Rubrikalar
Rubrikalar
11 aý ozal
Gadymy Hytaý pähimleri

11 aý ozal
Danalardan dürdäneler

1 ýyl ozal
HAÝSYSY PEÝDALY - MIWELERMI ÝA-DA ŞIRELER?

Lukmanlar şeýle-de Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň berýän maslahatlaryna görä adam bir günüň dowamynda azyndan 80-100 gr miweleriň we gök önümleriň dürli görnüşlerinden iýmelidir. Miweleri we gök önümleri terligine iýmeklik saglyk üçin peýdalydyr. Şeýle bolsada alymlaryň köpüsi şireleri içmekligi saglyk üçin has peýdaly hasaplaýarlar.

1 ýyl ozal
HAÝSY HALKLAR HALY DOKAÝAR

Haly dokamak hünäriniň ilkinji bolup haýsy zamanlarda ýüze çykandygy barada ylmy gözlegler hemişelik dowam etdirilip gelinýär. Häzirki döwre çenli biziň eýýamyzymdan öňki V asyrlara degişli bolan Razyryk halysy iň gadymda dokalan haly hökmünde Rissiýa Federasiýasyndaky Ermitažda saklanýar. Onuň agzalan eýýamlarda Altaý sebitlerinde ýaşan türkmenleriň gaýtalanmajak sungat eseridigi dünýä ylmy jemgyýetçiligi tarapyndan ykrar edilýär.

1 ýyl ozal
IŇ ARASSA HOWALY ÝERLER

Mälim bolşy ýaly, dünýädäki her bir ýagdaý hasaba alnanda, yklymlar, sebitler, şeýle-de bütin dünýä boýunça diýen ýaly ölçegler ulanylýar. Bu ýagdaý dünýädäki iň arassa howaly ýerleri hasaba almakda hem şeýledir. Arassa howa ynsan hem-de tebigatdaky janly-jandarlaryň ählisi üçin zerurdyr.

1 ýyl ozal
Poçta markalarynyň merkezi

​​​​​​​Ýewropada tutýan meýdany boýunça iň kiçi döwletleriň biri bolan Lihtenşteýn knýazlygy ajaýyp dag-düzlügi, tokaýlary, gadymy köşkleridir galalary bilen meşhurlyk gazanandyr. Bu döwletiň çägini bir günde awtomobil bilen aýlanyp bolýandygyna seretmezden, jahankeşdeler Lihtenşteýne gaýta-gaýta gelýärler.

1 ýyl ozal
Ilkinji Telefon

Aleksandr Graham Bell (1847-1922) ilkinji telefonyň oýlap tapyjysy hökmünde hemmä mälimdir. Ol Şotlandiýanyň Edinburg şäherinde  eneden dogulýar. Belliň maşgalasy Kanada, soňra hem ABŞ göçüp gelýär. Bell bilimi boýunça elektrik, zik ýada inžener bolmandyr.

1 ýyl ozal
Sport – sagdynlygyň açary

Bedenterbiýe we sport sagdynlyk bilen berk baglanşyklydyr. Ekologiýa üýtgeşmeleri, häzirki ösen durmuşda daş-töweregimizi gurşap alýan tebigatda zyýanly mikroblaryň köpelmegi adamlaryň saglygyna ýaramaz täsir edýär. Şonuň üçin bedeni taplamak örän wajyp bolup durýar.

1 ýyl ozal
GERENUKLAR

Gerenuk ady bilen meşhurlyk gazanan keýikler uzyn aýaklary we bokurdagy, inçe gözleri bilen meşhurlyk gazanandyr. Owadan ýöreýşi, bilen gözelligiň nyşany hasaplanylýan gerenuklaryň agramy 35-52 kilograma barabardyr. Bu jandarlaryň boýunyň uzynlygy 95 santimetre ýetýändir.

1 ýyl ozal
KOLUMBIÝA AKWILEGIÝASY

Dünýäniň iň täsin ösümlikleriniň biri hem kolumbina akwilegiýasy bolmak bilen, tebigatyň iň ajaýyp wekilleriniň biri hasaplanylýar. Çünki bu güller dürli reňklere beslenip, ýakymly ysy we seýrekligi bilen meşhurlyk gazanypdyr.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.