Rubrikalar
Rubrikalar
1 ýyl ozal
Bulary bilmek gyzyklydyr

Ynsan beýnisiniň mümkinçiliginden has ýokary başarnyga eýe bolan iň güýçli kompýuter sekuntda 38 müň trillion amaly ýerine ýetirmäge ukyplydyr. Bu kompýuter 3,584 terabaýt ýady bilen tapawutlanýar.

1 ýyl ozal
Iň uly bazar

Stambul iki yklymyň arasynda ýerleşen, dünýäniň syýasy, ykdysady we medeni merkezleriniň biri bolan Wizantiýa, Osman jahanşalyklarynyň şäheridir.

1 ýyl ozal
Ýer şary barada gyzykly maglumatlar

Ýer şary bowling şaryndan hem tekizdir. Ýer ýüzündäki iň beýik dag we iň çuň çöketligi hem dünýäniň galyňlygynyň 1/5000 bölegini tutýar.

1 ýyl ozal
Bulary bilmek gyzyklydyr

 Latyn sözlerinde we ýazuwda ulanylýan “w” harpy latyn elipbiýinde ornaşmadykdyr.

1 ýyl ozal
Bulary bilmek gyzyklydyr

 Ýaponiýanyň Miýaşima adasynda sosnanyň örän seýrek duş gelýän görnüşi ösýär. “Aždarha sakgaly” diýlip atlandyrylýan bu agajyň boýy bary-ýogy 50 santimetr bolsa-da, onuň ýeriň üsti bilen uzalyp gidýän şahalarynyň uzynlygy 30 metre ýetýär.

1 ýyl ozal
Bulary bilmek gyzyklydyr

Zeminiň her bir künjünde dürli bag-bakja ekinleri biri-birinden tapawutlanýar. Şeýle ekinleriň biri hem Beýik Britaniýada hasaba alnan çyzykly bolgar burçudyr. Täsin bakja önümi C witaminine baýlygy bilen hem tapawutlanýar.

1 ýyl ozal
Bulary bilmek gyzyklydyr

 1751-nji ýylda Fransiýada «Ylymlaryň, sungatlaryň we senetleriň ensiklopediýasy» atly kitabyň ilkinji jiltleri çap edilýär. 200-den gowrak ýazar gatnaşan bu eser şol döwre çenli iň uly göwrümli ensiklopediýa hasaplanylýar.

1 ýyl ozal
Bulary bilmek gyzyklydyr

Tailandda hereket edýän Maklong bazary dünýäniň iň täsin bazarlarynyň biri bolup, ol bazar gatnawly demir ýol relslerine ýanaşyk görnüşde gurlandyr. Günüň dowamynda sekiz gezek otly gatnawynyň amala aşyrylmagy bolsa bazaryň özüne çekijiligini artdyrýar.

1 ýyl ozal
Samboçylardan hoş habar

Ussat türkmen türgenleri 52 döwletiň wekilleriniň gatnaşmagynda 11 — 13-nji noýabr aralygynda geçirilen dünýä çempionatyndan üstünlik bilen dolandylar.

1 ýyl ozal
Bulary bilmek gyzyklydyr

Örän duýgurlygy bilen haýran galdyrýan “Utanjaň gül” ösümligi ýapraklaryna deglen badyna ýygrylmagy bilen tapawutlanýar. Adyny hem şu häsiýetinden alan ösümlik, adatça, günüň dowamynda säher bilen açylyp, garaňky düşende ýygrylýar.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.