Rubrikalar
Rubrikalar
2 gün ozal
Saç dökülmegine garşy göreşmek üçin peýdaly önümler

Tebigy gormonlaryň ýokarlanmagy sebäpli saçlar dökülýän  bolsa, tebigy önümleriň bu meseläni aradan aýyrmaga kömek etjekdigi barada birnäçe maglumatlary size ýetirmegi makul bildik.

2 gün ozal
Çagany nädip we näme bilen iýmitlendirmeli?

Çagalykdan dogry iýmitlenmäge we ýaşaýyş durmuşyna sagdyn garaýyş möhümdir. Emma ýaş çagalary iýmitlendirende köplenç ýalňyşýarlar. Olaryň birnäçesini neşir etmegi makul bildik.

2 gün ozal
Naryň peýdasy

Bu günki makalamyzda witaminlere we antioksidantlara baý naryň peýdaly aýratynlyklary barada gürrüñ bermek isledik.

2 gün ozal
Gorkmazlygyň syry

Her birimiziň dürli fobiýa we içki gorkymyz bar. Bu durmuşda bir zatdan gaty gorkmagyň, onuň öňünde gorkynyň ýokdugy bilen ölçelmeýändigine düşünip bilmersiňiz. Adatça, beýle gorky aň-düşünjäniň çuňlugynda bolýar. Içerki gorkularyň ömrüň dowamynda ýaşamagyna mümkinçilik berýän zatlaryna gaty gowy düşünýäris. Kimdir biri betbagtlykdan, kimdir biri garaňkylykdan, kimdir biri ýylanlardan we möýlerden gorkýar.

2 gün ozal
Guradylan miweleriň peýdalary

Organiki taýdan ösdürilip ýetişdirilen we himiki serişdeleri ulanmazdan guradylan tebigy guradylan miweler, şübhesiz peýdalydyr. Olarda iýmit siňdiriş ulgamyny höweslendirýän we metabolizmi gowulandyrýan birleşmeler köpdürlidir. Olarda täze miwelerden has köp minerallar we witaminler bar. Olarda gan basyşyny kadalaşdyrýan kaliý, gan aýlanyşyny gowulandyrýan demir we adam bedenindäki dürli möhüm proseslere – ýürek, beýni, nerw ulgamy we myşsalar üçin jogapkär B witaminleri bar.

2 gün ozal
Malina miwesi baradaky maglumatlar

Malina A, B, demir, kaliý, magniý, sink, kalsiý, ýaly peýdaly birleşmeleri öz içine alýar. Malina lukmançylykda işjeň ulanylýar esasanda, zyýanly maddalary ýok etmek üçin ulanylýar. Onuň miweleri  hoşboý ysly bolup ondan taýýarlanylýan içgi dermanlaryň tagamyny ýokarlandyrýar.  Lukmançylykda dümewden we sowuklamalardan we gyzzyrmadan ejir çekýän näsaglara malina iýmeklik  maslahat berýärler.

1 gün ozal
Bütindünýä Kosmos hepdeligi

Bütindünýä Kosmos hepdeligi — ynsanyýeti kämilleşdirmek üçin ylmyň we tehnologiýanyň goşantlarynyň halkara çäreler bilen bellenilýän hepdeligidir.

1 ýyl ozal
ILKINJI TIKIN MAŞYNY HAÇAN DÖREDILDI?

Ilkinji tikin maşynlarynyň XIV asyrda Gollandiýada peýda bolandygy aýdylýar. Bular galyň matalary tikmek zerur bolanda, ýelken tikmekde ulanylýan gaty täsirli ölçegli tigirli mehanizm bolupdyr. Bu tikin maşyny ne oýlap tapanyň ady, ne-de bu mehanizmleriň şekili saklanylmandyr.

2 gün ozal
Meduzalar barada

Direliş we ölüm ähli janly-jandarlara mahsusdyr. Emma zoologlar ýer ýüzünde hiç haçan ölmeýän we hemişe täzeden döreýän jandaryň bardygyny tötänleýin tapdylar. “Turitopsis Nutricula” atly meduza, bu görnüş indi planetamyzda ýeke-täk ölmez jandar hasaplanýar. Meduza adamlar üçin düýbünden keseki jandar däl.

4 gün ozal
Ellerden sogan, sarymsak we balygyň ysyny aýyrmagyň 10 usuly

Nahar bişirip otyrkaňyz, aşhana ýakymly yslary bolmadyk emma lezzetli tagamlara eýe bolan sarymsagyň ýa-da gowrulan soganyň ysyndan halas bolup bilersiňiz. Öý hojalykçy aýallaryň köpüsi nahar bişirenden soň ellerinden gelýän sogan, balyk ýa-da sarymsagyň ysyny halamaýarlar.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.