Rubrikalar
Rubrikalar
2 aý ozal
Bir günüň dowamynda nähili kadada et iýmeli?

Etiň düzüminde adam bedeni üçin peýdaly bolan köp sanly iýmitlik maddalar saklanýar. Şeýle-de bolsa bu önümi aşa köp sarp etmeklik bedene zyýan ýetirip biler. Et näçe köp sarp edilse, ömrüň dowamlylygy şonça gysgalýandyr. Etiň düzümindäki zyýanly ýaglar ateroskleroz, insult, infarkt we düwnük keselleriniň ýüze çykmangyna sebäp bolýar.

1 aý ozal
BALYKLAR HAKYNDA TÄSINLIKLER

Dünýäde iň uly balyk kit akulasy hasaplanýar. Ýer ýüzünde öň ýaşap, häzirki wagtda ýitip ýok bolup giden balyklaryň arasynda iň iri balyk-Megalodon balygydyr. Onuň ulylygy 16-18metre çenli ýetýär, häzirki wagtda hem olara bolan garaýyşlar jedellidir. Dünýädäki iň kiçijik balyk flippin öküzçesi diýip atlandyrylýar. Onuň iň uly görnüşi 7-9 millimetre ýetýär,ony suwda saýgarmak örän kyndyr. Sebäbi onuň teni aýna ýaly içi görünip durandyr.

2 aý ozal
Saýgaklar hakyndaky täsinlikler

Saýgak - antilopalar maşgalasyna degişli görnüş bolup, burny hortum görnüşli goşa toýnakly sähra antilopasydyr. Ol örän täsin jandar. Ol baradaky täsinlikleriň biri hem hortumjyga meňzeş burnunyň bolmagydyr. Munuň şeýle bolmagy ýöne ýere däl ýagny, onuň hortumjygy ýüň bilen örtülen bolup, dem alýan howasyny toýnaklarynyň täsirinde döreýän tozan bölejiklerinden arassalaýar.

2 aý ozal
STEWIÝA – TÄSIN OT

Stewiýa (lat.Stevia rebaduiana Bext) köp ýyllyk otjumak ösümlik bolup Ýaponiýa, Hytaý, Indoneziýa, Bolgariýa, Braziliýa ýaly döwletlerde giňden ösdürilip ýetişdirilýär. Ösümligiň boýy 1,5 metre çenli ýetip bilýär. Tagamy boýunça onuň ýapragy stewiozidi saklaýandygy üçin gantdan 10-15 esse süýjüdir. Onuň düzüminde glýukoza, stewiol we beýleki birleşmeler bardyr.

2 aý ozal
Ýelpewaç şekilli Madagaskar Rawenala agajy

Madagaskaryň kenarýakalaryny umman şemallaryndan goraýan goragçysy bolan Rawenala agaçsyz göz öňüne getirmek mümkin däldir.Bu agaçlar Madagaskar adalaryna syýahata we dynç almaga barýan syýahatçylaryň ünsüni özüne çekýän tebigy gözellikleriň biridir. Kenarýakasyndaky ägirt uly rawenala agajyny görenler bu agajy palma agajy diýip ýalňyşýarlar.

2 aý ozal
Adam beýnisi barada

Adam beýnisi 80-100 milliarddan gowrak nerw öýjüklerinden (neýronlardan) durýar. Beýniniň çep tarapynda sag tarapa seredende 200 million köp neýron bar. Adam beýnisindäki neýronlaryň ululygy bary-ýogy 4-100 mikrometr.

2 aý ozal
Piller hakynda

Piller dünýädäki iň uly süýdemdirijilerden biridir. Bu haýwanlaryň ortaça agramy , edil birnäçe awtoulag ýaly 5 tonna barabar.

2 aý ozal
,,Ýürek’’ şekilli hoz

Juglanus urugyna degişli bolup, Grek hozundan öziniň ýokumlylygy, tagamy, ýaglylygynyň ýokarydygy bilen tapawutlanýar. Ýürek şekilli hozyň watany Ýaponiýa. Ol Honsuý adalarynda ýabany görnüşde ösýär. Baldagy çal reňkli bolup, ýaş pudaklary şepbeşik we tüýjümeklidir. Agajynyň boýy 12-15 metre ýetýär. Tohumlarynyň ululygy 3 sm-den hem geçýär.

2 aý ozal
HAÝSYSY PEÝDALY - MIWELERMI ÝA-DA ŞIRELER?

Lukmanlar şeýle-de Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň berýän maslahatlaryna görä adam bir günüň dowamynda azyndan 80-100 gr miweleriň we gök önümleriň dürli görnüşlerinden iýmelidir. Miweleri we gök önümleri terligine iýmeklik saglyk üçin peýdalydyr. Şeýle bolsada alymlaryň köpüsi şireleri içmekligi saglyk üçin has peýdaly hasaplaýarlar.

2 aý ozal
Täsin deñiz kirpileri

Deňiz kirpisi - (Latynça Echinoidea) - iňňebedenliler kylasyna degişli täsin jandar. Olaryň 800-den gowrak görnüşleri ýazgy edilen. Bedeni tegelek şeklinde bolup, ululygy  23-30 sm aralygyndadadyr. Daşy berk plastinkalar bilen örtülen we olar kirpiniň ýygrylyp ýazylmagyna päsgelçilik döredýär. Daşky şekili boýunça olar iňňeli we iňňesiz  diýen iki topara bölünýär. Iňňe şekillileriň bedeni adatça tegelek bolup,olaryň tikenleri bäşýyldyzy ýada salýar.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.