaý zolaklaryny gorap saklamak, täze emeli tokaýlyklary döretmek üçin dynuwsyz işler alnyp barylýar.

3 hepde ozal
DEŇIZ DEREJESINDEN PESDÄKI ŞÄHER

Ýer ýüzündäki relýefini, geografiýasyny we beýleki maglumatlaryny öwrenmekde deňiz derejesini kesgitlemegiň uly ähmiýeti bardyr. Deňiz derejesi hökmünde yklymlaryň ýurtlary üçin kabul edilen nokatlar bardyr. Deňiz derejesinden pesde ýerleşýän ýurtlardyr şäherleriň çäkleri gurak hem-de yssy howalylygy bilen tapawutlanýar. Bu ýerde saglygyňy dikeltmek üçin arassa howa, duz we beýleki peýdaly baýlyklaryň ýataklary, şeýle-de taryhy we tebigy ýadygärlikler saklanyp galandyr.

1 aý ozal
IŇ GADYMY KARTALAR

«Geografiýa nämeden başlanýar?» diýen soraga: «Kartadan» diýip jogap berýäris. Eýsem ilkinji kartalar haçan we nirelerde döredikä?

1 aý ozal
KERPIJIŇ DÖREÝIŞ TARYHYNDAN

Ot ýakyp, onuň kömegi bilen kerpiç bişirmegiň öwrenilmegi adamzadyň medeniýetli ýaşaýşa tarap äden möhüm ädimi bolupdyr. Arheologiki gazuw-agtaryşlar kerpijiň mundan 5 müň ýyl ozal hem gurluşyk üçin peýdalanylandygyny görkezýär. Orta Gündogar giňişliklerinde kerpiç bişirmegiň mundan 10 müň ýyl ozal oýlanyp tapylandygyny subut edýän ylmy maglumatlar hem bar.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.