MERMERIŇ TARYHYNDAN

21-09-22

Häzirki zaman binalaryň we desgalarynyň gurluşygynda mermer bilen bezemek işlerine aýratyn orun berilýär. Manysy boýunça «ak» we «ýalpyldawuk» diýmegi aňladýan mermer daşy bilen örtülen jaýlar, otaglar we zallar, içki we daşky diwarlar arassaçylygy, ekologiki abadançylygy, gözegeliwliligi saklamaga .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.