Rubrikalar
Rubrikalar
2 aý ozal
Peýdaly maslahatlar

Hyýardan taýýarlanylan ýapgy — Hyýary gyrgyjyň ownuk gözünden geçirmeli we ony ýumurtganyň agy bilen garmaly. Soňra bu garyndyny ýüzüňize çalyp, 20-30 minut saklamaly we soňra mylaýym suw bilen ýuwmaly. Ol siziň ýüzüňiziň görküne görk goşup, has-da nurlanmagyna ýardam eder.

2 aý ozal
10-njy iýun – Bütindünýä doňdurma güni

Dürli süýjülere we desertlere bagyşlanan dynç alyşlaryň sanawynda bu senäniň-de, elbetde, dünýäniň ähli künjeklerinde janköýerleri ýeterlikdir. Bu süýt önümine biperwaý garaýan adamlaryň arasynda az adam bar.  Çagalar üçin doňdurma elmydama süýji we şatlykly!

1 aý ozal
KOKOS BARADA

Ýuwaş ummanyň kenaryndaky Tonga patyşalygynda, kokosyň gaçmagy sebäpli ilatyñ köpüsi ýeňil aradan çykýar.

1 aý ozal
Gadymy Hytaý pähimleri

2 aý ozal
Dünýäniň iň owadan gülleri

Ösümlikler dünýäsinde güller täsinligi bilen haýran galdyrýar.Bütin dünýäde gülleriň müňlerçe görnüşleri bar. Olaryň arasynda täsin we hemmeleriň söýgüsini gazanan bägülleri hemmeler halaýar.Bägül gülleri gadymy döwürlerden bäri adamzada belli bolupdyr. Gadymy maglumatlarda bägül gülleriniň watany Persiýa hasaplanypdyr. Häzirki döwürde bu gülüň 30 müňden gowrak sorty bar. Bu täsin güllere halk arasynda ,,Gülleriň şasy’’ hem diýýärler.

2 aý ozal
ŞOKOLAD HAKYNDA GYZYKLY MAGLUMATLAR

Her ýyl 11-nji iýul Bütindünýä şokolad güni hökmünde bellenilýär.

2 aý ozal
Italiýa barada

Italiýa döwleti özüniň baý ýädigärlikler toplumy bilen tanymaldyr. Olardan 50 sanysy ÝUNESKO-nyň sanawyna girizilen

2 aý ozal
Danalardan dürdäneler

1 aý ozal
Kiçijik Lýusi bilen tanyşlyk

Kiçijik Lýusi — bu itiň uzynlygy bary-ýogy 15 santimetrdir. Ýöne kiçiligine garamazdan  Lýusi uly hormata eýe boldy. Ol dünýädäki iň kiçijik hyzmat ediji it hökmünde ykrar edildi we muny Ginnesiň Rekordlar kitabynyň wekilleri hem resmi taýdan tassykladylar.Hatda degişli şahadatnama hem berdiler.

2 aý ozal
Uzak ömür görmäge ýardam berýän önümler.

Käbir ösümlikler özlerinde garramak prosesini haýallatmaga, gan damarlarynyň işjeňligini ýokarlandyrmaga, we bedende alyş- çalyşygy ýokary derejede amala aşyrmaklyga ukyply birleşmeleri saklaýarlar.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.