Bulary bilmek gyzyklydyr

20-11-22

Zeminiň her bir künjünde dürli bag-bakja ekinleri biri-birinden tapawutlanýar. Şeýle ekinleriň biri hem Beýik Britaniýada hasaba alnan çyzykly bolgar burçudyr. Täsin bakja önümi C witaminine baýlygy bilen hem tapawutlanýar.  Awstraliýanyň Sidneý şäherinde geçirilen oba hojalyk ekinleriniň festiw .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.