Bulary bilmek gyzyklydyr

17-11-22

Tailandda hereket edýän Maklong bazary dünýäniň iň täsin bazarlarynyň biri bolup, ol bazar gatnawly demir ýol relslerine ýanaşyk görnüşde gurlandyr. Günüň dowamynda sekiz gezek otly gatnawynyň amala aşyrylmagy bolsa bazaryň özüne çekijiligini artdyrýar.  ABŞ-da 1884-nji ýylda gurlan Jorjtaun demi .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.