Rubrikalar
Rubrikalar
3 ýyl ozal
Çagany nädip we näme bilen iýmitlendirmeli?

Çagalykdan dogry iýmitlenmäge we ýaşaýyş durmuşyna sagdyn garaýyş möhümdir. Emma ýaş çagalary iýmitlendirende köplenç ýalňyşýarlar. Olaryň birnäçesini neşir etmegi makul bildik.

3 ýyl ozal
Dünýädäki iň täsin howa menzilleri

Singapur adaty bolmadyk binagärlikden we haýwanlary iň tebigy mekanynda görkezýän meşhur haýwanat bagyndan, ajaýyp seýilgähleri we baglary bilen bütin dünýäde meşhurdyr. Çangi - howa menzili Singapuryň ähli aýratynlyklarynyň bir görnüşidir. Dünýäniň iň gowy howa menzili hökmünde ençeme gezek ykrar edildi. Çangide menziliň ýokary gatlaryna münüp, menziliň içinde döredilen tropiki baglara tomaşa edip, onda gezelenç edip, hatda 40 metrlik şarlawuga haýran galyp, üçek howuzunda dynç alyp bolýar.

1 ýyl ozal
KÖPRÜLERI GURMAGYŇ TARYHYNDAN

Köprüleri gurmagyň taryhy müň ýyllyk gadymyýete uzaýar. Ilkinji döwürlerde köprü diýip derýanyň jülgesiniň gatnawly ýollar bilen kesişýän ýerinden atylan nawlara düşünipdirler. Soňa baka berk bolar ýaly, olaryň astyndan daşdan ýa-da nawlardan dikilen diregleri goýupdyrlar.

1 ýyl ozal
Danalardan dürdäneler

1 ýyl ozal
MERMERIŇ TARYHYNDAN

Häzirki zaman binalaryň we desgalarynyň gurluşygynda mermer bilen bezemek işlerine aýratyn orun berilýär. Manysy boýunça «ak» we «ýalpyldawuk» diýmegi aňladýan mermer daşy bilen örtülen jaýlar, otaglar we zallar, içki we daşky diwarlar arassaçylygy, ekologiki abadançylygy, gözegeliwliligi saklamaga giň mümkinçilikleri berýär.

1 ýyl ozal
SAMBOÇYLAR MEDALLY DOLANDYLAR

10-11-nji sentýabrda Moskwa şäherinde «Sambony esaslandyryjylaryň kubogy» atly halkara ýaryş geçirildi. Öňkiýyllarda «A.Harlampiýewiň ýagtyýadygärligine bagyşlanan sambo boýunça dünýä kubogy» diýen at bilen geçirilen ýaryşa 13 ýurda wekilçilik edýän samboçy türgenleriň 200-den gowragy gatnaşdy.

1 ýyl ozal
Bulary bilmek gyzykly

Paýtagtymyzda ýerleşýän “Älem” medeni-dynç alyş merkezinde müňlerçe dürli öwüşginli şarlar, oýnawaçlar, «2020» ýazgysy bolan sekizburçly ýyldyz bilen bezelen Baş arçanyň beýikligi ýokarysyndaky ýyldyz bilen bilelikde alanyňda 40 metrdir.

1 ýyl ozal
Peýdaly Maslahatlar

Tehnologiýalaryň ösmegi ynsan durmuşynyň has-da ýeňilleşmegine getirendigi hakykatdyr. Şahsy kompýuterler adamzadyň iň gowy peýdaly açyşlarynyň biridir. Şeýle bolansoň, bu enjamlaryň peýdaly işlerde ulanylmagynyň ähmiýeti örän uludyr.

1 ýyl ozal
Dürli ýurtlarda meşhur edebiýat baýraklary

Ispan dilindäki edebiýatyň iň bir görnükli edebi baýragy beýik ispan ýazyjysy Migel de Serwantesiň adyny göterýär. 1975-nji ýylda esaslandyrylan bu baýraga ispan hem latyn amerika edebiýatynyň ägirtleri, şol sanda Horhe Luis Bioý Kasares, Aleho Karpentýer, Huan Karlos Onetti, Ernesto Sabato, Karlos Fuentes, Mario Wargas Lýosa... ýaly dünýä belli ýazyjylar mynasyp boldular.

1 ýyl ozal
Danalardan dürdäneler

Birinjiden, maksatsyz we sebäpsiz hiç bir iş etme. Ikinjiden, jemgyýete peýda getirmejek hiç başlangyja goşulma.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.