Rubrikalar
Rubrikalar
2 aý ozal
Sport – sagdynlygyň açary

Bedenterbiýe we sport sagdynlyk bilen berk baglanşyklydyr. Ekologiýa üýtgeşmeleri, häzirki ösen durmuşda daş-töweregimizi gurşap alýan tebigatda zyýanly mikroblaryň köpelmegi adamlaryň saglygyna ýaramaz täsir edýär. Şonuň üçin bedeni taplamak örän wajyp bolup durýar.

2 aý ozal
Ilkinji Telefon

Aleksandr Graham Bell (1847-1922) ilkinji telefonyň oýlap tapyjysy hökmünde hemmä mälimdir. Ol Şotlandiýanyň Edinburg şäherinde  eneden dogulýar. Belliň maşgalasy Kanada, soňra hem ABŞ göçüp gelýär. Bell bilimi boýunça elektrik, zik ýada inžener bolmandyr.

2 aý ozal
WOLFIÝA

Ösümlikler ösüşi, reňki, ysy, iýmitlenişi, ösýän ýeri boýunça dürli toparlara bölünýärler. Olaryň arasynda has geňleri barada biz gazetimiziň dürli sanlarynda yzygiderli habar berýäris. Bu gezek bolsa köksüz, emma adama örän peýdaly wolfiýa barada maglumat bermegi makul bildik.

2 aý ozal
Peýdasy gabygynda bolan gök önümler we miweler

Witaminlere we minerallara örän baý käbir iýmitleriň gabyklary özlerinden-de  köp peýdaly iýmit maddalaryny saklaýar.Şol sebäpli hünärmenler bejeriş maksatly gök önümler ýa-da miweler ulanylanda gabyklaryna hem uly üns berilmelidigini nygtaýarlar.

2 aý ozal
Bertie atly pyşbaga sagatda bir kilometr ýol geçdi

Angliýada ýaşaýan  Marko we Janin Kalsiniň maşgalasynyň  pyşbagasy - Bertie Dünýäde iň tiz ýöreýän pyşbagadyr.Ol sagatda bir kilometr ýol geçdi. Pyşbagalaryň haýallyk bilen hereket etýäni hemmä mälimdir.Şol sebäpli Bertie 2015-nji ýylda  “Iň tiz ýöreýän pyşbaga” diýip ykrar edildi.

2 aý ozal
Süýt agajy

Süýt agajy latynça (Galaktodendron utile ) –  tutlar maşgalasyna degişli täsin agaçlaryň biridir. Oňa başgaça ,,sygyr’’ agajy  hem diýilýär. ,,Süýt” agaçlaryny Merkezi we Günorta Amerikanyň ýurtlarynda görmek bolar. Ýöne ol yssy ýurtlarda  we  tropiki sebitlerde hem ösýändir.

2 aý ozal
Ýagtylygyň täsin syrlary.

Ýagtylyk – bu ajaýyp hadysadyr. Ýagtylyk  diňe bir şöhle saçman ol durmuşymyzy köp tarapdan ýagtylandyrýar.Birleşen Milletler Guramasy 2015-nji ýyly “Halkara ýagtylyk ýyly” diýip yglan etdi.

2 aý ozal
GERENUKLAR

Gerenuk ady bilen meşhurlyk gazanan keýikler uzyn aýaklary we bokurdagy, inçe gözleri bilen meşhurlyk gazanandyr. Owadan ýöreýşi, bilen gözelligiň nyşany hasaplanylýan gerenuklaryň agramy 35-52 kilograma barabardyr. Bu jandarlaryň boýunyň uzynlygy 95 santimetre ýetýändir.

2 aý ozal
TOSKANA SERWILERI

Her şäheriň, sebitiň öz nyşany bolýar. Italiýanyň gözel mekanlarynyň biri bolan Toskanada bolsa şeýle nyşan hökmünde özboluşly görnüşi bilen tapawutlanýan serwi agajy saýlanylypdyr. Baryp XIV asyrda hem beýik suratkeşler Toskananyň ýaşyl tebigatyny suratlandyranlarynda bu ajaýyp baglara ýüzlenipdirler.

3 aý ozal
TÄSIN AGAÇ

Watany Täze Gwineýa hasaplanylýan, tebigatyň täsin agaçlarynyň biri hem çörek agajydyr. Bu agajyň miweleri uzak wagtyň dowamynda Täze Gwineýanyň ýerli halkyna çöregiň ornuny tutupdyr. Olar agajyň özboluşly miwelerinden dürli görnüşli tagamlarydyr işdäaçarlary hem taýýarlapdyrlar. Täze Gwineýanyň halky bu agajy sebitiň beýleki adalaryna hem ýaýradypdyrlar.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.