Danalardan dürdäneler

18-09-22

Az-owlak zat bilmek üçin hem örän köp okamaly. Ş.Monteskýe Köne zatlara ýüzlenip, olardan täzelik tapyp bilýän adam mugallym bolmaga mynasypdyr. Konfusiý. Gowy mugallym özgelere öz başarmaýan zatlaryny hem öwredip biler. T.Kotarbinskiý Öwreniň hem okaň! Oňat kitaplary okaň. Galany .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.