Saglygy berkitmegiň ýedi şerti

19-11-22

Şikaýat ediň! Meseleleri öz içinde saklaýan adamlar köplenç depresiýa düşýärler, stress we aladalara sezewar bolýarlar. Tiz-Tizden duş alyň! Ýüregiňizde kynçylyk ýok bolsa, hammama tiz-tizden düşmek ol kynçylyklaryň döremeginiň öňüni alýar. Suwa düşmek köp  ýürek keselleriniň öňüni alýar. Aras .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.