Rubrikalar
Rubrikalar
1 aý ozal
Sarymsak baradaky gyzykly maglumatlar

Botaniki nukdaýnazaryndan sarymsak sogan bilen bir maşgala degişlidir. Sarymsak gadymdan bäri Özbegistanda, Täjigistanda we Türkmenistanda ösdürilip ýetişdirilýän ekindir.

1 aý ozal
Kompýuter syçanjygynyň taryhy

Häzirki zaman enjamlarynyñ tehnologiýalarynyñ köpüsini synlanymyzda aňymyzda onuň nähili döränligi baradaky pikir peýda bolýar. Mysal üçin, kompýuter syçanjygy. Ol bolmasa kompýuteri ulanyp bolmaýar diýen ýaly. Aslynda kompýuter syçanjygyny kim, haçan  döretdikä?

2 aý ozal
El telefonynda gürleşmegiň käbir düzgünleri

Köpçülikde el telefonda gepleşilende adamlary oňaýsyz ýagdaýa goýmazlygyň, birahat etmezligiň hem düzgünleriniň bardygyndan habarlysyňyz. Degişli hünärmenler bu ugurda birnäçe maslahatlary hödürleýärler.

2 aý ozal
Bulary bilmek gyzyklydyr

Belarusyň paýtagty Minskiniň “All” sergiler toplumynda ýerli heýkeltaraş Ýelena Kliment tarapyndan beýikligi 20 metre ýetýän şokoladdan ýasalan otag döredilipdir. Dürli gurluşlaryň 50-sini öz içinde jemleýän otagda, şokoladdan öndürilen haly, stol, sagatdan başlap, adaty durmuşda ulanylýan enjamlaryň ählisi diýen ýaly ýerleşdirilipdir.

2 aý ozal
Adam ýüregi baradaky gyzykly maglumatlar

Adamyň ýüregi bir sagatda ortaça 4200, bir gije- gündizde 100800, bir ýylda 36 mln 792 müň, 64 ýyla barabar ortaça ömrüniň dowamynda 2,4 mlrd gezek urýar.

2 aý ozal
Aşa semizligiň döremeginiň sebäpleri

Aşa semizligiň döremeginiň sebäpleri köp — nesil yzarlamak, sosial, psihologiki meseleler, nerw dartgynlygy, fiziki işjeňligiň pesligi bilen bagly nädogry durmuş ýagdaýy... Bedeniň kadaly agramyny saklamak üçin hünärmenler aşakdaky görkezmeleri ýerine ýetirmegi maslahat berýärler.

2 aý ozal
Welwiçiýa

Planetamyz ýaşaýjylarynyň dürlüligi, ajaýyp wekilleri bilen tapawutlanýar. Olaryň arasynda Afrika yklymynyň giň gerimli düzlüklerinde ösýän welwiçiýa baglary bu ýere gelýän jahankeşdeleriň ünsüni özüne çekýär. Häzirki wagtda welwiçiýa baglary Angolanyň we Namibiýanyň çäklerinde gabat gelýär.

2 aý ozal
Täsin tebigatly ada

Atlantik ummanynyň günortasynda dünýäniň iň çetki adalarynyň biri bolan Buwe adasy ýerleşýär. Bu ada ilkiler jahankeşdelerdir syýahatçylar tarapyndan uly aýsberg hasaplanylypdyr.

1 aý ozal
Pingwinler barada

Pingiwinler suw pişiklerinden gorkýarlar.  Şonuň üçin olar ilki suwa girmankä iň batyrgaý pingwin suwa girýär we töweregine syn edýär, soň beýlekiler girýärler.

2 aý ozal
Peýdaly maslahatlar

Ýatkeşligimiziň gowy bolmagy okuwymyzda we işimizde üstünlik gazanmagymyza ýardam edýär. Ýatkeşligi gowulandyrmak üçin lukmanlar we beýleki hünärmenler dürli maslahatlary berýärler. Olaryň arasynda iýmitlenmek endigimiziň, beden hereketlerimiziň has köp täsiriniň bardygy aýdylýar. 

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.